Oppbygging og gjennomføring (2019–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Mastergradsstudiet er et fireårig deltidsstudium. Studiet består av emner på 15 studiepoeng og en mastergradsoppgave på 45 studiepoeng. Alle emner er obligatoriske.

Studiet dekker det spesifikt barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskapelige feltet med ulike praktiske og teoretiske perspektiver.
Det første emnet vil danne grunnlaget for hele studiet og dets fokus på de yngste barna:

  • Små barns barndom og nyere pedagogisk småbarnsforskning introduserer fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet. Studenten skal kvalifiseres til å vurdere eksisterende pedagogisk småbarnsforskning og til selv å formulere og faglig drøfte ulike pedagogiske, filosofiske, utviklingspsykologiske og barndomssosiologiske problemstillinger og temaer innen forskningsfeltet

De to følgende emner vil være sentrale gjennom hele studiet:

  • Emnet Vitenskapsteori/-filosofi gir en generell innføring i vitenskapsteoretiske posisjoner og kritisk analyse av utvalgte vitenskapelige og filosofiske spørsmål.

  • Emnet Profesjon og profesjonsetikk fokuserer ulike profesjonsetiske aspekt generelt og forskningsetiske problemstillinger spesielt. Etikk knyttet til skjønn og tillit aktualiseres både i forhold til profesjonsutøvelse og forskning.

Det følgende emnet legger grunnlag for dybdekunnskap innenfor avgrensede områder:

  • Emnet Kropp, kjønn og materialitet tar utgangspunkt i de yngste barnas kroppslige uttrykk, deres gjøringer av kjønn og ulike typer "mer-enn-menneskelig" materialitet som medvirkende aktører i de pedagogiske prosessene. Emnet omfatter pedagogiske, filosofiske, utviklingspsykologiske og barndomssosiologiske perspektiv, der kropp, kjønn og materialitet utgjør betydningsfulle element.

Det følgende emnet er forskningsforberedende i forhold til arbeid med egen masteravhandling:

  • Emnet Forskningsmetodologi og forskningsetikk omhandler ulike metodiske tilnærminger og valg for forskning, kunnskapstilnærming og prosesser rundt utforming, gjennomføring og vurdering av forskningsprosjekter.

Studiets avsluttende emne er en masteroppgave:

  • Studenten skal gjennom emnet Masteroppgave gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i et valgt problemområde innenfor barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap. Arbeidet skal være i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.Masteroppgaven skal gjennomføres individuelt dersom ikke annet er avtalt. Etter avtale med studiets lærerteam og etter nærmere retningslinjer gitt i emnebeskrivelsen, kan to studenter levere en felles masteroppgave.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest/barneomsorgsattest
Det stilles ikke et alminnelig krav om fremleggelse av politiattest (barneomsorgsattest) for Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år). Dersom du velger oppgaver/prosjekter hvor du kan komme i kontakt med særlig sårbare grupper har imidlertid høgskolen anledning til å kreve at det fremlegges slik attest. Avklaring og eventuell fremleggelse av attest må finne sted før oppgaven/prosjektet påbegynnes.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er bygget opp som et deltidsstudium over åtte semester. Studiet er samlingsbasert.

Omfang av undervisning/forventet arbeidsinnsats
Det legges opp til fire samlinger hvert semester. Hver samling vil gå over tre dager og gjennomføres innen rammen kl. 08.00 - 16.00. I tillegg arrangeres Småbarnsvitenskapelig forum (se nærmere beskrivelse nedenfor) to ganger per semester og foregår en ettermiddag/kveld i forbindelse med to av samlingene.

Det er krav om minimum 80 % deltakelse på samlinger/forum pr semester/emne, se den enkelte emnebeskrivelse.

Det forutsettes at studentene også jobber aktivt mellom samlingene, blant annet via digitale læringsplattformer.

Totalt forventes en arbeidsinnsats på ca. 800 arbeidstimer pr studieår, inkl. selvstudier.

Læringsformer:
Studiet legger i stor grad opp til undersøkende, kooperative og problembaserte læringsformer, der interaksjon med lærerne og andre studenter står sentralt. Arbeidskrav i studiet er på ulike måter knyttet til deltakelse i de ulike arbeidsformene som er beskrevet under og i den enkelte emnebeskrivelse.

