Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon,
Avdeling for helse og velferd, programansvarlig Øystein Jensen.

Studieplan for Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, deltid (120 studiepoeng) (2017–2021)

Informasjon om studiet

Studiet er yrkesrettet og har til hensikt å styrke kvaliteten på helsetjenestetilbudet til mennesker med kronisk sykdom. I dag er kroniske sykdommer og tilstander, og de sammensatte omsorgsbehov dette kan utløse, en av de store utfordringene i helsetjenesten. De fleste kroniske sykdommer øker med alderen og med økende antall eldre vil det bli stadig flere pasienter med kroniske sykdommer. I Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten påpekes behov for bedre medisinsk oppfølging av hjemmetjenestemottakere og beboere i sykehjem og omsorgsboliger, spesielt for mennesker med kroniske og sammensatte sykdommer. Meldingen påpeker også utfordringer knyttet til samhandling mellom tjenestene. 

Et mastergradsstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom vil være et bidrag til å møte det kompetansebehov befolkningens helsetilstand og organisatoriske endringer i helsetjenesten etterspør; rett behandling - på rett sted - til rett tid (St. meld. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen).

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i masterutdanning for avansert sykepleie ved kronisk sykdom levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten innen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom / Master in advanced Nursing in Chronic Illness.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsemessige utfordringer knyttet til å være kronisk syk
  med spesiell innsikt i de mest vanlig forekommende kroniske sykdommene
 • har avansert kunnskap om hvordan kronisk somatisk sykdom påvirker pasientens
  behov for sykepleie og hvordan imøtekomme dette
 • har inngående kunnskap om egnede vitenskapelige tilnærminger til
  kunnskapsutvikling for personer med kronisk sykdom
 • kan analysere problemstillinger hos kronisk syke, faglig, organisatorisk og
  samfunnsmessig, på bakgrunn av sykepleiens tradisjoner og kompetanse

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • analysere og håndtere komplekse pasientsituasjoner og problemstillinger på
  bakgrunn av en kritisk vurdering av informasjon og med begrunnede faglige
  resonnementer
 • anvende teoretisk begrunnede helsefremmende og forebyggende tiltak for å fremme
  mestring og helserelatert livskvalitet
 • anvende relevante tilnærmingsmåter for å støtte pasientens medvirkning
 • forenkle samordning av tiltak og tilrettelegging for samhandlingsprosesser
  ovenfor personer med sammensatte behov for tjenester
 • anvende relevant vitenskapelig metodikk for å forbedre tjenestene til personer med
  kronisk sykdom
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med etablerte
  metodiske tilnærminger og gjeldende forskningsetiske prinsipper
 • anvende kunnskap til innovative løsninger og forbedringer i helsetjenestetilbudet
  for personer med kronisk sykdom

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • analysere etiske dilemma i kliniske situasjoner og forskning
 • håndtere situasjoner som stiller store krav til selvstendighet ved å anvende
  spesialiserte og forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter
 • initiere og delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle faglige problemstillinger knyttet til mennesker med kronisk sykdom og delta i debatter med faglige argumenter
 • medvirke til forbedrede og innovative metoder og løsninger på relevante
  problemstillinger for personer med kronisk sykdom

Opptak

Bachelor i sykepleie, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Oppbygging
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom består av seks obligatoriske emner, i tillegg velger studentene ett av to valgfrie emner. Studiet gjennomføres som deltidsutdanning. Se studiemodell lenger bak for mer informasjon.

Obligatoriske emner
HSMSP40117 Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 (15 studiepoeng)
HSMSP40217 Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 studiepoeng)
HSMSP40317 Kommunikasjon og helsepedagogikk (15 studiepoeng)
HSMSP40417 Avansert vurderingskompetanse i sykepleie (15 studiepoeng)[LJ3]
HSMSP40517 Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2 (15 studiepoeng)[LJ4]
HSMSP41517 Masteroppgave (30 studiepoeng)

Valgbart emne
HSMSP40617 Avansert geriatrisk sykepleie (15 studiepoeng),
eller
HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)

Det er mulig å søke om innpassing av enkeltemner til erstatning for valgbart emne på grunnlag av tidligere relevant utdanning på tilsvarende omfang og nivå.

Emne MSP401 må være bestått før studenten starter på emne MSP404.
Emne MSP401 må være bestått og arbeidskravene i emnet MSP404 må være godkjent før studenten starter på emne MSP405.

Emnene MSP401, MSP404 og MSP405 må være bestått før studenten starter på valgemnet.

Alle emner i studiet må være bestått før innlevert mastergradsoppgave (emne MSP415) blir vurdert.

