Hva lærer du? (2020–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Master i organisasjon og ledelse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagområdet organisasjon og ledelse

Ferdigheter
Kandidaten:

 • har fått analytiske ferdigheter som øker muligheten for god problemløsning og gjør kandidaten bedre i stand til å møte de utfordringer som offentlige og private virksomheter står overfor

 • behersker ulike typer styringsverktøy, og har ferdigheter som gjør det mulig å se både muligheter og begrensninger ved slike verktøy

 • kan gjennomføre utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon

 • kan gjennomføre kritiske analyser av egen og andres organisasjoner

 • kan anvende kunnskap om hvordan individuelle, relasjonelle, organisasjonsmessige og samfunnsmessige forhold påvirker lederrollen

 • kan reflektere over hvordan teknologisk endring og digitalisering påvirker kommunikasjon og atferd i organisasjoner

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan analysere relevante organisasjonsetiske og forskningsetiske problemstillinger

 • kan påvirke eget handlingsrom og øke organisasjonens handlingskapasitet

 • har fått metodiske ferdigheter og vitenskapsteoretisk kunnskap som gjør de i stand til å forske på organisasjoner, ledelse og arbeidsliv på en selvstendig måte

 • kan formidle faglige synspunkter og eget selvstendig arbeid

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 03:56:35