Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2012–2015)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er emnebasert og består av seks obligatoriske emner:

  • Sosiale og emosjonelle vansker (20 studiepoeng)
  • Lese- og skrivevansker (20 studiepoeng)
  • Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet (20 studiepoeng)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode (20 studiepoeng)
  • Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse (5 studiepoeng)
  • Mastergradsoppgave (35 studiepoeng) 

Hvert emne er organisert i studiesamlinger der det inngår fastlagte arbeidskrav. Alle studiesamlinger er obligatoriske for studenter med unntak for de studenter som har fått godkjent innpassing av enkelte emner. Emnene avsluttes med eksamen. Alle eksamener må være bestått før innlevering av mastergradsoppgaven.

 Se emnebeskrivelser for nærmere informasjon om innhold, arbeidskrav og vurdering.

Organisering og læringsformer

Studiet er basert på samlinger. Samlingene vil være jevnlig fordelt gjennom semesteret med om lag 5 samlinger. Samlingene foregår på dagtid onsdag til fredag innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00. Sted for samlingene er Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning, Halden. Det kan være aktuelt med kurs og supplerende samlinger som fordypning i enkelte av emnene.

Studiet legger i stor grad opp til studentaktive læringsformer, der interaksjon med lærerne og andre studenter står sentralt. Arbeidet varierer mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid og bruk av interaktive arbeidsformer. Skriving av tekster som studentene får tilbakemelding på inngår som en sentral arbeidsform.  

Studentene vil bli inndelt i basisgrupper som vil være en sentral arbeidsenhet.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet, ved de enkelte emnene. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studentene kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene varierer fra emne til emne, men er blant annet basert på obligatorisk deltakelse, deltakelse og presentasjon av gruppearbeid og skriftlige innleveringer. Nærmere informasjon finnes i den enkelte emnebeskrivelse.

Obligatorisk deltakelse
Studiesamlinger og arbeid i basisgrupper krever obligatorisk deltakelse, da arbeidsformene er prosessuelle. Obligatorisk deltakelse innebærer at studentene må være tilstede ved minst 80 % i samlinger og basisgrupper. Ved mer enn 20 % fravær i de obligatoriske aktiviteter i et emne vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen. Studentene har ansvar for å melde fra om fravær fra undervisningsdager eller basisgrupper, og sørge for å gi beskjed til studiets lærere, studieleder og, ved fravær fra basisgruppe, gi beskjed til medstudenter i gruppa. 

Biblioteket

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av bibliotekets undervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets mål.

Praksis

Som deltidsstudium tar studiet sikte på å være et møtepunkt mellom praksisfeltets utfordringer i arbeidet med en inkluderende, tilpasset og likeverdig opplæring og faglige og forskningsmessige problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske studium. Studiets arbeidsoppgaver er konsentrert om å utforske praksisfeltet og utvikle innsikt i kritisk - konstruktive forskningsopplegg. Det er ingen praksisdel i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Fagpersonalet knyttet til studiet arbeider med aktiv forskning som også blir formidlet i studiet. Studentene trekkes inn i relevant medvirkning.

Evaluering av studiet

Evaluering av studiet vil skje underveis ved hjelp av utarbeidede skjema (EVA 1 og EVA 2) og til tider fastsatt av studie- og forskningsenheten.
Enkeltemner evalueres etter avsluttet emne etter metoder utviklet av emneansvarlige (EVA 3).

Tilbakemelding underveis

Studenten skal gis tilbakemelding underveis i studiet for det enkelte emnet slik at han/hun kan danne seg en oppfatning om sine muligheter for å nå læringsmålet for vedkommende emne. Det vil bli gitt kontinuerlig formativ vurdering og tilbakemelding på studentenes deltakelse og skriftlige arbeider. Som grunnlag for vurdering av skriftlige arbeider vil det bli gitt et kurs i akademisk skriving. Studentene stimuleres til selvevaluering og konstruktiv vurdering av medstudenters arbeid, og til å motta evaluering og veiledning fra lærerne.

Vurdering

I emner hvor det er arbeidskrav må disse være levert innen angitte frister og være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Vurderingsformene på studiet gjenspeiler ønsket om studentaktiv læring. Det vil være bruk av muntlig og skriftlig dokumentasjon. Avsluttende vurdering vil bli gjort etter hvert emne. Bruk av ekstern sensor vil rullere mellom de ulike emnene. Vurderingsordningene vil variere fra emne til emne. Vurderingsordningene skal samlet være varierte og fange opp ulike arbeids- og dokumentasjonsformer, og tilpasset læringsutbyttet i det enkelte emnet.

 

Mastergradsoppgaven med tilhørende muntlig eksamen vil alltid bli vurdert av en eksamenskommisjon der det inngår en ekstern sensor.

  

I vurderingen av mastergradsoppgaven benyttes karakterskala A - F der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr "ikke bestått". Det benyttes også karakterregel bestått/ikke bestått ved eksamen.

 

Se for øvrig de enkelte emnebeskrivelsene for nærmere informasjon om arbeidskrav, vurderingsformer og karakterregel.

 

Eksamensarbeidene sensureres etter regler i gjeldende Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 120

Høst 2012

Vår 2013

Høst 2013

Vår 2014

Høst 2014

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 10:38:24