Hva lærer du? (2019–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har

 • avansert kunnskap om ulike teoretiske (pedagogiske, filosofiske, barndomssosiologiske og utviklingspsykologiske) tilnærminger til å forstå, analysere, forklare og formidle sentralt fagstoff innenfor studiets barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskapelige emner
 • inngående kunnskap om relevant vitenskapsteori/-filosofi, forskningsmetodologi og forskningsetikk knyttet til det barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskapelige feltet
 • avansert kunnskap i forhold til å analysere faglige problemstillinger med utgangpunkt i småbarnspedagogikkens historie og egenart i det moderne flerkulturelle velferdssamfunnet
 • fordypet og forskningsbasert kunnskap om barns utvikling, lek og læring
 • bred faglig innsikt i intersubjektivitet, relasjonelle og omsorgsrelaterte prosesser i etiske møter mellom barn og voksne og mellom barn.
 • avansert kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger knyttet til barns rettigheter, medvirkning og danning i demokratiske prosesser
 • avansert kunnskap om og kritisk innsikt i ulike pedagogiske, filosofiske, utviklingspsykologiske og barndomssosiologiske tilnærminger til kropp, kjønn og materialitet

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • analysere og reflektere over eksisterende teorier (pedagogiske, filosofiske, barndomssosiologiske og utviklingspsykologiske) metoder og fortolkninger innenfor fagområdet barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) og arbeide selvstendig med problemløsninger relatert til pedagogiske prosesser med og blant barn under tre år
 • anvende ulike forskningstilnærminger teorier (pedagogiske, filosofiske, barndomssosiologiske og utviklingspsykologiske) og metoder på en profesjonsetisk måte i samarbeid med barnehagen, forskere og akademiske fagmiljøer innenfor barnehagefeltet
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike offentlige dokumenter, politiske føringer og kompleks forskningsbasert kunnskap, for å kunne anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i eget forskningsarbeid
 • identifisere barns bidrag i lekende, lærende og omsorgsmessige relasjoner og handlinger
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt relatert til barn under tre år under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • produsere tekster som forholder seg til sjangerkravene som gjelder i faglig akademisk skriving, herunder krav til litteraturhenvisninger og kildebruk

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • argumentere skriftlig og muntlig om relasjonelle (pedagogiske, filosofiske og utviklingspsykologiske) og samfunnsmessige (barndomssosiologiske) problemstillinger, relatert til de yngste barnas danning, utvikling, lek og læring
 • analysere, anvende og formidle relevante småbarnspedagogiske problemstillinger innenfor studiets emner
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i fagområdet barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år), med utgangspunkt i komplekssensitive kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i eget og andres forskningsarbeid knyttet til barn under tre år
 • artikulere og analysere profesjonsetiske perspektiver relatert til studiets emner
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:07:39