Programmet er nedlagt

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Halden

Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (2014–2017)

Informasjon om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Østfold reguleres blant annet av:

Les mer om skikkethetsvurdering i høgskolens studenthåndbok.

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i praktisk-pedagogisk utdanning levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten innen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Avdeling for lærerutdanning (Avdelingsstyret) vedtar hvert studieår tilbudet som vil bli gitt innen fagdidaktikk. Kunngjøring skjer i forbindelse med utlysning av studiet, og annonseres på høgskolens nettsider og i studieplanen.

Fagdidaktiske studietilbud
For deltidskullet 2014 – 2016 tilbyr HiØ følgende portefølje av didaktiske fordypninger:

 • Drama/teater
 • Fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk, spansk)
 • Kroppsøving/idrett
 • Kunst & håndverk
 • Matematikk
 • Musikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • RLE
 • Samfunnsfag
 • Spesialpedagogikk

Det forutsettes tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for igangsetting av de ulike didaktikkemnene.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten er oppdatert innenfor sitt fagområde og har kunnskap om:

 • sentrale pedagogiske og fagdidaktiske tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • sentrale styringsdokumenter som lover, forskrifter og planer innenfor opplæring
 • fagområdets og skolens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale kontekster som oppvekstmiljø, og hva som fremmer likeverd og identitet
 • læringsledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever, mellom skole, hjem og samfunn
 • ulike didaktiske begreper og kategorier og om forhold og utfordringer dem imellom
 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor skole og opplæring
 • barn og unges rettigheter
 • har kunnskap om informasjonskilder og databaser, og kan evaluere og kvalitetssikre informasjon
 • har kunnskap om e-læring og digitale læremidler

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • anvende pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske - og teoretiske problemstillinger og treffe selvstendige, begrunnede valg
 • selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • tilrettelegge for og lede gode, kreative læringsmiljøer
 • vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling og bidra til at elevene kan vurdere egen læring
 • anvende digitale læremidler og delta i og legge til rette for e-læring
 • reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag og yrkesfag/skolefag, og over fagenes utforming og betydning i samfunnet.
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset opplæring i samsvar med aktuelle læreplaner og lovverk

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan delta i planlegging, gjennomføring og vurdere reformarbeid i opplæring
 • kan framstå som representant for profesjonen i samfunnsmessig sammenheng
 • kan samarbeide med relevante grupper i og utenfor utdanningsinstitusjonen og gjennom dette bidra til god praksis
 • kan bidra til et profesjonelt lærerfellesskap på tvers av trinn i opplæringsløpet
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og demokratisk deltakelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til yrkesutøvelsen og ha endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte fremtidens utfordringer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i samarbeid med andre
 • har oversikt over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder
 • har forståelse for og evne til å utvikle elevenes læringsstrategier og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan samarbeide med elever og møte dem ut fra deres individuelle og kulturelle forutsetninger og utvikle deres medansvar i undervisnings- og læringsarbeidet

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med kompetanse i to allmennfaglige skolefag som er relevante for undervisning i skolen i et omfang av minimum 60 studiepoeng hver,

eller

2) Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med kompetanse i ett allmennfaglig skolefag på minimum 80 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Praktisk-pedagogisk utdanning utgjør til sammen 60 studiepoeng og består av følgende emner:

 • Praktisk pedagogikk (omfang tilsvarende 30 studiepoeng)
 • Didaktikk 1 (omfang tilsvarende 15 studiepoeng)
 • Didaktikk 2 (omfang tilsvarende 15 studiepoeng)
 • Praksisopplæring (totalt 12 uker)

Studiet er bygget opp som et integrert studium hvor emnene til sammen gir uttelling for 60 studiepoeng.

Praktisk pedagogikk tas sammenhengende gjennom studiets to år, og gis som separat emne for henholdsvis heltids- og deltidsstudenter.

