Hva lærer du? (2022–2026)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Master i matematikkdidaktikk.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap i matematikkdidaktikk og matematikk som skolefag

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset matematikkdidaktisk tema (masteroppgaven)

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og metoder som er knyttet til matematikkdidaktisk forskning

 • har inngående kunnskap om gjeldende plan- og lovverk for grunnopplæringen

 • har inngående kunnskap om undervisning og hva som fremmer læring i matematikk og kan anvende kunnskapen i klasserommet og analysere relevansen for arbeidet som matematikklærere

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelige publikasjoner og faglitteratur i arbeidet som matematikklærer

 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner både for å utvikle egen undervisning og for å ivareta endringer i matematikkfaget /samfunnet

 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte arbeidsmåter og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling

 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy, herunder programmering og ressurser i opplæring i digitale ferdigheter

 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere teoribasert og kritisk over matematikkundervisning, over rollen som matematikklærer og selv bidra til nytenking og videreutvikling av det matematikkdidaktiske fagfeltet

 • mestrer muntlighet og akademisk skriving og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng

 • kan delta i matematikkdidaktiske diskurser med faglig tyngde, og kan kommunisere med både fagspesialister, lærere, foreldre og allmennheten om faglige spørsmål

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 03:06:51