Hva lærer du? (2020–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Mastergrad i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

 • har avansert kunnskap om utvikling og bruk av forskning og utviklingsarbeid innenfor psykososialt arbeid.
 • kan anvende kritisk teori som utgangspunkt for forståelse, refleksivitet og utvikling i det psykososiale yrkesfelt.
 • har integrert kunnskap om forskningsetikk og etiske perspektiver i egen yrkesutøvelse.
 • kan identifisere kunnskap som mer enn teori, og vurdere hvordan kunnskap utfolder seg og utvikles sammen med andre i situasjoner og kontekster preget av makt og avmakt.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan utvikle og anvende relevant kontekstbestemt og transdisiplinær kunnskap i samhandling med andre yrkesgrupper og brukere av psykososiale tjenester.
 • kan innhente, analysere, sammenføye og kritisk vurdere kunnskap fra ulike fag og fagtradisjoner som grunnlag for selvstendig arbeid og nytenkning innenfor psykososialt arbeid.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på psykososialt arbeid og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan kommunisere og diskutere psykososiale problemstillinger i møte med spesialister, allmenhet og mennesker som får bistand fra ulike tjenester. 
 • kan formidle faglige og praksisrelaterte utfordringer overfor spesialister, brukere og allmenhet som inviterer til videre samtale og dialog. 
 • kan analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende psykososialt arbeid.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen helse- og sosialsektoren.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:07:33