Innhold
Mastergradsstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom har fokus på mennesker med kronisk somatiske sykdommer og de sammensatte omsorgsbehov dette utløser. Å leve med kronisk sykdom kan medføre sammensatte omsorgsbehov på mange livsområder, eksempelvis knyttet til symptomer som angst, smerte, depresjon og fatigue. I tillegg er det en kjent økning av antall kroniske sykdommer i tråd med økende alder, noe som gjør at mange mennesker, særlig eldre, lever med flere kroniske sykdommer samtidig (komorbiditet/multidiagnoser).

Sentrale tema i emnet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 er kunnskapsbasert sykepleie, epidemiologi, kroniske sykdommer, komorbiditet, å leve med kronisk sykdom, samt retningslinjer og prinsipper for behandling. Da aktuelle sykdommer i stor grad er knyttet til levevaner og kan kreve livsstilsendring, er opplæring og motivasjon sentralt for pasienter med en kronisk sykdom og deres pårørende.

Emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode gir innføring i vitenskapelig metode for å gjennomføre mastergradsprosjektet og erverve seg kompetanse for å gjennomføre forskning og fagutvikling i praksis.

Emnet Kommunikasjon og helsepedagogikk gir grunnlag for å ivareta dette og omfatter temaene kommunikasjon, læring og helsepedagogikk.

Emnet Avansert vurderingskompetanse i sykepleie bygger på innhold i emnet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 og omfatter tema som systematisk kartlegging og klinisk vurdering, funksjonssvikt, akutte tilstander, forebygging og behandling.

Innholdet i emnet er grunnleggende for det påfølgende emnet, Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2, hvor sentrale tema er konsekvenser av å leve med kronisk sykdom, håndtering av helsetilstand, pasientforløp og samhandling, brukermedvirkning og mestring.

Det valgbare emnet Avansert geriatrisk sykepleie bygger på kunnskap fra emnene Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 og Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og har fokus på samspill mellom geriatriske problemstillinger som demens, delir og depresjon, og sameksisterende kroniske sykdommer.

I det alternative valgbare emnet, Samordning 2 - organisasjon og ledelse, utdypes kunnskap presentert i emnet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2 om pasientforløp, samhandling og brukermedvirkning og behandler disse tema i et organisasjons og ledelsesperspektiv.

I studiets siste emne, Mastergradsoppgave, velger studenten selv et tema for utdyping, med relevans for sykepleie til pasienter med kronisk sykdom.

Organisering og læringsformer

Organisering
Studiet er organisert i samlinger på campus. Det gjennomføres 4 samlinger i semesteret, med varighet på ca. 3 dager per samling for deltidsstudenter. Praksisstudier, i emnene Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2, har et omfang på 90 timer pr emne.

Læringsformer
Gjennom studiet skal studenten utvikle høy kompetanse i å søke, videreutvikle, anvende og formidle kunnskap. I valg av læringsformer legger vi vekt på variasjon og studentaktivitet. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters læring og faglige utvikling.

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, simulering, ferdighetstrening, praksisstudier, utforming av skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner med medstudenter som opponenter, bruk av elektronisk læringsplattform, samt selvstudier, individuelt og i gruppe. Undervisningen vil ha utgangspunkt i praksisnære problemstillinger, realistiske case og klinikker. Veiledning tilbys, individuelt og i gruppe.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til alle emner i studiet. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

Bruk av bibliotek
Høgskolen har et eget fagbibliotek med et stort utvalg av litteratur som dekker utdanningens fagområder. Det forventes at studentene bruker biblioteket aktivt. I studiets første del gjennomføres undervisning hvor målet er at studentene skal få informasjonskompetanse på høyere nivå. De skal lære å bruke informasjonskilder og gjenfinningssystemer. De skal lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne læringsbehov og problemstillinger. Høgskolen har VPN ordning som muliggjør tilgang til bibliotekets databaser hjemmefra.

Bruk av IKT
Høgskolen har PC-rom med datamaskiner som studentene kan benytte. Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin. Høgskolen tilbyr kun en kort innføring i bruk av de dataprogrammer som høgskolen bruker, slik som e-post, studentweb, digitalt bibliotek, PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten) og læringsplattform. Høgskolen bruker læringsplattformen aktivt bl.a. til læringsaktiviteter, oppgaveinnleveringer og informasjonsutveksling. Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via læringsplattform og høgskolens e-post.

Praksis

Studiet omfatter praksisstudier. Praksisstudiene vil foregå både i primær- og spesialisthelsetjeneste, eksempelvis i akuttmottak, helsehus, intermediæravdelinger, fastlegekontor og poliklinikker. I hvert av emnene Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og Avansert sykepleie ved kronisk sykdom vil studentene gjennomføre praksisstudier. For mer informasjon, se den enkelte emnebeskrivelse.

Veiledning i det kliniske felt blir ivaretatt av sykepleiere med minimum mastergrad og høyskolens ansatte ved studiet.

