Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Nettbasert med mulighet for undervisning og veiledning ved studiested Halden.

Kontakt

Studieveileder: Tove Sørum

Telefon: +47 696 08 384

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for lærerutdanninger og språk,
Undervisningsleder Martin Hollmann og koordinator Daniel L. Fryer

Studieplan for Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (Høst 2021)

Informasjon om studiet

Utdanningen tilbys hvert høstsemester. Studiet tilbys både som heltidsstudium (høstsemesteret) med mulighet til å ta studiet over flere høstsemestre.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har:

 • solid kunnskap om språk, litteratur og kulturell egenart i de engelsktalende land

Ferdigheter
Kandidaten har:

 • svært gode ferdigheter i å bruke engelsk skriftlig og muntlig

 • gode ferdigheter i kritisk analyse, selvstendig tenkning og evne til å uttrykke egne refleksjoner

Generell kompetanse
Kandidaten har:

 • utviklet holdninger som fremmer god læring og stimulerer den intellektuelle nysgjerrighet

Opptak

Bestått årsstudium i engelsk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Emnetilbudene vil variere avhengig av de lærerkrefter som høgskolen til enhver tid har tilgjengelig. Høsten 2021 undervises følgende emner:

 • SFE20816 Multimodale tekster (10 studiepoeng)

 • SFE21417 Amerikansk gotikk (10 studiepoeng)

 • SFE21317 Film: adaptasjon og intertekstualitet (10 studiepoeng)

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
All undervisning foregår på engelsk. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt. Alt fagstoff legges ut på høgskolens læringsplattform.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning og veiledning på nett. Det er mulighet for undervisning og veiledning på studiested Halden (se semesterplan i hvert enkelt emne). Seminar- og gruppeundervisning krever at studentene deltar aktivt.

Undervisningen og veiledningen på nett skjer i sanntid (til oppsatte tider og etter avtale med faglærer) og asynkront.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Gjennom måten studiet er organisert på, og gjennom dets arbeids- og evalueringsformer, legges det stor vekt på kvalitetssikring. Dessuten er det lagt opp til arbeidsformer som skal ivareta god kontakt mellom student og lærer, og mellom student og student.

Studiet legger opp til en klar progresjon innenfor faget. Studentene skal bli gradvis mer selvstendige og bevisste med hensyn til egne læringsmål og fagets innhold. Det forutsettes at studentene på egen hånd og i samarbeidsgrupper tilegner seg en stor del av lærestoffet. Bruk av IKT i engelskfaget er en integrert del av studiet.

Studentene får individuell oppfølging, blant annet via tilbakemeldinger på arbeidskrav og via veiledning.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til emnene. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen
Det er lagt opp til eksamensformer som bygger opp under læringsutbyttet.
Vurderingsformene omfatter individuell skriftlig oppgave, individuell muntlig eksamen og individuell skriftlig eksamen. Det benyttes karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Engelsk påbyggingsstudium er preget av et internasjonalt studiemiljø med all pensumlitteratur på engelsk, faglærere og gjesteforelesere fra inn- og utland, i tillegg til innkommende utvekslingsstudenter.
Europeiske og globale perspektiver på engelskundervisning er integrert i alle emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

 • Se den enkelte emnebeskrivelse.

 • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå som del av en bachelorgrad, f.eks. som fordypning i engelsk i Bachelorstudium i språk (HiØ).

Med bestått bachelorgrad med fordypning i engelsk kan studenten søke seg videre til mastergradsstudium. Ved Høgskolen i Østfold tilbys Masterstudium i fremmedspråk i skolen (språkvalg engelsk), og ved andre universiteter og høgskoler tilbys mastergrader innen engelsk/engelskdidaktikk.

En mastergrad i skolerelevante fag (for eksempel engelsk) og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for lektorkompetanse i skoleverket.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 21. desember 2020.

Studieplanen er revidert

Studieleder Berit Grønn, 14. desember 2020.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for høsten 2021.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 04:21:48