Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2012–2013)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner:
Emne LUPRV110: Praktisk veiledning (15 studiepoeng)
Emne LUVPO111: Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng)

Emne LUPRV110 må være bestått før studenten kan fortsette på emne LUVPO111.

Studiets innhold knyttes til hovedtemaene:
- veiledning, etikk, kommunikasjon og samspill
- læring og refleksjonsprosesser
- organisasjon, kultur og innovasjon
- profesjonsutøvelse og profesjonskunnskap

Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle temaer.

Emnebeskrivelser presiserer temavalg for innholdet.

Organisering og læringsformer

Studiet vil bli organisert med studiesamlinger og mellomperioder (tiden mellom samlingene).

Læringsformene veksler mellom forelesninger, veiledning, observasjon, litteraturstudier og arbeid i basisgrupper. Studiet vektlegger både individuell- og gruppeveiledning.

Studentene møter i basisgrupper i mellomperiodene. Semesterplanen presiserer antall møter. Det er obligatorisk oppmøte til studiesamlingene og nettverksgruppene. Studiet er utpreget deltakeraktivt både på studiesamlinger og i mellomperioder.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Praksis

Studiet har praksiselementer, der studentene planlegger, gjennomfører og vurderer veiledning. Emnebeskrivelsene presiserer antall veiledninger som skal gjennomføres.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert av studentene midtveis og ved slutten av studiet.

Tilbakemelding underveis

Studentene får jevnlig tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra veiledningsøvelser og i studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærere og av medstudenter på studiesamlingene og i basisgruppene.

Vurdering

Det er eksamen i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A - F benyttes, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste karakter og F betyr ikke bestått.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon om sluttvurderingen.

Studiemodell

Høst 2012

Vår 2013

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:06:04