Forelesninger og etterlesninger formidler fortettet teoretiske og filosofiske perspektiver. I forelesningene vil studentene få tilgang til lærernes pågående forskningsprosjekter, samt bli presentert for aktuell nasjonal og internasjonal forskning knyttet til det barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskapelige feltet. Dette legger grunnlag for at studentene selv skal utvikle ferdigheter i å formulere selvstendige faglige resonnementer. Forelesningsformen er valgt som arbeidsform i alle emner, både for å skape en felles kunnskapsplattform og som springbrett over til påfølgende kooperative læringsprosesser. I avslutningen av læringsarbeid knyttet til enkelte temaer innen de ulike emnene vil også etterlesninger kunne velges for å utdype og utfordre de forståelser, analyser og formidlinger som har vært behandlet.

Gruppearbeid/workshop legger til rette for at fagstoffet bearbeides dypere gjennom studentenes bidrag. I tillegg fremmes interaksjons- og relasjonskompetanser, gjennom studentenes samhandling og kommunikasjon om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til barn under tre år. Studentene settes i kontekster hvor de trenes i å argumentere både praktisk og teoretisk, skifte perspektiver og å gi og få tilbakemeldinger. Dette er dermed arbeidsformer som skal støtte opp om læringsutbyttebeskrivelser som f.eks. det å kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og det å kunne forklare og formidle sentralt fagstoff.

Selvstudier er en forutsetning for å være forberedt til alt læringsarbeid i studiet. Gjennom selvstudier gis studenten mulighet til en dypere bearbeiding av stoffet. Studentene gis tid og rom til å orientere seg i pensum, samt søke seg frem til relevant og aktuell selvvalgt og supplerende teori i nettbaser og bibliotekets baser. Selvstudium i kombinasjon med øvrige arbeidsformer, gir grunnlag for å oppøve evne til å forholde seg kritisk til ulike offentlige dokumenter, politiske føringer og kompleks forskningsbasert kunnskap, i tråd med studiets læringsutbyttebeskrivelser.

Masterseminar er en faglig og sosial møteplass, som sikrer et godt studiemiljø. Studenter og veiledere møtes her til diskusjoner om aktuelle utfordringer studenten står overfor i arbeidet med studiet. Masterseminaret struktureres i plenum, hvor alle i fellesskap arbeider med relevante barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskapelige problemstillinger innenfor studiets emner. Her skapes rom for at studenter og faglærere i fellesskap utprøver, utfordrer og utvikler strategier for innovasjonsprosesser i studiet. Masterseminaret ledes av faglærer, men forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.

Småbarnsvitenskapelig forum er et åpent forum, der man inviterer nasjonale og internasjonale forskere til å legge frem sine forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette sikrer studentene møter med aktuell og pågåenden nasjonalt og internasjonal forskning. Dette kommer i tillegg til at undervisningen er forskningsbasert, og gir studentene anledning til å drøfte aktuelle teoretiske, praktiske og metodologiske temaer, i dialog med forskere i det barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskaplige feltet. Småbarnsvitenskaplig forum skal supplere innholdet i ordinære forelesninger. Forumet skal skape inspirasjon til videre kollektivt og selvstendig arbeid, gjennom å bidra til oppmerksomhet rundt nyere småbarnsvitenskaplig forskning. Gjennom dette styrkes studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i forhold til det å forstå, analysere og formidle ulike elementer ved studiets emner. Småbarnsvitenskapelig forum gir studentene mulighet til å lytte til og drøfte ulike forskningstilnærminger teorier og metoder. Forumet skal også fungere som en arena for igangsetting og samarbeid med ulike aktører: barnehagelærere, forskere og akademiske fagmiljøer innenfor barnehagefeltet. Forumet gir også muligheter for samarbeid mellom studenter og forskere om FoU-prosjekter.