Didaktikkemner er organisert som fellesundervisning for heltids- og deltidsstudenter, med samlinger tre ganger per semester. Studentene har til vanlig didaktikk i to fag. For deltidssutdanningen undervises didaktikk 1 i 1. semester (høst) med avsluttende arbeidskrav til jul, og didaktikk 2 i 4. semester (vår) med avsluttende arbeidskrav i april/mai. For studenter med ett skolefag i sin utdanning (80 studiepoeng eller mer), vil didaktikktilbudet ett av semestrene kunne gis som veiledning. Dette avhenger av antallet ett-fagsstudenter tilknyttet den aktuelle fagdidaktikken.

Didaktikk 1 knyttes til første praksisperiode og didaktikk 2 til andre praksisperiode. Så langt det er mulig skal studentene som har to fag i didaktikk undervise i begge fag i begge praksisperiodene.

Det er utarbeidet egne emnebeskrivelser for emnet Praktisk pedagogikk og de ulike didaktiske emnene. Alle emner avsluttes med arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksisopplæring inngår i emnene og studentene skal totalt ha 12 ukers praksis. Det er utarbeidet emnebeskrivelser uten studiepoeng for praksisopplæringen. Praksisopplæringen må være bestått før studenten kan fremstille seg til avsluttende eksamen (se pkt. Vurdering).

Organisering og læringsformer

Organisering
Deltidsstudiet er organisert med tre samlinger pr. semester. Hver samling har en varighet på ca en uke. Totalt er det lagt opp til 12 samlinger gjennom to studieår. For studieåret 2014-2015 er samlingene lagt til uke 37, 42 og 49 i høstsemesteret, og uke 3, 12 og 17 i vårsemesteret. Deltidsutdanningen har også en eller to dager oppstartssamling i uke 33, hvor studentene informeres om forhold som angår gjennomføring av studiet og gjeldende forpliktelser. Studenter med to fag vil også bli informert om hvilket av deres fag som vil utgjøre henholdsvis fagdidaktikk 1 og fagdidaktikk 2. Informasjon om samlinger i 2015-2016 annonseres i løpet av studiet.

Eksamensperiodene og praksisperioder kommer i tillegg til samlinger. Det forventes at studentene gjennomfører praksisperiodene som en tilsvarende fulltidsansatt lærer i disse periodene.

Læringsformer; helhet og sammenheng
Rammeplanen for praktisk-pedagogisk utdanning legger vekt på sammenheng og helhet i studiet. Et bidrag i dette arbeidet er at det settes av noen dager til felles undervisning mellom pedagogikk og fag gitt i samarbeid mellom didaktikk- og pedagogikklærerne. Dette vil fremkomme av semesterplanen som blir tilgjengelig ved studiestart. Samtlige studenter, lærere og praksislærere inviteres til disse fellesdagene. Eksempler på slike felles temaer kan være:

 • IKT i undervisninga, lovgiving, åndsverksloven, bruk av sosiale medier, muligheter/begrensninger
 • grunnleggende ferdigheter i alle fag
 • flerkulturelle perspektiv, herunder forståelse for samisk kultur
 • frafall og bortvalg i videregående opplæring
 • holdningsskapende arbeid i skolen, tiltak mot mobbing, etc
 • skolen i samfunnet

Undervisning i pedagogikk og didaktikk foregår parallelt og inngår i hele studieforløpet for både heltids- og deltidsstudiet. Arbeidsformene legges opp slik at studentene:

- arbeider med praksisbaserte og problemorienterte oppgaver
- regelmessig fører logg i praksisopplæringen
- nyttiggjør seg oppgitte kilder og vurderer kildene kritisk og selvstendig
- deltar i evaluering av utdanningen
- framfører og formidler stoff for hverandre
- arbeider variert med ulike læremidler (analoge og digitale) og vurderer bruk av læremidlene kritisk
- integrerer IKT i sitt daglige studiearbeid, både i undervisningssituasjoner og i sammenheng med selvstudium.

Studentsamarbeid
Studentene har tilhørighet i en basisgruppe i pedagogikk og i arbeidsgrupper i didaktikkundervisningen. Studentsamarbeid er en viktig del av studiet. Nærmere retningslinjer for arbeid i basisgruppene vil bli gitt ved studietstart.

