Programmet er nedlagt

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Halden

Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (2013–2016)

Informasjon om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Østfold bygger på nasjonal rammeplan med forskrift for denne lærerutdanningen, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning vedtar hvert studieår tilbudet som vil bli gitt innen fag- og yrkesdidaktikk. Kunngjøring skjer i forbindelse med utlysning av studiet.

Formålet med praktisk-pedagogisk utdanning er å kvalifisere for lærerarbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring. Rammeplanen for studiet er under revisjon. Studiet vil sannsynligvis i framtida dreie seg om å kvalifisere kandidatene for arbeid på skoleverkets 8. - 13. trinn.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten er oppdatert innenfor sitt fagområde og har kunnskap om:

 • sentrale pedagogiske og fagdidaktiske tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • sentrale styringsdokumenter som lover, forskrifter og planer innenfor opplæring
 • fagområdets og skolens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale kontekster som oppvekstmiljø, og hva som fremmer likeverd og identitet
 • læringsledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever, mellom skole, hjem og samfunn
 • ulike didaktiske begreper og kategorier og om forhold og utfordringer dem imellom
 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor skole og opplæring
 • barn og unges rettigheter
 • har kunnskap om informasjonskilder og databaser, og kan evaluere og kvalitetssikre informasjon
 • har kunnskap om e-læring og digitale læremidler

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • anvende pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske - og teoretiske problemstillinger og treffe selvstendige, begrunnede valg
 • selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • tilrettelegge for og lede gode, kreative læringsmiljøer
 • vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling og bidra til at elevene kan vurdere egen læring
 • anvende digitale læremidler og delta i og legge til rette for e-læring
 • reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag og yrkesfag/skolefag, og over fagenes utforming og betydning i samfunnet.
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset opplæring i samsvar med aktuelle læreplaner og lovverk

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan delta i planlegging, gjennomføring og vurdere reformarbeid i opplæring
 • kan framstå som representant for profesjonen i samfunnsmessig sammenheng
 • kan samarbeide med relevante grupper i og utenfor utdanningsinstitusjonen og gjennom dette bidra til god praksis
 • kan bidra til et profesjonelt lærerfellesskap på tvers av trinn i opplæringsløpet
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og demokratisk deltakelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til yrkesutøvelsen og ha endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte fremtidens utfordringer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i samarbeid med andre
 • har oversikt over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder
 • har forståelse for og evne til å utvikle elevenes læringsstrategier og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan samarbeide med elever og møte dem ut fra deres individuelle og kulturelle forutsetninger og utvikle deres medansvar i undervisnings- og læringsarbeidet

Opptak

For opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning kreves én av følgende utdanninger:

1. Bestått universitets- eller høgskoleutdanning med allmenne fag av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). Det kreves kompetanse enten i to skolefag som er relevante for undervisning i skolen i et omfang av minimum 60 studiepoeng hver, eller i ett fag på minimum 80 studiepoeng.
2. Fag/svennebrev eller annen bestått treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse/realkompetanse, yrkesteoretisk utdanning (fagskole eller relevant høyere utdanning på til sammen minimum 60 studiepoeng), og minimum to års relevant yrkespraksis.
3. Bestått treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum to års yrkespraksis.


Tillegg:
Politiattest må leveres ved studiestart, jf. Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler, kapittel 6.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Praktisk-pedagogisk utdanning utgjør til sammen 60 studiepoeng og består av pedagogikk med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng, og Didaktikk 1 og Didaktikk 2, hver med et omfang tilsvarende 15 studiepoeng. Studieplanen gjelder for HiØ-studentene tatt opp studieårene 2013 - 2015. Det er utviklet egen studieplan for studenter i et 5-årig lektorløp eller tilsvarende ved Det teologiske Menighetsfakultet, tatt opp i eget opptak.

Alle didaktikkemner avsluttes med arbeidskrav som må være godkjent. Studentene har til vanlig didaktikk i to fag. Didaktikk 1 undervises i høstsemesteret med avsluttende prøving som arbeidskrav til jul og didaktikk 2 undervises i vårsemesteret med avsluttende prøve som arbeidskrav i mai. Didaktikk 1 knyttes til første praksisperiode og didaktikk 2 til andre praksisperiode.
For studenter med bare ett skolefag i sin utdanning (80 studiepoeng eller mer), vil Didaktikk 2 gis som veiledning knyttet til siste halvdel av praksis og arbeidskrav tilsvarende de som gjelder for to-fagsstudenter.

