Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av følgende obligatoriske emner, alle på 15 studiepoeng:

Musikk 101: Musikkteoretisk grunnlag, dans, lytting og refleksjon (5-10)
Musikk 102: Musisere, undervise og lytte (5-10)
Musikk 201: Lytte, forstå, utøve og reflektere (5-10)
Musikk 202: Utøve, lytte, skape og forstå (5-10)

I alle emnene knyttes fagdidaktikk til alle temaene. Sentrale områder som grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiver, samt vurdering står sentralt i emnene.

Se studiemodell under, og emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Emnene er praktisk-teoretiske. Arbeidsformene er forelesninger, gruppebasert arbeid og individuelt arbeid. Undervisningen er obligatorisk og bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Biblioteket skal bidra til studentens informasjonskompetanse, dvs. evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

IKT vil bli brukt som en integrert del av studiet både som kommunikasjonsmiddel og som innholdsmessig ressurs.

Det vil bli gitt tilbakemeldinger på studentens progresjon og arbeid underveis i hvert semester.

Vurderingsformer
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Studiet har både skriftlig, muntlig og praktisk eksamensform, og det benyttes interne og eksterne sensorer.

Man benytter en gradert karakterskala fra A-F.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Praksis

Veiledet praksis inngår i studiet og oppgaver i faget knyttes til praksis. Se mer informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det blir vektlagt kunstnerisk utviklingsarbeid i form av konsert og prosjektarbeid.

Internasjonalisering

Det legges til rette for kontakt med tilsvarende utdanningsinstitusjoner i andre land og for utveksling av lærere og studenter som ønsker å arbeide spesielt med internasjonale spørsmål knyttet til utdanning og læring. Integrering av studier i utlandet kan skje ved at hele eller deler av studiet kan bestå av studier i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i de nasjonale retningslinjene.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:05:39