Opplæring i læringsplattform og IKT som grunnleggende ferdighet
I studiet brukes læringsplattformen Fronter til organisering, arkivering og kommunikasjon. Tilgang til og ferdigheter i systemet er en forutsetning for deltakelse i studiet, det gis opplæring i starten av studiet. Bruk av IKT i grunnopplæringen inngår som en av skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter. Dette krever at lærerutdanningen aktivt bruker IKT i sin undervisning og i studentenes arbeid. Kommunikasjon mellom lærere og studenter og mellom studenter vil i stor grad foregå gjennom læringsplattformen. Enkelte emner kan også operere med spesifikke krav til bruk av IKT. Studentene skal også i de enkelte emner gjøres kjent med hvordan de kan arbeide med de øvrige grunnleggende ferdigheter.

Ansvar og plikter
Den enkelte student er ansvarlig for å sette seg inn i studiets og skoleverkets planer. Studentene skal til en hver tid holde seg orientert om studiet ved hjelp av læringsplattformen Fronter. Det forventes regelmessig innsats i forhold til å sette seg inn i den oppgitte og aktuelle litteratur/kilder og arbeide med pålagte arbeidsoppgaver.

Bruk av bibliotek
Biblioteket skal bidra til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekpersonalet gir nødvendig opplæring i dette.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet, se emnebeskrivelser for mer informasjon. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen de til enhver tid gitte tidsfrister og før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk undervisning
Undervisningen er obligatorisk og det føres fravær. Studenten kan ha inntil 20 % fravær. Fraværet regnes for hvert enkelt emne. Deltidsstudenter kan unntas fra obligatorikk i noe av fellesundervisningen (se pkt Læringsformer ovenfor). Fellestemaer er planlagt for heltidsstudiet, og dermed har deltidsstudenten mulighet til å følge fellestemaer i både 1. og 2. studieår. 

Veiledning
Studentene får tildelt veileder i tilknytning til obligatoriske oppgaver og utviklingsoppgaven. Studenten er ansvarlig for å søke veiledning.

Praksis

Studentene skal totalt ha 12 ukers veiledet praksisopplæring (jfr. rammeplanen for studiet).

 • Praksisopplæringen er organisert i to perioder, hver på 6 uker. Eventuell veiledet skoleovertakelse kommer i fradrag.
 • Deltidsstudentene har praksisopplæring i første semester og fjerde semester.
 • I begge praksisperioder skal studentene ha 8-12 timer undervisning pr. uke og 2-3 timer skal i tillegg brukes til før-, underveis- og etterveiledning.
 • Det er utarbeidet egen plan for praksisopplæringen, se de enkelte emnebeskrivelsene.
 • Det er praksisskolen som vurderer studenten i praksis, mens faglærere fra HiØ følger opp studenten i praksisperiodene gjennom kontakt med student og praksislærer.

Normalt har studentene individuell praksis, men kan også organiseres i par eller i grupper på inntil tre. Det må imidlertid sikres et individuelt minimumstimetall hvor den enkelte student er ansvarlig for gjennomføringen. Ved gruppeveiledning øker veiledningstimetallet.

Praksisopplæringen knyttes til de undervisningsfag som studenten har i didaktikk i studiet. Så langt det er mulig skal studentene som har to fag i didaktikk undervise i begge fag i begge praksisperiodene. 

Praksisopplæringen må være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen. Det er bare adgang til å ta hver praksisperiode om igjen en gang ved ikke bestått praksisperiode. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet normalt avbrytes.

Praksisskolen er, i samarbeid med høgskolen, ansvarlig for at praksisopplæringen skjer i samsvar med praksisplan og retningslinjer for praksis. Didaktikklærere og pedagogikklærere ved studiet har et felles ansvar for å holde kontakt med studentene mens de gjennomfører praksisopplæringen og rapportere hvordan den fungerer. Høgskolens fagpersonale organiseres med ansvar for bestemte studenter for hver periode. Praksisskolene har ansvar for å vurdere studenten i praksisopplæringen og skal skrive rapport fra perioden. Høgskolens faglærere kan veilede i denne prosessen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Studentene inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning. Studentene skal også gjennomføre et eget utviklingsprosjekt i løpet av studiet (se pkt. Vurdering).