Praksisopplæring inngår i emnene og studentene skal totalt ha 12 ukers praksis. Praksisopplæringen må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Det er utarbeidet egne emnebeskrivelser for pedagogikk og de ulike didaktiske emner. Det er også laget en emnebeskrivelse uten studiepoeng for praksisopplæringen.

Pedagogikk gis som eget emne for henholdsvis heltid og deltid, mens didaktikk gis i fellesskap mellom heltids- og deltidsstudiet og er organisert som samlinger tre ganger hvert semester.

I studieåret 2013 - 2015 har vi følgende portefølje av didaktiske emner:

Didaktikk, allmenne fag

Didaktikk, yrkesfag

Drama/teater, D1 og D2

Felles yrkesdidaktikk, D1

Kunst & Håndverk/formgiving, D1 og  D2

Design og håndverk, D2

Fremmedspråk (engelsk, og fransk), D1

Elektrofag, D2

Fremmedspråk (tysk og spansk), D2

Bygg- og anleggsteknikk, D2

Kroppsøving/idrettsfag, D1 og D2

Helse- og sosialfag, D2

Matematikk, D2

Restaurant- og matfag, D2

Musikk, D1

Teknikk og industriell produksjon, D2

Naturfag, D1

Norsk, D2

Religion, livssyn og etikk, D1 og  D2

(D1 følger undervisning ved Menighetsfakultetet)

Samfunnsfag, D1 og D2

 

Spesialpedagogikk, D1

 

D1 står for didaktikk 1. Dette undervises i 1. semester (høst) i heltidsstudiet og deltidsstudiet.
D2 betyr didaktikk 2. Dette undervises i 2. semester (vår) i heltidsstudiet og 4. semester (vår) i deltidsstudiet.

Det utarbeides årlig emnebeskrivelser for de ulike emner med litteraturlister.

Opplæring i læringsplattform og IKT
I studiet brukes læringsplattformen Fronter til organisering, arkivering og kommunikasjon. Tilgang til og ferdigheter i systemet er en forutsetning for deltakelse i studiet, det gis opplæring i starten av studiet. Enkeltfag kan også operere med spesifikke krav til bruk av IKT.

Felles undervisning
Rammeplanen for praktisk-pedagogisk utdanning legger vekt på sammenheng og helhet i studiet. Et bidrag i dette arbeidet er at det settes av noe tid til felles undervisning mellom pedagogikk og fag-/yrkesdidaktikk samt at det legges til rette for at faglærerne på de ulike emnene samarbeider. Deltidsstudiet følger fellesundervisning samordnet over to år med heltidsstudiets tilbud.

Organisering og læringsformer

Deltidsstudiet er organisert med 3 samlinger pr. semester á en ukes varighet, gjennom to studieår. Didaktikkundervisningen samordnes med heltidsstudiet. På deltidsstudiet leses didaktikk 1 i første semester parallelt med første praksisperiode og didaktikk 2 leses i fjerde semester parallelt med andre praksisperiode.

Organisering:
I studieåret 2013 - 2015 skjer didaktikksamlingene - og i pedagogikkfaget på deltid, i ukene 36, 42 og 49 i høstsemesteret, og uke 3, 7 og 17 i vårsemesteret. Deltidsutdanningen har dessuten en oppstartsdag fredag 16. august. Eksamensperiodene kommer i tillegg.
Ved studiestart informeres studentene om forhold som angår gjennomføring av studiet og gjeldende forpliktelser, blant annet valg av fag- og yrkesdidaktikk.

Læringsformer:
Undervisning i pedagogikk og didaktikk foregår parallelt og inngår i hele studieforløpet for både heltids- og deltidsstudiet.

Arbeidsformene legges opp slik at studentene:
-       arbeider med praksisbaserte og problemorienterte oppgaver
-       regelmessig fører logg i praksisopplæringen
-       nyttiggjør seg oppgitte kilder og vurderer kildene kritisk og selvstendig
-       deltar i evaluering av utdanningen
-       framfører og formidler stoff for hverandre
-       arbeider variert med ulike læremidler (analoge og digitale) og vurderer bruk av læremidlene kritisk
-       integrerer IKT i sitt daglige studiearbeid, både i undervisningssituasjoner og i sammenheng med selvstudium.

Organisering av studentsamarbeid:
Studentene har tilhørighet i en basisgruppe i pedagogikk og i naturlige arbeidsgrupper i didaktikkundervisningen. Det forventes at de samarbeider med hverandre.

