Programmet er nedlagt

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Halden

Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (2012–2015)

Informasjon om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Østfold bygger på nasjonal rammeplan med forskrift for denne lærerutdanningen, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning vedtar hvert studieår tilbudet som vil bli gitt innen fag- og yrkesdidaktikk. Kunngjøring skjer i forbindelse med utlysning av studiet.

Formålet med praktisk-pedagogisk utdanning er å kvalifisere for lærerarbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring. Rammeplanen for studiet er under revisjon. Studiet vil sannsynligvis i framtida dreie seg om å kvalifisere kandidatene for arbeid på skoleverkets 8. - 13. trinn.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten er oppdatert innenfor sitt fagområde og har kunnskap om:

 • sentrale pedagogiske og fagdidaktiske tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • sentrale styringsdokumenter som lover, forskrifter og planer innenfor opplæring
 • fagområdets og skolens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale kontekster som oppvekstmiljø, og hva som fremmer likeverd og identitet
 • læringsledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever, mellom skole, hjem og samfunn
 • ulike didaktiske begreper og kategorier og om forhold og utfordringer dem imellom
 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor skole og opplæring
 • barn og unges rettigheter
 • har kunnskap om informasjonskilder og databaser, og kan evaluere og kvalitetssikre informasjon
 • har kunnskap om e-læring og digitale læremidler

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • anvende pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske – og teoretiske problemstillinger og treffe selvstendige, begrunnede valg
 • selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • tilrettelegge for og lede gode, kreative læringsmiljøer
 • vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling og bidra til at elevene kan vurdere egen læring
 • anvende digitale læremidler og delta i og legge til rette for e-læring
 • reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag og yrkesfag/skolefag, og over fagenes utforming og betydning i samfunnet.
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset opplæring i samsvar med aktuelle læreplaner og lovverk

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan delta i planlegging, gjennomføring og vurdere reformarbeid i opplæring
 • kan framstå som representant for profesjonen i samfunnsmessig sammenheng
 • kan samarbeide med relevante grupper i og utenfor utdanningsinstitusjonen og gjennom dette bidra til god praksis
 • kan bidra til et profesjonelt lærerfellesskap på tvers av trinn i opplæringsløpet
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og demokratisk deltakelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til yrkesutøvelsen og ha endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte fremtidens utfordringer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i samarbeid med andre
 • har oversikt over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder
 • har forståelse for og evne til å utvikle elevenes læringsstrategier og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan samarbeide med elever og møte dem ut fra deres individuelle og kulturelle forutsetninger og utvikle deres medansvar i undervisnings- og læringsarbeidet

Opptak

For opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning kreves én av følgende utdanninger:

1. Bestått universitets- eller høgskoleutdanning med allmenne fag av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). Det kreves kompetanse enten i to skolefag som er relevante for undervisning i skolen i et omfang av minimum 60 studiepoeng hver, eller i ett fag på minimum 80 studiepoeng.
2. Fag/svennebrev eller annen bestått treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse/realkompetanse, yrkesteoretisk utdanning (fagskole eller relevant høyere utdanning på til sammen minimum 60 studiepoeng), og minimum to års relevant yrkespraksis.
3. Bestått treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum to års yrkespraksis.


Tillegg:
Politiattest må leveres ved studiestart, jf. Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler, kapittel 6.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Praktisk-pedagogisk utdanning utgjør til sammen 60 studiepoeng og består av pedagogikk med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng, og Didaktikk 1 og Didaktikk 2, hver med et omfang tilsvarende 15 studiepoeng. Studieplanen gjelder for HiØ-studentene tatt opp studieåret 2012 - 2013. Det er utviklet egen studieplan for studenter i et 5-årig lektorløp eller tilsvarende ved Det teologiske Menighetsfakultet, tatt opp i eget opptak.

