Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er ett av svært få studier i Norge som gir deg kompetanse i å utforme og tilrettelegge for helhetlige tjenester på tvers av sektorer, faglige enheter og nivåer.

Innhold i studiet

Du får kompetanse til å kunne være en nytenkende og innovativ medspiller i arbeidet med å utforme helhetlige tjenester og måten prosessene ledes på i organisasjonene. Dette inkluderer også skole- og kultursektoren, som er viktige aktører på dette feltet.

Temaer du vil studere er organisasjonsteori, ledelse, samordning av tjenester, tverrfaglig samarbeid og lokalt folkehelsearbeid.

I forbindelse med masteroppgaven får du en innføring i vitenskapsteori og metode.
Det forutsettes også en stor grad av egeninnsats i forbindelse med masteroppgaven.

Mellom samlingene blir det tilbudt IKT-basert veiledning og faglige diskusjonsgrupper.

Studiemiljø

Studiet er organisert som et deltidsstudium som kan kombineres med arbeid. Programmet er samlingsbasert og det er lagt opp til fire samlinger per semester. Hver samling går over 2-4 dager.

Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, seminargrupper, lesegrupper og individuell veiledning.

Som student hos oss kan du etter nærmere avtale være med på prosjekter i tilknytning til nasjonal og internasjonal forskning, når du arbeider med masteroppgaven.