I høyskolens lokaler, ved avdelingens ferdighetssenter, trenes på kommunikasjonsferdigheter og metoder (emne Kommunikasjon og helsepedagogikk), anvendelse av relevante kartleggingsverktøy (emnene Avansert vurderingskompetanse i sykepleie og Avansert geriatrisk sykepleie), klinisk undersøkelse og avanserte kliniske vurderinger i ustabile og uavklarte situasjoner i tillegg til sentrale prosedyrer (emne Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2). Studentenes tidligere erfaringer fra det kliniske felt, gjennom bachelorstudier eller yrkeserfaring, vil være gjenstand for utdyping og diskusjon i undervisningen, og denne vil også omfatte klinikker, hvor undervisningen har utgangspunkt i reelle pasientsituasjoner.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Ved Avdeling for helse- og sosialfag er ansatte engasjert i FoU-arbeider med fokus på mennesker med kroniske sykdommer, herunder symptomforskning og forskning på pasientrapporterte utfallsmål. Studentene vil bli invitert til å arbeide med delprosjekter innenfor ansattes FoU-arbeider. Gjennom mastergradsoppgaven skal studentene gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning.

Internasjonalisering

Studentene oppfordres til å ta deler av studiet ved en samarbeidende institusjon i utlandet. Utveksling er først og fremst aktuelt i andre semester. Avdeling for helse- og sosialfag har bl.a. avtale med University Ulster og Queensland University of technology, Australia (QUT). University Ulster tilbyr sykepleierutdanning på masternivå, og tilbud om emnene Advanced Methods in Research and Development in Health and Social Care og Person Centered Practice. Ved QUT er følgende emner vurdert relevante (med forbehold om endringer):

- NSN701 Advanced Health Assessment
- HLN004 Chronic Conditions Prevention and Management
- NSN724 Specialisation in Acute (vår understreking) or Cancer Nursing
- PUP038 Contemporary Health Promotion

Av både læringsmessige og økonomiske grunner anbefales utveksling som strekker seg over ett semester og erverving av 30 studiepoeng. For deltidsstudenter vil dette være mulig å realisere ved å gjennomføre andre semester på heltid.

Flerkulturelle aspekter vil bli berørt i undervisningstema hvor dette er naturlig.

Pensumlitteraturen ved masterstudiet er av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Se mer informasjon på høgskolens nettsider for samarbeidspartnere og kontaktinformasjon for internasjonalisering:

https://www.hiof.no/studier/utveksling/kontaktpersoner/index.html#hv

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det enkelte emne evalueres ved avslutning av dette (kalt EVA3 og EVA4). Se den enkelte  emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Tilbakemelding underveis

På læringsaktiviteter og studieoppgaver, inkl. arbeidskrav, gis muntlige tilbakemeldinger fra faglærer. I tillegg vil medstudenter gi tilbakemelding i rollen som opponenter ved enkelte arbeidskrav. Se emnebeskrivelser for mer informasjon. I arbeidet med mastergradsoppgaven gis tilbakemeldinger ved individuell veiledning.

Vurdering

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav i et emne må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Summative vurderinger i det enkelte emne er basert på individuelle skriftlige arbeider, enten i form av hjemme- eller skoleeksamen. Vurdering av mastergradsoppgaven omfatter også muntlig eksaminasjon.

Vurderingsuttrykkene som benyttes ved eksamen er en gradert skala med fem trinn fra A til E, alternativt karakterene «Bestått»/«Ikke bestått». Eksamensbesvarelser sensureres av to sensorer.

Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Alle emner har avsluttende karakter som framkommer på vitnemålet.

Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Manglende innlevering av elektronisk eksamensbesvarelse kan medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Litteratur

Litteraturlister er presentert i den enkelte emnebeskrivelse i studieplanen. Disse vil bli oppdatert i forkant av hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Mastergradsstudiet kvalifiserer for arbeid i både primær- og spesialisthelsetjeneste, for stillinger som omfatter klinisk, forsknings- og/eller utviklingsarbeid.

Mastergraden gir, etter godkjente karakterkrav, kompetanse for å søke opptak til doktorgradsstudier i eksempelvis Sykepleievitenskap (Universitetet i Oslo), Lindrende behandling /Palliative Care (NTNU), Samfunnsmedisin (NTNU), Helsevitenskap (NTNU), Personorientert helsearbeid (Høgskolen i Sørøst-Norge) og forskarutbildning i omvårdnad / Doctoral studies in Nursing (Karlstads universitet).

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Studiet er akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 12.07.2016. Studieplanen er godkjent av dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag, Mona Jerndahl Fineide, 21.12.2016

Studieplanen er revidert

Studieleder Randi Magnus Sommerfelt, 11.01.2018 (korrigert informasjon om praksis).

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2017-2021 (masterstudium på deltid med oppstart høst 2017).
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:10:13