Oppbygging og gjennomføring (2019–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Oppbygging

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom består av seks obligatoriske emner, i tillegg velger studentene ett av to valgfrie emner. Studiet gjennomføres som heltidsutdanning. Se studiemodell.

Obligatoriske emner

 • HSMSP40118 Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 (15 studiepoeng)

 • HSMSP40217 Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 studiepoeng)

 • HSMSP40317 Kommunikasjon og helsepedagogikk (15 studiepoeng)

 • HSMSP40419 Avansert vurderingskompetanse i sykepleie (15 studiepoeng)

 • HSMSP40517 Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2 (15 studiepoeng)

 • HSMSP41517 Masteroppgave (30 studiepoeng)

Valgbart emne

 • HSMSP40617 Avansert geriatrisk sykepleie (15 studiepoeng)

eller

 • HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)

Det er mulig å søke om innpassing av enkeltemner til erstatning for valgbart emne på grunnlag av tidligere relevant utdanning på tilsvarende omfang og nivå.

Progresjonskrav

Emne MSP401 må være bestått før studenten starter på emne MSP404.

Emne MSP401 må være bestått og arbeidskravene i emnet MSP404 må være godkjent før studenten starter på emne MSP405.

Emnene MSP401, MSP404 og MSP405 må være bestått før studenten starter på valgemnet.

Alle emner i studiet må være bestått før innlevert mastergradsoppgave (emne MSP415) blir vurdert.

Innhold

Mastergradsstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom har fokus på mennesker med kronisk somatiske sykdommer og de sammensatte omsorgsbehov dette utløser. Å leve med kronisk sykdom kan medføre sammensatte omsorgsbehov på mange livsområder, eksempelvis knyttet til symptomer som angst, smerte, depresjon og fatigue. I tillegg er det en kjent økning av antall kroniske sykdommer i tråd med økende alder, noe som gjør at mange mennesker, særlig eldre, lever med flere kroniske sykdommer samtidig (komorbiditet/multidiagnoser).

Sentrale tema i emnet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 er kunnskapsbasert sykepleie, epidemiologi, kroniske sykdommer, komorbiditet, å leve med kronisk sykdom, samt retningslinjer og prinsipper for behandling. Da aktuelle sykdommer i stor grad er knyttet til levevaner og kan kreve livsstilsendring, er opplæring og motivasjon sentralt for pasienter med en kronisk sykdom og deres pårørende.

Emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode gir innføring i vitenskapelig metode for å gjennomføre mastergradsprosjektet og erverve seg kompetanse for å gjennomføre forskning og fagutvikling i praksis.

Emnet Kommunikasjon og helsepedagogikk gir grunnlag for å ivareta dette og omfatter temaene kommunikasjon, læring og helsepedagogikk.

Emnet Avansert vurderingskompetanse i sykepleie bygger på innhold i emnet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 og omfatter tema som systematisk kartlegging og klinisk vurdering, funksjonssvikt, akutte tilstander, forebygging og behandling.

Innholdet i emnet er grunnleggende for det påfølgende emnet, Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2, hvor sentrale tema er konsekvenser av å leve med kronisk sykdom, håndtering av helsetilstand, pasientforløp og samhandling, brukermedvirkning og mestring.

Det valgbare emnet Avansert geriatrisk sykepleie bygger på kunnskap fra emnene Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 og Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og har fokus på samspill mellom geriatriske problemstillinger som demens, delir og depresjon, og sameksisterende kroniske sykdommer.

I det alternative valgbare emnet, Samordning 2 - organisasjon og ledelse, utdypes kunnskap presentert i emnet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2 om pasientforløp, samhandling og brukermedvirkning og behandler disse tema i et organisasjons og ledelsesperspektiv.

I studiets siste emne, Mastergradsoppgave, velger studenten selv et tema for utdyping, med relevans for sykepleie til pasienter med kronisk sykdom.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i masterutdanning for avansert sykepleie ved kronisk sykdom levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten innen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert i samlinger på campus. Det gjennomføres 4 samlinger i semesteret pr emne, med varighet på ca. 3 dager per samling. Totalt blir det ca 8 samlinger à 3 dager pr semester for heltidsstudenten. Praksisstudier, i emnene Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2, har et omfang på 90 timer pr emne.

Gjennom studiet skal studenten utvikle høy kompetanse i å søke, videreutvikle, anvende og formidle kunnskap. I valg av læringsformer legger vi vekt på variasjon og studentaktivitet. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters læring og faglige utvikling.

