Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2016–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Alle emner er i utgangspunktet obligatoriske, men emnet Ledelse og organisering av lokalt folkehelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv (15 studiepoeng) kan byttes ut med andre emner som er relevante for studiet (se "Fritak og innpasning" under).

Emner
-Tverrfaglig samarbeid 1 – kunnskapsgrunnlaget (15 studiepoeng)
-Tverrfaglig samarbeid 2 – organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)
-Ledelse og organisering av lokalt folkehelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv (15 studiepoeng)-Tverrfaglig samarbeid 3 – forskningsbasert praksis (15 studiepoeng)
-Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng) 
-Masteroppgave (45 studiepoeng)

Fritak og innpasning
Emnet Ledelse og organisering av lokalt folkehelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv (15 studiepoeng) kan etter søknad erstattes av andre emner på samme nivå og omfang avlagt ved Høgskolen i Østfold eller en annen institusjon i Norge eller utlandet. Dette kan være emner som studenten har avlagt tidligere (som master- eller videreutdanning), eller som blir tilbudt ved Høgskolen i Østfold eller en annen institusjon der studenten har fått opptak. Emnet kan ikke overlappe innholdsmessig med andre emner på studiet.

Studenter som har avlagt videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon ved Høgskolen i Østfold kan søke om fritak for emnene Tverrfaglig samarbeid 1 – kunnskapsgrunnlaget (15 studiepoeng) og Tverrfaglig samarbeid 2 – organisasjon og ledelse (15 studiepoeng).

Progresjon
Emnene Tverrfaglig samarbeid 1 – kunnskapsgrunnlaget og Tverrfaglig samarbeid 2 - organisasjon og ledelse gjennomføres i 1. og 2. semester. Emnene Tverrfaglig samarbeid 1 – kunnskapsgrunnlaget  må være bestått for å kunne gjennomføre emnet Tverrfaglig samarbeid 3 – forskningsbasert praksis i 4. semester. Dette emnet må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

I 3. semester er det lagt til rette for å gjennomføre emnet Ledelse og organisering av lokalt folkehelsearbeid i et tverrfaglig perspektiv. Dette emnet, eller annet emne som innpasses i studiet, må være bestått for å kunne levere masteroppgave.

I 5. semester gjennomføres emnet Vitenskapsteori og metode. Dette emnet må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven.

Se studiemodell nedenfor.

Organisering og læringsformer

Studiet er bygget opp som et deltidsstudium som kan kombineres med arbeid.

  • Studiet er samlingsbasert. En samling er på 2-4 dager, nærmere orientering gis ved studiestart.
  • Emner på 15 studiepoeng består av til sammen 12 undervisningsdager. En dag varer ca. 6 timer.

Det er obligatorisk deltakelse på alle undervisningsdager. Fravær inntil 20 % godkjennes. Fravær på 20 % til 30 % kan kompenseres ved at studenten utfører et skriftlig arbeidskrav som er relevant for fraværet. Ved fravær over 30 prosent i et emne gis studenten ingen anledning til å bli vurdert i emnet.

Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, seminargrupper, lesegrupper og individuell veiledning. Det forutsettes også en stor grad av egeninnsats i forbindelse med masteroppgaven. Mellom samlingene blir det tilbudt IKT-basert veiledning og faglige diskusjonsgrupper. Det vil bli gitt opplæring i IKT-basert læring slik at studentene skal kunne delta i denne type veiledning og diskusjoner. Studentene skal arbeide i grupper i og mellom samlingene.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen bestemte frister før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet tilrettelegges slik at studentene får tilgang til nyere nasjonal og internasjonal forskning.
Studentene vil løpende bli presentert for relevante perspektiver på forskning innen fagfeltet. Studentene vil få tilgang på eksterne og nyere forskningsresultater, blant annet gjennom gjesteforelesere.

Det gjennomføres nasjonal og internasjonal forskning knyttet til studiet og studenter kan etter nærmere avtale være med på prosjekter i tilknytning til dette når de arbeider med masteroppgaven.

Studenten arbeider med masteroppgaver som er relatert til tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiet. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).

Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Underveis i studiet får studenten tilbakemeldinger på sin innsats i flere kanaler. Den samlingsbaserte læringen gir rom for god dialog mellom student og lærer. Det er knyttet arbeidskrav til emnene som gjør at studenten må holde en progresjon og derigjennom får tilbakemeldinger fra faglærer, samtidig som det er lagt opp til gruppearbeid og individuelle presentasjoner hvor studentene må gi hverandre tilbakemelding i tillegg til den tilbakemelding som faglærer gir. I tilknytning til masteroppgaven får studenten 20 individuelle veiledningstimer.

Vurdering

Alle obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav i et emne må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen i emnet.

Den enkelte student blir vurdert både på individuelt grunnlag og i grupper. Ved sluttvurderingen benyttes ulike vurderingsformer som skriftlig innlevering (hjemmeeksamen), muntlig eksaminasjon og masteroppgave. Både gradert karakterskala fra A - F, hvor A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr "Ikke bestått" og vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått benyttes. Se emnebeskrivelser for mer informasjon. Eksamensarbeidene sensureres etter regler i gjeldende Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:11:15