Hvorfor velge dette programmet?

 

I PPU-Y lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingsarbeid knyttet til skole. Som en integrert del av studiet vil du få 60 dagers praksis gjennom utplassering på en videregående skole som høgskolen har avtale med.

Yrkesdidaktikk
For kullet 2020-2022 kan du ta PPU for yrkesfag med bakgrunn i disse programområdene:

  • bygg- og anleggsteknikk
  • frisør, blomster, interiør og eksponeringsfag
  • elektrofag
  • helse- og oppvekstfag
  • restaurant- og matfag
  • naturbruk
  • salg,service og reiseliv
  • informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • håndverk, design og produktutvikling
  • teknikk og industriell produksjon (TIP)

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.
Se også oversikt over fagkrav til de forskjellige didaktikkemnene.

Undervisning og praksis
PPU for yrkesfag går over to år og har samlingsbasert undervisning. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning på dagtid. Hver samling går over fire dager- (med forbehold om endringer). Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case og selvstudier.

Praksis er fordelt over to lengre hovedperioder på fem uker hver som skal gjennomføres på videregående skole i studentens yrkesfaglige programområde (en periode i 1.semester og en periode i 4.semester). I tillegg kommer 10 dager praksis i ungdomsskole( 2. og 3. semester).
Er du ansatt på en videregående skole innenfor ditt programområde mens du tar PPU for yrkesfag, kan du søke om å få gjennomføre 1. hovedperiode av praksis på skolen du er ansatt ved. Søknaden kan innvilges under forutsetning av at praksis på eget arbeidsted tilfredsstiller høgskolens krav til praksis. Den andre praksisperioden (25 dager) må tas på en annen og ukjent skole du ikke har et tilsettingsforhold til innenfor ditt programområde på yrkesfag.

Praksisperiodene tilsvarer en lærers normale arbeidshverdag i full stilling, noe som betyr at studenter som har arbeid ved siden av studiet må påregne å være borte fra sin jobb for å gjennomføre praksis.

Er du ingeniør og vurderer å søke opptak på PPU-Y? Vær oppmerksom på Lånekassens ordning for ettergivelse av gjeld for ingeniører som tar PPU.

Arbeidsgivere kan søke om stipend for sine ansatte

 Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Vil du vite mer om kompetansekrav til lærere - se på utdaninngsdirektorates sine nettsider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/larerkompetanse/