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, simulering, ferdighetstrening, praksisstudier, utforming av skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner med medstudenter som opponenter, bruk av elektronisk læringsplattform, samt selvstudier, individuelt og i gruppe. Undervisningen vil ha utgangspunkt i praksisnære problemstillinger, realistiske case og klinikker. Veiledning tilbys, individuelt og i gruppe.

Bruk av bibliotek

Høgskolen har et eget fagbibliotek med et stort utvalg av litteratur som dekker utdanningens fagområder. Det forventes at studentene bruker biblioteket aktivt. I studiets første del gjennomføres undervisning hvor målet er at studentene skal få informasjonskompetanse på høyere nivå. De skal lære å bruke informasjonskilder og gjenfinningssystemer. De skal lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne læringsbehov og problemstillinger. Høgskolen har VPN ordning som muliggjør tilgang til bibliotekets databaser hjemmefra.

Bruk av IKT

Høgskolen har PC-rom med datamaskiner som studentene kan benytte. Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin. Høgskolen tilbyr kun en kort innføring i bruk av de dataprogrammer som høgskolen bruker, slik som e-post, studentweb, digitalt bibliotek, PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten) og læringsplattform. Høgskolen bruker læringsplattformen aktivt bl.a. til læringsaktiviteter, oppgaveinnleveringer og informasjonsutveksling. Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via læringsplattform og høgskolens e-post.

Vurderingsformer

Arbeidskrav

Det er knyttet arbeidskrav til alle emner i studiet. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Tilbakemelding underveis

På læringsaktiviteter og studieoppgaver, inkl. arbeidskrav, gis muntlige tilbakemeldinger fra faglærer. I tillegg vil medstudenter gi tilbakemelding i rollen som opponenter ved enkelte arbeidskrav. Se emnebeskrivelser for mer informasjon. I arbeidet med mastergradsoppgaven gis tilbakemeldinger ved individuell veiledning.

Vurderingsordninger

Summative vurderinger i det enkelte emne er basert på individuelle skriftlige arbeider, enten i form av semesteroppgave, hjemme- eller skoleeksamen. Vurdering av mastergradsoppgaven omfatter også muntlig eksaminasjon.

Karaktersystem

Vurderingsuttrykkene som benyttes ved eksamen er bokstavkarakterer A-F, alternativt karakterene «Bestått»/«Ikke bestått». Eksamensbesvarelser sensureres av to sensorer.

Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Alle emner har avsluttende karakter som framkommer på vitnemålet.

Plagiatkontroll/fusk

Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Manglende innlevering av elektronisk eksamensbesvarelse kan medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Praksis

Studiet omfatter praksisstudier. Praksisstudiene vil foregå både i primær- og spesialisthelsetjeneste, eksempelvis i akuttmottak, helsehus, intermediæravdelinger, fastlegekontor og poliklinikker.

I hvert av emnene Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2 vil studentene gjennomføre praksisstudier. For mer informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

Veiledning i det kliniske felt blir ivaretatt av sykepleiere med minimum mastergrad og høyskolens ansatte ved studiet.

I høyskolens lokaler, ved avdelingens ferdighetssenter, trenes på kommunikasjonsferdigheter og metoder (emne Kommunikasjon og helsepedagogikk), anvendelse av relevante kartleggingsverktøy (emnene Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og Avansert geriatrisk sykepleie), klinisk undersøkelse og avanserte kliniske vurderinger i ustabile og uavklarte situasjoner i tillegg til sentrale prosedyrer (emne Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2). Studentenes tidligere erfaringer fra det kliniske felt, gjennom bachelorstudier eller yrkeserfaring, vil være gjenstand for utdyping og diskusjon i undervisningen, og denne vil også omfatte klinikker, hvor undervisningen har utgangspunkt i reelle pasientsituasjoner.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Ved Avdeling for helse og velferd er ansatte engasjert i FoU-arbeider med fokus på mennesker med kroniske sykdommer, herunder symptomforskning og forskning på pasientrapporterte utfallsmål. Studentene vil bli invitert til å arbeide med delprosjekter innenfor ansattes FoU-arbeider. Gjennom mastergradsoppgaven skal studentene gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning.

Internasjonalisering

Flerkulturelle aspekter vil bli berørt i undervisningstema hvor dette er naturlig.

Pensumlitteraturen ved masterstudiet er av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det enkelte emne evalueres ved avslutning av dette (kalt EVA3 og EVA4). Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Litteratur

Litteraturlister er presentert i den enkelte emnebeskrivelse i studieplanen. Disse vil bli oppdatert i forkant av hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2021 03:09:50