Om studiet

Denne masteren har fokus på å gi deg vurderings- og handlingskompetanse til å ivareta en spesialisert klinisk sykepleierfunksjon.

Helsesektoren opplever en økende andel eldre pasienter, pasienter med kroniske sykdommer og pasienter med mer komplekse sykdomsbilder. Dette krever stadig mer spesialiserte behandlingstilbud og økende bruk av teknologi, som generelt stiller høye krav til sykepleieres kliniske kompetanse.

 

Innhold i studiet

Gjennom studiet lærer du hvordan du kobler teori og klinisk praksis, med hovedfokus på pasientnære problemstillinger. Studiet legger grunnlag for en kritisk og reflektert tilnærming, samt anvendelse av relevant forskning både i direkte pasientkontakt (klinisk), i undervisning og i forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Mastergradsstudiet er et heltidsstudium som består av syv obligatoriske emner, samt ett valgfritt emne. De tre første semestrene inneholder hver sin praksisperiode à 4 uker. Siste semester består av arbeid med masteroppgaven.

Studiemiljø

Studiet er samlingsbasert med undervisning over 3 dager pr. måned. Samlingene vil i hovedsak være på campus, men noe av undervisningen vil kunne foregå digitalt. Det vil legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene.

Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høyskolens Senter for simulering og innovasjon, hvor vi kan tilby en autentisk øvingsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. 

Veiledete kliniske praksisstudier vil gjennomføres i kommunehelsetjenesten i gamle Østfold fylke, blant annet i sykehjem, akuttmottak, legevakt, hjemmesykepleien, helsehus og kortidssenter.

Dersom du ønsker å ta noe av masteren i utlandet, vil dette være mulig i 4. semester i forbindelse med datainnsamling til masteroppgaven.

Publisert 14. okt. 2021 10:38 - Sist endret 14. okt. 2021 10:38