Internasjonalisering

Studiet er en nasjonal lærerutdanning og skal forberede for arbeid i det norske skoleverket. Det er likevel naturlig at studiet også omfatter diskusjoner av skolesystemer i andre land og internasjonale perspektiv på utdanning. Det vil derfor også være mulig å gjennomføre deler av praksisopplæringen ved skoler i utlandet. Et slikt tilbud må behandles etter søknad og få godkjenning fra studiets ledelse. Det kan søkes om midler til utenlandsopphold.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet og emnene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. HiØ gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (EVA2).

Fastsatt evaluering av studiet finner sted elektronisk etter første halvdel av studiet og like før eksamen. Ellers føres en løpende dialog mellom tillitsvalgte og fagansvarlige.
Det forutsettes også at det enkelte emne i studiet blir evaluert (EVA3).

Tilbakemelding underveis

Vurderingsformene er lagt opp slik at studentene gis vurdering både underveis og til slutt i hvert emne. Studentene får tilbakemelding underveis i studiet i forbindelse med arbeidskrav og praksisopplæring. De skal se sammenhenger mellom praksis og teori, oppleve varierte vurderingsformer og få veiledning og støtte i sin egen læring og personlige utvikling.

Tilbakemelding kan gis i både skriftlig, muntlig og i medvirkende form.

Skikkethetsvurdering
Høgskolen i Østfold har ansvar for å vurdere om den enkelte student er skikket for læreryrket. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, men med fokus etter hvert semester. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Studieledelsen skal varsles så raskt som mulig dersom det er tvil om en students skikkethet, slik at eventuelle tiltak raskt kan iverksettes.

Departementet har fastsatt kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering (jfr. forskrift om skikkethet i høyere utdanning). Vitnemål for fullført lærerutdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for læreryrket.

Se også HiØs nettsider om skikkethetsvurdering.

Vurdering

Vurdering av praksis
Praksisopplæringen vurderes etter henholdsvis første og andre praksisperiode med bestått/ikke bestått. Praksisskolene (praksislærer og hovedkontakt) er ansvarlig for karaktersettingen.

For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må han/hun ha fått godkjent alle arbeidskrav og bestått praksisopplæring. Se også pkt. Praksis for mer informasjon.

Vurdering av fagdidaktiske emner
Fagdidaktiske emner har ingen egen sluttvurdering, sluttvurderingen er inkludert i den den totale vurderingen i emnet Praktisk pedagogikk. For å kunne fremstille seg til eksamen i Praktisk pedagogikk, må studenten ha fått godkjent alle arbeidskrav knyttet til sine fagdidaktiske emner. Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Sluttvurdering
Sluttvurderingen består av to deleksamener:
Individuelt utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) og muntlig eksamen.
Før studenten kan fremstille seg til eksamen må også alle arbeidskrav i didaktiske emner være godkjent. Sluttvurderingen, og dermed uttelling i form av studiepoeng, er knyttet til emnet Praktisk pedagogikk. Sluttvurderingen vurderes med bokstavkarakterer A - F. Se emnebeskrivelsen for detaljer om vurdering. 

Avsluttende vurdering bygger på:

- de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå
- de generelle mål som er gitt i rammeplan for utdanningen
- læringsutbyttene i studieplanen og emnebeskrivelsene

Plagiatkontroll
Utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Vitnemål
Det føres to karakterer på vitnemålet:
1. Felles karakter for pedagogikk og fagdidaktikk (bokstavkarakter)
2. Karakter for praksisopplæringen (Bestått)

I tillegg føres fagdidaktisk spesialisering opp på vitnemålet, angitt som godkjent.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Jobb og videre studier

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer deg til å være lærer på 5.-10. trinn i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Unni Hagen, 27.06.2014.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2014 - 2016 (deltidsstudenter med opptak høst 2014). Se egen studieplan for PPU heltid 2014-2015 og PPU for yrkesfag, deltid 2014-2016.

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:08:11