Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold. Samlinger i Halden, men også delvis nettbasert studium.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) (2009–2010)

Informasjon om studiet

Studiet er en videreutdanning som er nært knyttet til det direkte arbeidet med barn i barnehagen. Studiets fagprofil retter seg mot fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst, i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Opptak

Bachelorgrad i førskolelærerutdanning eller tilsvarende. Søkere må være ansatt i en barnehage.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to emner:

  • Emne 1 (LFPUBPP09): Pedagogisk prosjektarbeid (15 studiepoeng)
  • