Hva lærer du? (2019–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Master i organisasjon og ledelse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagområdet organisasjon og ledelse.

Ferdigheter
Kandidaten har

 • øvd opp sine analytiske evner og der igjennom økt evnen til adekvat problemløsning.
 • tilegnet seg nødvendige styringsverktøy som leder og oppøvd ferdigheter i anvendelse av disse styringsverktøy for å kunne møte de stadig større utfordringer som offentlige og private virksomheter står overfor.
 • evnen til å gjennomføre utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon innenfor rammen av egen lederstilling eller som del av stabsfunksjoner.
 • evnen til å gjennomføre en kritisk analyse av organisasjonens virkemåte.
 • god forståelse for de særegne betingelser som gjør seg gjeldende i endringsprosesser, og hensiktsmessige valg av virkemidler.
 • evnen til å se mulighetene til a) å påvirke eget handlingsrom og b) øke organisasjonens handlingskapasitet.
 • tilegnet seg metodiske ferdigheter og vitenskapsteoretisk kunnskap som gjør dem i stand til å forske på organisasjoner, ledelse og arbeidsliv på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse
Kandidaten har

 • evnen til å analysere relevante organisasjonsetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • innsikt i de utfordringer og muligheter ledere står overfor på alle nivåer i offentlig og privat sektor
 • oppøvd bevissthet om egen lederrolle
 • evnen til å utvikle veier til personlig vekst og mestring av lederrollen, blant annet ved å synliggjøre hvordan individuelle, relasjonelle, organisasjonsmessige og samfunnsmessige forhold påvirker lederrollen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 13:41:21