Alle didaktikkemner avsluttes med arbeidskrav som må være godkjent. Studentene har til vanlig didaktikk i to fag. Didaktikk 1 undervises i høstsemesteret med avsluttende prøving som arbeidskrav til jul og didaktikk 2 undervises i vårsemesteret med avsluttende prøve som arbeidskrav i mai. Didaktikk 1 knyttes til første praksisperiode og didaktikk 2 til andre praksisperiode.
For studenter med bare ett skolefag i sin utdanning (80 studiepoeng eller mer), vil Didaktikk 2 gis som veiledning knyttet til siste halvdel av praksis og arbeidskrav tilsvarende de som gjelder for to-fagsstudenter.

Studenter fra andre institusjoner i OFA-samarbeidet (Oslofjordalliansen - samarbeid mellom høyskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold samt Universitet for miljø og biovitenskap):
Gjennom samarbeidsavtaler med disse institusjonene, vil PPU-studenter fra HiØ kunne tilbys adekvate didaktikkemner ved en annen institusjon i alliansen. Dette framgår av oversikten nedenfor.

Disse studentene må avlegge egne eksamener i henholdsvis didaktikk 1 og didaktikk 2, hver på 15 studiepoeng, som i sin tur innpasses i vitnemålet fra hovedinstitusjonen. Det er derfor utarbeidet egne emnebeskrivelser for didaktikk for OFA-studenter som gis tilbud i didaktikk ved HiØ: Dette er  i fremmedspråk, fransk, tysk og spansk; i norsk og i helse- og sosialfag.

Praksisopplæring inngår i emnene og studentene skal totalt ha 12 ukers praksis. Praksisopplæringen må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Det er utarbeidet egne emnebeskrivelser for pedagogikk og de ulike didaktiske emner. Det er også laget en emnebeskrivelse uten studiepoeng for praksisopplæringen.

Pedagogikk gis som eget emne for henholdsvis heltid og deltid, mens didaktikk gis i fellesskap mellom heltids- og deltidsstudiet og er organisert som samlinger tre ganger hvert semester.
Didaktikk tilbys også i samarbeid mellom institusjonene i Oslofjordalliansen og vil i noen fag finne sted ved andre geografiske steder enn i Halden, mens pedagogikkundervisning og praksisopplæring er HiØ's ansvar for våre studenter. I OFA-samarbeidet, er det hovedinstitusjonene som har ansvaret for pedagogikk og praksisopplæring.

I studieåret 2012 - 2013 har vi følgende portefølje av didaktiske emner:

Didaktikk, allmenne fag

Didaktikk, yrkesfag

Drama/teater, D1 og D2

Felles yrkesdidaktikk, D1

Kunst & Håndverk/formgiving, D2

Design og håndverk, D2

Fremmedspråk (engelsk, og tysk), D1

Elektrofag, D2

Fremmedspråk (fransk og spansk), D2

Bygg- og anleggsteknikk, D2

Kroppsøving/idrettsfag, D1 og D2

Helse- og sosialfag, D2

Matematikk, D2

Restaurant- og matfag, D2

Musikk, D1

Teknikk og industriell produksjon, D2

Naturfag, D1

Økad/Service og samferdsel gis ved HiBu
og teller enten som D1 eller D2 eller som begge, avhengig av omfang og innpassing.

Norsk, D2

IT-fag, gis ved HiBu. Kan innpasses.

Religion, livssyn og etikk, D2

Medier og kommunikasjon gis ved HiBu. Kan innpasses.

Samfunnsfag, D1 og D2

 

Spesialpedagogikk, D1

 

D1 står for didaktikk 1. Dette undervises i 1. semester (høst) i heltidsstudiet og deltidsstudiet.
D2 betyr didaktikk 2. Dette undervises i 2. semester (vår) i heltidsstudiet og 4. semester (vår) i deltidsstudiet.

Det utarbeides årlig emnebeskrivelser for de ulike emner med litteraturlister.

Opplæring i læringsplattform og IKT
I studiet brukes en læringsplattformen Fronter til organisering, arkivering og kommunikasjon. Tilgang til og ferdigheter i systemet er en forutsetning for deltakelse i studiet, det gis opplæring i starten av studiet. Enkeltfag kan også operere med spesifikke krav til bruk av IKT.

