Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper Studenten:

 • har kjennskap til vanlige begrunnelser for naturfagets plass i grunnskolen
 • har kunnskaper om hvordan naturfaglig forskning og tenkemåte gir ny innsikt
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike fagdidaktiske tilnærmingsmetoder overfor ulike alderstrinn, inklusive behov for en tilpasset opplæring
 • har kunnskap om utforskende arbeidsmåter
 • har tilegnet seg innsikt som skaper undring og glede over naturens mange sammenhenger og store variasjon slik at den skjønnhet som ligger i dette blir verdt å ivareta for kommende generasjoner
 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i kjemi og geofag
 • har tilegnet seg kunnskaper som ivaretar sikkerhet og trivsel for elever og lærer i laboratorium og i felt
 • har kjennskap til navn og karakteristiske trekk til vanlige mineraler og bergarter, til dannelsen av disse, og til hovedtrekkene til den geologiske utviklingen på jorda
 • har kunnskaper om navnsetting, egenskaper og dannelsen av vanlige molekyler og hvordan periodesystemet kan være med å forklare dette
 • har kunnskaper om enkle kjemiske reaksjoner hvor energibegrepet, nøytralisasjon mellom syre og base og balansering av ligninger har en plass
 • har kunnskaper om prinsippene for navnsetting av organiske forbindelser i kjemi
 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om fysiske fenomener, vårt verdensbilde og enkel teknologi og teknologiske utfordringer med vekt på årsakssammenheng
 • har kunnskaper om livsløpet til et produkt og kunne vurdere om produktet er forenlig med en bærekraftig utvikling
 • har kunnskaper innen mekanikk, elektrisitet og kommunikasjonsteknologi
 • har kjennskap til vanlige værelementer og værfenomen
 • har grunnleggende kunnskaper om verdensrommet, solsystemet, stjernebilder og romfart

Ferdigheter Studenten:

 • har utviklet ferdigheter knyttet til praktisk undervisningsarbeid ute i naturen, i laboratoriet og på ekskursjoner ved bruk av enkelt utstyr
 • har utviklet evne til å vurdere egne og andres ulike undervisningsformer i forskjellige naturfaglige emner overfor ulike alderstrinn, inklusive IKT og særskilte opplæringsbehov
 • har ferdigheter i å velge undervisningsformer som skaper begeistring og undring
 • har ferdigheter i å benytte ulike innfallsvinkler til naturfaglige emner ute og inne ved bruk av digitale og mobile hjelpemidler
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike naturfaglige problemstillinger med tilpasset opplæring, også i et flerkulturelt perspektiv
 • har evne til å begrunne og vurdere måloppnåelsen i grunnskolens læreplaner som ansvarlig naturfaglærer
 • kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglige sammenhenger
 • kan avdekke og forklare vanlige hverdagsforestillinger i naturfag
 • kan sette opp, gjennomføre og analysere enkle eksperimenter
 • kan skrive og presentere tekster i ulike sjangre som labrapporter, ulike gruppepresentasjoner og individuelle fagtekster
 • har ferdigheter i å tilrettelegge for læring ute i naturen samt gi elevene varierte naturopplevelser
 • kan ta ansvar i et laboratorium i omgang med helseskadelige kjemikalier
 • kan benytte kjemiske og fysiske begreper og forklaringsmodeller
 • kan designe og gjennomføre et utforskende arbeid der naturfaglige metoder benyttes for å teste enkle problemstillinger, samt vurdere resultatene
 • kan benytte en værstasjon med tilhørende observasjoner

Generell kompetanse Studentene:

 • er kjent med fagområdene, lærestoff, læremidler, grunnleggende ferdigheter, arbeidsmåter og hovedemner slik de framgår av læreplanverket for hele grunnskolen
 • har utviklet egne positive holdninger til fagområdet og er i stand til å drive undervisning som bidrar til å bearbeide elevenes hverdagsforestillinger
 • har utviklet evner og holdninger hos elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn for å skape positiv interesse for realfag og for naturfaglig tenke- og arbeidsmetoder
 • har utviklet holdninger og kunnskaper om menneskets plass i naturen og vårt ansvar i forhold til naturforvaltning, bærekraftig utvikling og bevaring av livsmiljø - sentrale temaer i hele naturfaget
 • har evne til å vurdere egen og andres forskningsbaserte resultater og vil i noen grad kunne møte og bearbeide disse gjennom arbeidskrav og til eksamen
 • kan gjennomføre prosjekter hvor nysgjerrighet og naturfaglige, forskningsbaserte metoder benyttes for å teste hypoteser og enkle problemstillinger
 • har evne til å vurdere egen og andres undervisningsformer og veiledning via egen praksis, i litteratur og via forelesninger
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike fagområder i naturfag i et tverrfaglig og flerkulturelt perspektiv
 • kan drøfte hvordan fysikk og teknologi har vært med på å endre samfunnet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 03:58:37