Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner:

  • Innføring i veiledning - teori og metode (15 studiepoeng) - høst

  • Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng) - vår

Målgruppen for emnet Innføring i veiledning- teori og metode, er lærere i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og praksisveiledere innen helse- og velferdstjenester.

Studenter som har bestått ett av de to valgfrie emnene tidligere kan søke om å få dette innpasset i studiet.

Studenten må ha bestått det obligatoriske emnet Innføring i veiledning - teori og metode før eksamen i det obligatoriske emnet Veiledning, profesjon og organisasjon kan avlegges.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Søkeren må ha eller få en veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere eller lærere og/eller ha en praksislærerfunksjon eller praksisveilederfunksjon for studenter innenfor helse- og velferdsfag for å kunne gjennomføre studiet.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager per semester. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i tverrfaglige basisgrupper i mellomperiodene.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes digital læringsplattform. Semesterplanen presiserer antall møter i tverrfaglige basisgrupper (mellomperiodene).

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Tidsbruk og arbeidsinnsats
Totalt blir det forventet et arbeidsomfang på om lag 375 timer per 15 studiepoeng. Dette inkluderer undervisningstid, tid til for- og etterarbeid, eksamen, gjennomføring av gruppearbeid og gjennomføring av veiledningssamtaler på egen arbeidsplass.

Tilbakemelding underveis
Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid/forskning, veiledning, og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærer og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Arbeidskrav
Det er redegjort for hvilke arbeidskrav som studentene må forholde seg til i emnebeskrivelsene. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurdering
Det er sluttvurdering i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A-F benyttes.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om eksamensformer.

Plagiatkontroll/fusk

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Praksis

Studiet har praksiselementer der studentene planlegger, gjennomfører og foretar analyser av resultater fra utviklingsarbeid/forskning i yrkesfeltet. Praksiselementene er knyttet til veiledning på egen arbeidsplass.

Arbeidet som skal gjennomføres er presisert i emnebeskrivelsene.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene blir gjennom eksamensordning og arbeidskrav utfordret på å redegjøre for undersøkelser de selv har gjennomført på det veiledningsfaglige felt. Studentene blir også gitt en grunnleggende innføring i prinsipper for forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til veiledningsfeltet.

Internasjonalisering

Den forståelse og tilnærming til veiledning som legges til grunn i studiet vil i noen grad bli plassert i en nordisk og internasjonal kontekst. Litteraturen som blir valgt skal også speile en internasjonal orientering og forståelse av veiledningsfeltet. Utvalgte deler av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert etter hver studiesamling og ved slutten av studiet.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studiemodell

Høst 2020

Vår 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2019 07:47:15