Felles undervisning
Rammeplanen for praktisk-pedagogisk utdanning legger vekt på sammenheng og helhet i studiet. Et bidrag i dette arbeidet er at det settes av noe tid til felles undervisning mellom pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk samt at det legges til rette for at faglærerne på de ulike emnene samarbeider.

Organisering og læringsformer

Deltidsstudiet er organisert med 3 samlinger pr. semester á en ukes varighet, gjennom to studieår. Didaktikkundervisningen samordnes med heltidsstudiet. På deltidsstudiet leses  didaktikk 1 i første semester parallelt med første praksisperiode og didaktikk 2 leses i fjerde semester parallelt med andre praksisperiode.

Organisering:
I studieåret 2012 - 2013 skjer didaktikksamlingene - og i pedagogikkfaget på deltid, i ukene 35, 37 og 49 i høstsemesteret, og 2, 9 og 16 i vårsemesteret. Deltidsutdanningen har dessuten to oppstartsdager, torsdag og fredag i uke 33. Eksamensperiodene kommer i tillegg.
Ved studiestart informeres studentene om forhold som angår gjennomføring av studiet og gjeldende forpliktelser, blant annet valg av fag- og yrkesdidaktikk.

Læringsformer:
Undervisning i pedagogikk og didaktikk foregår parallelt og inngår i hele studieforløpet for både heltids- og deltidsstudiet.

Arbeidsformene legges opp slik at studentene:
-       arbeider med praksisbaserte og problemorienterte oppgaver
-       regelmessig fører logg i praksisopplæringen
-       nyttiggjør seg oppgitte kilder og vurderer kildene kritisk og selvstendig
-       deltar i evaluering av utdanningen
-       framfører og formidler stoff for hverandre
-       arbeider variert med ulike læremidler (analoge og digitale) og vurderer bruk av læremidlene kritisk
-       integrerer IKT i sitt daglige studiearbeid, både i undervisningssituasjoner og i sammenheng med selvstudium.

Organisering av studentsamarbeid:
Studentene har tilhørighet i en basisgruppe i pedagogikk og i naturlige arbeidsgrupper i didaktikkundervisningen. Det forventes at de samarbeider med hverandre.

Egenaktivitet:
Den enkelte student er ansvarlig for å sette seg inn i studiets og skoleverkets planer. De må sørge for å gjennomføre og få godkjent arbeidskravene og levere obligatoriske, skriftlige arbeider i læringsplattformen Fronter. Studentene skal til en hver tid holde seg orientert om studiet ved hjelp av læringsplattformen. Det forventes regelmessig innsats i forhold til å sette seg inn i den oppgitte og aktuelle litteratur/kilder og arbeide med pålagte arbeidsoppgaver.

Bruk av bibliotek:
Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekpersonalet forestår nødvendig kursing i dette.

Grunnleggende ferdigheter/bruk av IKT:
Bruk av IKT i grunnopplæringen inngår som en av skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter. Dette krever at lærerutdanningen i stor grad tar i bruk IKT i sin undervisning og i studentenes arbeid. Kommunikasjon mellom lærere og studenter og mellom studenter vil i stor grad foregå gjennom læringsplattformen. Studentene skal også i de enkelte emner gjøres kjent med hvordan de kan arbeide med de øvrige grunnleggende ferdigheter.

Arbeidskrav:
Det er knyttet arbeidskrav til praktisk-pedagogisk utdanning. Arbeidskravene beskrives under det enkelte emne. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen de til enhver tid gitte tidsfrister og før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk undervisning i pedagogikk og didaktikk:
Undervisningen på PPU er obligatorisk og det føres fravær. Studenten kan ha inntil 20 % fravær. Fraværet regnes for hvert enkelt emne.

Obligatorisk veiledning
Studentene får tildelt veileder i tilknytning til obligatoriske oppgaver og skriftlige hjemmeoppgaver i forbindelse med eksamen. Studenten er ansvarlig for å søke veiledning.

