Programmet er nedlagt

Politiattest og vaksinekontroll

For studiet du har valgt er det krav om politiattest, se Forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Merknad på politiattesten kan føre til at du ikke får delta i praksisstudier. Det er høgskolens egen klagenemnd som vurderer om du ved en eventuell merknad på politiattesten skal gis mulighet til å ta del i praksis.

Politiattest

Slik søker du om politiattest:

  1. Du søker elektronisk på www.politi.no.
  2. Velg «Ordinær politiattest»
  3. Husk å legge ved svarbrevet fra Samordna opptak (eller Høgskolen i Østfold dersom du har fått opptaksvedtaket i lokalt opptak). Merk at opptaksbrevet er den eneste gyldige bekreftelse på formålet med politiattesten.

Saksbehandlingstiden hos politiet varierer, og det er viktig at du søker om politiattest umiddelbart etter at du har fått opptak.

Levering av politiattesten

Politiattesten sendes til høgskolen så snart du mottar den. Politiattesten leveres på en av følgende måter:

  1. Sendes videre i digital postkasse til høgskolens Digipostkasse.
  2. Dersom du har fått attesten i posten av Politiet, kan den sendes i posten til Høgskolen i Østfold, PB 700, 1757 Halden.
  3. Dersom du har E-boks må du framvise attesten på en mobil enhet til Servicetorget ved studiestedet ditt.

Politiattesten skal IKKE sendes på e-post.

Krav til medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må enkelte studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

For studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger er det krav om tuberkuloseundersøkelse dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan.

For studenter som skal ha praksis ved sykehus, sykehjem og andre boformer med heldøgnspleie, er det krav om undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker dersom studenten i løpet av de siste tolv månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden.

Kravet til undersøking gjelder også dersom du i løpet av de siste seks månedene på andre måter kan ha vært utsattt for smitte i Norge eller i utlandet.

Plikt til å gjennomføre undersøkelsene
Dersom du kommer inn under reglene for disse undersøkelsene, har du selv ansvaret for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelsene må være klart før du kan starte med praksis.

Vaksiner
Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på Folkehelseinstituttets anbefalinger vedrørende vaksinasjoner, les mer her.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at BCG-vaksinen, som er en anbefalt vaksine for helse- og sosialarbeidere, ble fjernet fra standard vaksinasjonsprogram sommeren 2009 (gjelder for kull født i 1995 eller senere).

Publisert 15. juni 2018 16:03