Om studiet

Å arbeide psykososialt betyr å kunne identifisere kunnskap som mer enn teori, og vurdere hvordan kunnskap utfolder seg og utvikles sammen med andre i situasjoner og kontekster preget av makt og avmakt.

Innhold i studiet

Masterstudium i psykososialt arbeid er primært rettet mot ansatte i helse- og sosialsektoren. Dette studiet vektlegger yrkesutøvelse, samhandling, fagutvikling og samfunnsansvar. Studiet trekker veksler på mange nære samarbeidsrelasjoner til fagfelt som psykisk helse, eldreomsorg, rusproblematikk og kriminalomsorg.

Gjennom dette masterstudiet får du trening i å formulere og formidle vitenskapelig arbeid slik at det kan mottas og anvendes i ulike sammenhenger. Som student kan du fordype deg innenfor ulike fagfelt og bli trukket med i de ansattes forsknings- og publikasjonsvirksomhet.

Studiet er bygget opp med muligheter for å velge en fordypning innenfor et område.

Se oversikt over eksempler på masteroppgaver som er produsert ved masterprogrammet i psykososialt arbeid.

Se informasjon om muligheten for å søke om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Studiemiljø

Studieprogrammet er samlingsbasert og det er lagt opp til fire samlinger per semester. Hver samling går over tre dager.

I tillegg til undervisningen på studiestedet skal studentene i løpet av studiet gjennomføre tre praksisperioder på tilsammen 8 uker (2+4+2) med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori. Praksisstedet må forhåndsgodkjennes av høgskolen.

Publisert 14. okt. 2021 10:52 - Sist endret 2. des. 2021 10:56