Hva lærer du? (2021–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og greidd masterstudium gir rett til graden Master i norsk i skolen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskapar
Kandidaten

 • har inngåande kunnskap om literacy, om utvikling av lesing, skriving og munnlege ferdigheiter, og om forholdet mellom munnleg og skriftleg språkbruk

 • har inngåande kunnskap om barn og unge sine tekstkulturar og om multimodalitet, og kunnskap om sentrale teoriar om skjønnlitterære tekster og sakprosatekster

 • har avansert kunnskap om fleirspråklegheit, minoritetsspråk og majoritetsspråk og norsk som andrespråk i skolen

 • har inngåande kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og metodar i norskfaglege og norskdidaktiske spørsmål

 • har inngåande kunnskap om talespråksvariasjon og sosiolingvistisk teori, med utgangspunkt i språklege forhold i Noreg og Norden

Ferdigheiter
Kandidaten

 • kan vurdere og drøfte teoriar om språk, språklæring og fleirspråklegheit og relatere dette til språkleg variasjon i klasserommet

 • kan bruke teoriar om tekst og sjanger, identitet og danning i arbeid med å analysere og vurdere skriftlege, munnlege og multimodale tekster

 • kan gjennomføre eit eige forskingsprosjekt i tråd med forskingsetiske retningslinjer og skrive vitskapleg innanfor norskfaglege og norskdidaktiske rammer

 • kan kritisk vurdere og bruke ulike kunnskapskjelder til å strukturere og formulere faglege resonnement

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere teoribasert og kritisk over norskundervisning, over rolla som norsklærar og sjølv bidra til nytenking og vidareutvikling av fagfeltet

 • kan delta i norskfaglege og norskdidaktiske diskursar med fagleg tyngd, og kan kommunisere med både fagspesialistar, lærarar, foreldre og allmenta om faglege spørsmål

 • meistrar akademisk skriving på nynorsk og bokmål

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:12:51