Egenaktivitet:
Den enkelte student er ansvarlig for å sette seg inn i studiets og skoleverkets planer. De må sørge for å gjennomføre og få godkjent arbeidskravene og levere obligatoriske, skriftlige arbeider i læringsplattformen Fronter. Studentene skal til en hver tid holde seg orientert om studiet ved hjelp av læringsplattformen. Det forventes regelmessig innsats i forhold til å sette seg inn i den oppgitte og aktuelle litteratur/kilder og arbeide med pålagte arbeidsoppgaver.

Bruk av bibliotek:
Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekpersonalet forestår nødvendig kursing i dette.

Grunnleggende ferdigheter/bruk av IKT:
Bruk av IKT i grunnopplæringen inngår som en av skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter. Dette krever at lærerutdanningen i stor grad tar i bruk IKT i sin undervisning og i studentenes arbeid. Kommunikasjon mellom lærere og studenter og mellom studenter vil i stor grad foregå gjennom læringsplattformen. Studentene skal også i de enkelte emner gjøres kjent med hvordan de kan arbeide med de øvrige grunnleggende ferdigheter.

Arbeidskrav:
Det er knyttet arbeidskrav til praktisk-pedagogisk utdanning. Arbeidskravene beskrives under det enkelte emne. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen de til enhver tid gitte tidsfrister og før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk undervisning i pedagogikk og didaktikk:
Undervisningen på PPU er obligatorisk og det føres fravær. Studenten kan ha inntil 20 % fravær. Fraværet regnes for hvert enkelt emne.

Obligatorisk veiledning
Studentene får tildelt veileder i tilknytning til obligatoriske oppgaver og skriftlige hjemmeoppgaver i forbindelse med eksamen. Studenten er ansvarlig for å søke veiledning.

Praksis

Studentene skal ha 12 ukers veiledet praksisopplæring (Jfr. rammeplanen for studiet). Praksis er organisert i to perioder, hver på 6 uker. Eventuell veiledet skoleovertakelse kommer til fradrag.
Studentene skal ha 8 - 12 timer undervisning pr. uke og 2 - 3 timer skal i tillegg brukes til før-, underveis- og etterveiledning. Studenter kan gis praksis individuelt, i par eller i grupper på inntil 3. Ved grupper må det sikres et minimumstimetall hvor den enkelte student er ansvarlig for gjennomføringen. Ved gruppeveiledning øker veiledningstimetallet.
Praksisopplæringen knyttes til de undervisningsfag som studenten har i didaktikk i studiet. Det er naturlig at studenten har flest timer i det faget de har i didaktikk i det aktuelle semester.

Heltidsstudiet har én praksisperiode i høstsemesteret og én i vårsemesteret. Deltidsstudentene har praksisopplæring i første semester og fjerde semester.

Praksis må være bestått for å få framstille seg til eksamen. Ved ikke bestått i en periode, kan det bare gis en periode for nytt forsøk.

Det er utarbeidet egen plan for praksisopplæringen. Praksisskolen er i samarbeid med høgskolen, ansvarlig for at praksisopplæringen skjer i samsvar med plan og retningslinjer for praksis. Didaktikklærere og pedagogikklærere ved studiet har et felles ansvar for å holde kontakt med praksisopplæringen og rapportere hvordan den fungerer. Fagpersonalet organiseres med ansvar for bestemte studenter for hver periode. Praksisskolene har ansvar for å vurdere studenten i praksisopplæringen og skal skrive rapport fra perioden.
Praksislærere og studiets lærere innkalles til møte i Yrkesforum for praktisk - pedagogisk utdanning. Forumet har møte en gang pr. semester i praksisperioden.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Studentene inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning.

Internasjonalisering

Studiet er en nasjonal lærerutdanning og skal forberede for arbeid i det norske skoleverket. Det er likevel naturlig at studiet også omfatter en viss mengde komparative sammenlikninger med andre lands skolesystemer. Det vil derfor også være mulig å gjennomføre deler av praksisopplæringen ved skoler i utlandet. Et slikt tilbud må behandles etter søknad og få godkjenning fra studiets ledelse. Det kan søkes om midler til utenlandsopphold.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet og emnene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

HiØ gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (EVA2).
Fastsatt evaluering av studiet finner sted elektronisk etter første halvdel av studiet og like før eksamen. Ellers føres en løpende dialog mellom tillitsvalgte og fagansvarlige.
Det forutsettes også at det enkelte emne i studiet blir evaluert (EVA3).

Tilbakemelding underveis

Vurderingsformene er lagt opp slik at studentene gis vurdering både underveis og til slutt i hvert emne. De skal se sammenhenger mellom praksis og teori, oppleve varierte vurderingsformer og få veiledning og støtte i sin egen læring og personlige utvikling.

