Hva lærer du? (2018–2019)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:

 • har kjennskap til vanlige begrunnelser for naturfagets plass i grunnskolen
 • har kunnskaper om hvordan naturfaglig forskning og tenkemåte gir ny innsikt
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike fagdidaktiske tilnærmingsmetoder overfor ulike alderstrinn, inklusive behov for en tilpasset opplæring
 • har kunnskap om utforskende arbeidsmåter
 • har tilegnet seg innsikt som skaper undring og glede over naturens mange sammenhenger og store variasjon slik at den skjønnhet som ligger i dette blir verdt å ivareta for kommende generasjoner
 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om økosystemene, økologiske begreper og naturfaglige arbeidsmåter gjennom ekskursjoner til skogsmiljø, kulturlandskap, havstrand og ferskvann
 • kjenne til ulike interesser blant jenter og gutter i naturfag for å best mulig ivareta kjønns- og likestillingsperspektivet med gjensidig respekt for ulikheter i naturfagene
 • har kunnskaper om menneskekroppens bygning og utvikling, organsystemene, fosterutvikling og fødsel, sanser og funksjon
 • har kjennskap til pubertet, seksualitet, prevensjon og abort, og etiske problemstillinger knyttet til dette
 • har kjennskap til næringsstoffer og kan sette disse i sammenheng med kosthold og livsstilsykdommer
 • kjenner sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse
 • har kjennskap til rusmidler og helseskader
 • har kunnskaper om sammenhenger i naturen, ressursutnytting, miljøhensyn og bærekraft i et flerkulturelt og globalt perspektiv
 • har innsikt i hvordan forskningsbaserte nyvinninger kan skape samfunnsmessige utfordringer og etiske problemstillinger
 • har kunnskaper om tidligere tiders ressursutnytting hos ulike kulturer i Norden og hvilke rettigheter dette fortsatt kan gi.
 • kjenne til ulike presentasjonsmåter med egenproduserte prosjekter ved bruk av digitale ferdigheter
 • har tilegnet seg grunnleggende biologiske kunnskaper om organismenes bygning, artsmangfold og viktige biologiske prosesser som celler og celledeling, formering, genetikk og evolusjon
 • har tilegnet seg elementær artskunnskap om planter og dyr i nærmiljøet hovedsakelig innrettet mot ungdomstrinnet, men med basis i barnetrinnet
 • kan anvende elementær bestemmelseslitteratur for ulike systematiske grupper av levende organismer
 • har kunnskap om samenes natur- og kulturhistorie

Ferdigheter
Studenten:

 • har utviklet ferdigheter knyttet til praktisk undervisningsarbeid ute i naturen, i laboratoriet og på ekskursjoner ved bruk av enkelt utstyr
 • har utviklet evne til å vurdere egne og andres ulike undervisningsformer i forskjellige naturfaglige emner overfor ulike alderstrinn, inklusive IKT og særskilte opplæringsbehov
 • har ferdigheter i å velge undervisningsformer som skaper begeistring og undring
 • har ferdigheter i å benytte ulike innfallsvinkler til naturfaglige emner ute og inne ved bruk av digitale og mobile hjelpemidler
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike naturfaglige problemstillinger med tilpasset opplæring, også i et flerkulturelt perspektiv
 • har evne til å begrunne og vurdere måloppnåelsen i grunnskolens læreplaner som ansvarlig naturfaglærer
 • kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglige sammenhenger
 • kan avdekke og forklare vanlige hverdagsforestillinger i naturfag
 • kan sette opp, gjennomføre og analysere enkle eksperimenter
 • kan skrive og presentere tekster i ulike sjangre som labrapporter, ulike gruppepresentasjoner og individuelle fagtekster
 • har ferdigheter i å tilrettelegge for læring ute i naturen samt gi elevene varierte naturopplevelser
 • har tilegnet seg ferdigheter med å plukke sopp med påfølgende sortering og gjennomgang av fangsten både med tanke på giftighet og på sopp til mat
 • har ferdigheter i å tilrettelegge for undervisningssituasjoner hvor temaene seksualitet og rusmidler blir behandlet
 • kan anvende elementær bestemmelseslitteratur for ulike systematiske grupper av levende organismer

Generell kompetanse
Studentene:

 • er kjent med fagområdene, lærestoff, læremidler, grunnleggende ferdigheter, arbeidsmåter og hovedemner slik de framgår av læreplanverket for hele grunnskolen
 • har utviklet egne positive holdninger til fagområdet og er i stand til å drive undervisning som bidrar til å bearbeide elevenes hverdagsforestillinger
 • har utviklet evner og holdninger hos elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn for å skape positiv interesse for realfag og for naturfaglig tenke- og arbeidsmetoder
 • kan møte unge mennesker og samtale med dem om deres utfordringer
 • har utviklet holdninger og kunnskaper om menneskets plass i naturen og vårt ansvar i forhold til naturforvaltning, bærekraftig utvikling og bevaring av livsmiljø - sentrale temaer i hele naturfaget
 • har evne til å vurdere egen og andres forskningsbaserte resultater og vil i noen grad kunne møte og bearbeide disse gjennom arbeidskrav og til eksamen
 • kan gjennomføre prosjekter hvor nysgjerrighet og naturfaglige, forskningsbaserte metoder benyttes for å teste hypoteser og enkle problemstillinger
 • har evne til å vurdere egen og andres undervisningsformer og veiledning via egen praksis, i litteratur og via forelesninger
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike fagområder i naturfag i et tverrfaglig og flerkulturelt perspektiv
 • har utviklet glede, undring og respekt for alt liv i naturen
 • innser verdien av et allsidig biologisk mangfold med ønske om å bevare både natur og kultur for kommende slekter
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2021 03:09:14