Praksis

Studentene skal ha 12 ukers veiledet praksisopplæring (Jfr. rammeplanen for studiet). Praksis er organisert i to perioder, hver på 6 uker. Eventuell veiledet skoleovertakelse kommer til fradrag.
Studentene skal ha 8 - 12 timer undervisning pr. uke og 2 - 3 timer skal i tillegg brukes til før-, underveis- og etterveiledning. Studenter kan gis praksis individuelt, i par eller i grupper på inntil 3. Ved grupper må det sikres et minimumstimetall hvor den enkelte student er ansvarlig for gjennomføringen. Ved gruppeveiledning øker veiledningstimetallet.
Praksisopplæringen knyttes til de undervisningsfag som studenten har i didaktikk i studiet. Det er naturlig at studenten har flest timer i det faget de har i didaktikk i det aktuelle semester.

Heltidsstudiet har én praksisperiode i høstsemesteret og én i vårsemesteret. Deltidsstudentene har praksisopplæring i første semester og fjerde semester.

Praksis må være bestått for å få framstille seg til eksamen. Ved ikke bestått i en periode, kan det bare gis en periode for nytt forsøk.

Det er utarbeidet egen plan for praksisopplæringen. Praksisskolen er i samarbeid med høgskolen, ansvarlig for at praksisopplæringen skjer i samsvar med plan og retningslinjer for praksis. Didaktikklærere og pedagogikklærere ved studiet har et felles ansvar for å holde kontakt med praksisopplæringen og rapportere hvordan den fungerer. Fagpersonalet organiseres med ansvar for bestemte studenter for hver periode. Praksisskolene har ansvar for å vurdere studenten i praksisopplæringen og skal skrive rapport fra perioden.
Praksislærere og studiets lærere innkalles til møte i Yrkesforum for praktisk - pedagogisk utdanning. Forumet har møte en gang pr. semester i praksisperioden.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Studentene inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning.

Internasjonalisering

Studiet er en nasjonal lærerutdanning og skal forberede for arbeid i det norske skoleverket. Det er likevel naturlig at studiet også omfatter en viss mengde komparative sammenlikninger med andre lands skolesystemer. Det vil derfor også være mulig å gjennomføre deler av praksisopplæringen ved skoler i utlandet. Et slikt tilbud må behandles etter søknad og få godkjenning fra studiets ledelse. Det kan søkes om midler til utenlandsopphold.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet og emnene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

HiØ gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (EVA2).
Fastsatt evaluering av studiet finner sted elektronisk etter første halvdel av studiet og like før eksamen. Ellers føres en løpende dialog mellom tillitsvalgte og fagansvarlige.
Det forutsettes også at det enkelte emne i studiet blir evaluert (EVA3)

Tilbakemelding underveis

Vurderingsformene er lagt opp slik at studentene gis vurdering både underveis og til slutt i hvert emne. De skal se sammenhenger mellom praksis og teori, oppleve varierte vurderingsformer og få veiledning og støtte i sin egen læring og personlige utvikling.

Studentene får tilbakemelding underveis i studiet i forbindelse med arbeidskrav og praksis. Tilbakemelding gis i både skriftlig, muntlig og i medvirkende form (utviklingssamtaler i pedagogikk).

Skikkethetsvurdering
Høgskolen har ansvar for å vurdere om den enkelte student er skikket for læreryrket. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, men med fokus etter hvert semester. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Studieledelsen skal varsles så raskt som mulig dersom det er tvil om en students skikkethet, slik at eventuelle tiltak raskt kan iverksettes.

Departementet har fastsatt kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering (jfr. forskrift om skikkethet i høyere utdanning). Vitnemål for fullført lærerutdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for læreryrket.

Vurdering

Praksisopplæringen vurderes etter henholdsvis første og andre praksisperiode med bestått/ikke bestått. Praksislærer og hovedkontakt på skolene er ansvarlig for karaktersettingen. Faglærere fra HiØ gir veiledning og følger opp studenten gjennom minst ett praksisbesøk i hver periode.

For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må han/hun ha fått godkjent alle arbeidskrav og bestått praksisopplæring. Ved ikke bestått i en periode, kan det bare gis en periode for nytt forsøk.

Avsluttende vurdering bygger på:

 • de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå
 • de generelle mål som er gitt i rammeplan for utdanningen
 • læringsutbyttene i studieplanen
 • ?