Studentene får tilbakemelding underveis i studiet i forbindelse med arbeidskrav og praksis. Tilbakemelding gis i både skriftlig, muntlig og i medvirkende form (utviklingssamtaler i pedagogikk).

Skikkethetsvurdering
Høgskolen har ansvar for å vurdere om den enkelte student er skikket for læreryrket. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, men med fokus etter hvert semester. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Studieledelsen skal varsles så raskt som mulig dersom det er tvil om en students skikkethet, slik at eventuelle tiltak raskt kan iverksettes.

Departementet har fastsatt kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering (jfr. forskrift om skikkethet i høyere utdanning). Vitnemål for fullført lærerutdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for læreryrket.

Vurdering

Vurdering av praksis
Praksisopplæringen vurderes etter henholdsvis første og andre praksisperiode med bestått/ikke bestått. Praksisskolene (praksislærer og hovedkontakt) er ansvarlig for karaktersettingen.

For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må han/hun ha fått godkjent alle arbeidskrav og bestått praksisopplæring. Se også pkt. Praksis for mer informasjon.

Vurdering av didaktiske emner
Didaktiske emner har ingen egen sluttvurdering, sluttvurderingen er inkludert i den den totale vurderingen i emnet Praktisk pedagogikk. For å kunne fremstille seg til eksamen i Praktisk pedagogikk, må studenten ha fått godkjent alle arbeidskrav knyttet til sine didaktiske emner. Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Sluttvurdering
Sluttvurderingen består av to deleksamener:
Individuelt utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) og muntlig eksamen.
Før studenten kan fremstille seg til eksamen må også alle arbeidskrav i didaktiske emner være godkjent. Sluttvurderingen, og dermed uttelling i form av studiepoeng, er knyttet til emnet Praktisk pedagogikk. Sluttvurderingen vurderes med bokstavkarakterer A - F. Se emnebeskrivelsen for detaljer om vurdering. 

Avsluttende vurdering bygger på:

- de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå
- de generelle mål som er gitt i rammeplan for utdanningen
- læringsutbyttene i studieplanen og emnebeskrivelsene

Plagiatkontroll
Utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Vitnemål
Det føres to karakterer på vitnemålet:
1. Felles karakter for pedagogikk og didaktikk (bokstavkarakter)
2. Karakter for praksisopplæringen (Bestått)

I tillegg føres didaktisk spesialisering opp på vitnemålet, angitt som godkjent.

Litteratur

Litteratur: Felles for pedagogikk, fag- og yrkesdidaktikk:

Børhaug, Fenner, Aase (red) 2005: Fagenes begrunnelser. Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Fagbokforlaget. Innledning og del 4, ellers gjelder de øvrige kapitlene for de spesifikke fag

Dale, Erling L. & Wærness, Jarl I. 2007: Læringsplakatens prinsipper for opplæringen. I Jorunn Møller & Liv Sundli (red): Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. HøyskoleForlaget. Kap 2 (19 sider i kompendium i pedagogikk)

Hauge, An-Magritt 2007: Den felleskulturelle skolen. Universitetsforlaget

Hiim og Hippe 2009: Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere, Gyldendal.

- alternativt
Hiim og Hippe 1998: Undervisningsplanlegging for yrkeslærere, Gyldendal.

Traavik, Hallås, Ørvig 2009: Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget.

Offentlige dokumenter:

Kunnskapsløftet 2006: Generell del, Læringsplakaten og Læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring: http://odin.dep.no

Rammeplan for PPU: http://odin.dep.no/filarkiv/175796/2Rammeplan_2003_PPU.pdf

Opplæringsloven med forskrifter: http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

Forvaltningslov: http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

St.meld. nr.30 (2003-2004): Kultur for læring: http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/regpubl/stmeld/045001-040013/dok-bn.html

St.meld. nr. 31 (2007-2008): Kvalitet i skolen: http://www.regjeringen.no/pages/2084909/PDFS/STM200720080031000DDDPDFS.pdf

Meld.St. 22 (2010-2011): Motivasjon - Mestring - Muligheter http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011.html?id=641251

 

Jobb og videre studier

Utdanningen gir fullverdig lærerutdanning.

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 29. juni 2012

Studieplanen er revidert

Studieleder Kristin Solli 29.06.2014: Presisering om vurderingsordning.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2013 - 2015 og samsvarer i hovedsak med studieplanen for PPU heltid, studieåret 2013-2014.

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning

Studiemodell

Høst 2013

Undervisningspraksis, 12 uker

Vår 2014

Høst 2014

Vår 2015

Undervisningspraksis, 12 uker

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:08:11