Om studiet

Fokuset for dette studiet er utvikling av avansert klinisk vurderings- og handlingskompetanse, i tråd med behovene i fremtidens helsetjenester.

Innhold i studiet

Studiet er unikt gjennom å ha kronisk sykdom som et overbyggende tema. Andelen mennesker med kronisk og kompleks sykdom øker. I tillegg har politiske reformer, som blant annet samhandlingsreformen, medført at primærhelsetjenesten i større grad må ta ansvar for mennesker med mer komplekse sykdomstilstander enn tidligere.

I dette masterstudiet kobles teori og klinisk praksis, der hovedfokus er rettet mot pasientnære problemstillinger.

Totalt består mastergradsstudiet av seks obligatoriske, samt to valgfrie emner.

Masterprogrammet er et heltidsstudium og vil være relevant både for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og for deg som jobber i andre deler av helsetjenesten.

 

Studiemiljø

Studiet er samlingsbasert med åtte samlinger à 3 dager (på dagtid) per semester.

Som masterstudent trekkes du også inn i det akademiske fellesskapet ved Avdeling for helse og velferd, blant annet gjennom deltakelse i aktive forskergrupper der du både kan delta i forskningsdiskusjoner og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Som student hos oss får du både simulert i høgskolens senter for simulering og innovasjon og avansert klinisk praksis under veiledning hos en ekstern samarbeidspartner.

Varierte undervisningsmetoder gjør at studenter kan delta aktivt i faglig læring og diskusjon.

Som student hos oss får du både simulert i høgskolens senter for simulering og innovasjon og avansert klinisk praksis under veiledning hos en ekstern samarbeidspartner. I tillegg til høgskolens fagmiljø som har spisskompetanse innen ulike deler av mastergradsstudiet, vil også eksterne ressurser som til daglig jobber i det kliniske felt, gi deg som student en optimal kobling mellom teori og klinisk praksis.

Som masterstudent i studiet avansert sykepleie ved kronisk sykdom kan du gjennomføre internasjonal utveksling av ulik varighet, noe som gjør at du kan ta deler av masteren i utlandet.

Publisert 14. okt. 2021 10:22 - Sist endret 14. okt. 2021 10:22