Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

 • inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning
 • avansert kunnskap om ulike tilnærminger til veiledning, strategier og metoder
 • kunnskap om veiledning knyttet til teknologi-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • kritisk analysere og vurdere faglige og etiske problemstillinger knyttet til veiledning i ulike profesjonelle kontekster
 • arbeide selvstendig med veiledningens praksis og forståelse i sin profesjon
 • anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledningskompetanse
 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ- og gruppenivå, herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledning
 • planlegge og gjennomføre veiledningssamtaler om vurdering og bidra til vurdering av skikkethet

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • anvende kunnskaper om og ferdigheter i veiledning slik at det tilrettelegges for læring og utvikling i profesjon og utdanning
 • analysere og forholde seg bevisst til veiledningsetiske områder som avdekkes i profesjonsrettede veiledningsprosesser
 • bidra til nytenkning og innovasjon i sin profesjon
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2019 07:47:13