Individuell-/gruppeveiledning
Studentene vil få både gruppeveiledning og individuell veiledning. Gruppeveiledning gis i forbindelse med ulike arbeidskrav underveis i studiet (Emne 1 og 4: inntil 2 timer pr. gruppe pr. emne). Individuell veiledning gis ved Emne 2, 3, 5 og 6: inntil 2 timer pr. student pr. emne. Den individuelle veiledningen er i tillegg koblet til arbeidet med masteroppgaven (inntil 15 timer pr. student). I all veiledning forutsettes at studenten(e) leverer skriftlig materiale med presisering av hva som ønskes muntlig drøftet i veiledningen. Møtet mellom student og veileder, en til en, vil kunne romme en inngående og kritisk drøfting av faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i eget og andres forskningsarbeid knyttet til barn under tre år. Veiledningstiden skaper mulighet til å drøfte faglige og etiske problemstillinger som student og lærer aktualiserer rundt masteroppgaven.

Digitale læringsplattformer
Studiet vil spesielt legge til rette for studentenes bruk av høgskolens læringsplattform, Google docs/Google Drive, Adobe Connect og Stream.

Læringsplattformen vil benyttes til kommunikasjon mellom samlingene, studentene imellom og mellom studenter og lærere. Den er et viktig verktøy i forberedelse til samlinger og det er her studentene leverer inn skriftlige arbeidskrav.

Studentene vil også oppfordres til å bruke Google docs/Google Drive i arbeidet med gruppetekster og gruppepresentasjoner. Her kan studentene samtidig arbeide på et felles dokument, mens de sitter på ulike steder. Google docs/Google Drive muliggjør dermed tett samarbeid mellom studentene uavhengig av geografiske avstander, og skal lette de kooperative læringsprosessene, som i neste omgang er grunnlaget for studentenes individuelle og selvstendige arbeid.

Adobe connect fungerer som et digitalt møterom som muliggjør utveksling av dokumenter samt samhandling/diskusjon mellom studentene.

Stream (stream.hiof.no) lar studentene følge undervisning hjemmefra via opptaksutstyr som er tilgjengelig i noen undervisningsrom.

Tilbakemelding
Underveis i studiet får studenten tilbakemeldinger på sitt arbeid. Dette skjer gjennom individuell veiledning og gruppeveiledning i masterseminar og i forbindelse med arbeidet med de ulike arbeidskravene som er knyttet til hvert emne. Dette gjør at studenten må holde en progresjon. Samtidig er det lagt opp til gruppearbeid/workshop og individuelle presentasjoner hvor studentene gir hverandre tilbakemelding. I tilknytning til masteroppgaven tilbys studenten inntil 15 individuelle veiledningstimer (se også Organisering og læringsformer, og den enkelte emnebeskrivelse).

Vurdering
Det er knyttet arbeidskrav til studiets enkelte emner. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere detaljer.

Det benyttes ulike eksamensformer gjennom studiet, bl. a. skriftlige og muntlige presentasjoner individuelt og i gruppe. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere detaljer.

Det benyttes karakterskala A - F som karaktersystem gjennom hele studiet. A er beste beståtte karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'. Eksamensarbeidene sensureres etter regler i gjeldende Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Ved Avdeling for lærerutdanning gjennomføres det en rekke FoU-arbeider innen det barnehagepedagogiske og småbarnsvitenskapelige feltet. FoU-arbeidet underbygger undervisningen og formidles til studentene. Studentene kan også bli invitert til å arbeide med FoU-prosjekter som foreleserne er involvert i. Særlig skal småbarnspedagogisk forum være en arena hvor forskning og faglig utviklingsarbeid kobles direkte til studentenes studiearbeid.

Internasjonalisering

Internasjonale aspekter vil inngå i de fleste emner i masterstudiet, gjennom tematikk, pensumlitteratur og gjesteforelesere. Høgskolen vil stimulere og legge til rette for at studenter kan ta deler av studiet ved utenlandske høgskoler og universiteter. Det forutsettes forhåndsgodkjenning fra høgskolen mht. hvilke emner som kan erstattes med emner ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenten kan søke om å ta emnet Forskningsmetodologi og forskningsetikk (5. semester) og deler av mastergradsoppgaven (semester 6, 7 eller 8) utenlands etter individuelle avtaler.

I studiet kan det også inngå studietur som bidrar til å belyse aktuelle problemstillinger relatert til barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) i en internasjonal sammenheng.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette programmet blirjevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor-og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene, se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:07:39