Sluttvurderingen består av to deleksamener: Utviklingsoppgave og muntlig eksamen

Deleksamen 1. Utviklingsoppgave
(dybdekomponent), teller 50 % av total karakter
Utviklingsoppgaven er individuell og skrives i form av en rapport. Omfang: ca 25 sider. Rapporten skal leveres inn 3 - 4 uker før muntlig eksamen etter nærmere angitt frist. Rapporten skal leveres inn i tre trykte eksemplarer og som elektronisk versjon.
Veiledning: det gis obligatorisk veiledning på utviklingsoppgaven av oppnevnte veiledere (se arbeidskrav). Veileder skal godkjenne problemstilling for oppgaven.

Deleksamen 2. Individuell muntlig eksamen (breddekomponent), teller 50 % av total karakter. Varighet: ca 45 minutter.
Den muntlige eksaminasjonen tar utgangspunkt i utviklingsoppgaven, men skal primært være en dialog mellom sensor/eksaminator og student som skal vise studentens kompetanse og kyndighet innenfor målområdene i studiet. Det utarbeides vurderingskriterier for både den skriftlige og muntlige eksamen.

Karaktersystem og sensur
Eksamensbesvarelsene vurderes av ekstern og intern sensor. For å få godkjent studiet må begge deleksamener være bestått, og praksisopplæring må være bestått. Det gis en samlet karakter for hele emnet og det benyttes en gradert karakterskala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste bestått karakter og F betyr Ikke bestått.

Ny eksamen
Dersom en av deleksamenene vurderes til F (ikke bestått), eller studenten ønsker å forbedre karakteren, må studenten ta begge deleksamener på nytt. Ved eventuell ny eksamen må studenten skrive ny utviklingsoppgave.

Vitnemål
Det føres to karakterer på vitnemålet:
1. Felles karakter for pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk (bokstavkarakter).
2. Karakter for praksisopplæringen (Bestått)

I tillegg føres fag-/yrkesdidaktisk spesialisering opp på vitnemålet, angitt som godkjent.Litteratur

Litteratur: Felles for pedagogikk, fag- og yrkesdidaktikk:

Børhaug, Fenner, Aase (red) 2005: Fagenes begrunnelser. Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Fagbokforlaget. Innledning og del 4, ellers gjelder de øvrige kapitlene for de spesifikke fag

Dale, Erling L. & Wærness, Jarl I. 2007: Læringsplakatens prinsipper for opplæringen. I Jorunn Møller & Liv Sundli (red): Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. HøyskoleForlaget. Kap 2 (19 sider i kompendium i pedagogikk)

Hauge, An-Magritt 2007: Den felleskulturelle skolen. Universitetsforlaget

Hiim og Hippe 2009: Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere, Gyldendal.

- alternativt
Hiim og Hippe 1998: Undervisningsplanlegging for yrkeslærere, Gyldendal.

Traavik, Hallås, Ørvig 2009: Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget.

Offentlige dokumenter:

Kunnskapsløftet 2006: Generell del, Læringsplakaten og Læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring: http://odin.dep.no

Rammeplan for PPU: http://odin.dep.no/filarkiv/175796/2Rammeplan_2003_PPU.pdf

Opplæringsloven med forskrifter: http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Forvaltningslov: http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

St.meld. nr.30 (2003-2004): Kultur for læring: http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regpubl/stmeld/045001-040013/dok-bn.html

St.meld. nr. 31 (2007-2008): Kvalitet i skolen: http://www.regjeringen.no/pages/2084909/PDFS/STM200720080031000DDDPDFS.pdf

Meld.St. 22 (2010-2011): Motivasjon - Mestring - Muligheter http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011.html?id=641251

 

Jobb og videre studier

Utdanningen gir fullverdig lærerutdanning.

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 29. juni 2012

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2012 - 2014 og samsvarer i hovedsak med studieplanen for PPU heltid, studieåret 2012-2013.

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning

Studiemodell

Høst 2012

Undervisningspraksis, 12 uker

Vår 2013

Høst 2013

Vår 2014

Undervisningspraksis, 12 uker

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:08:10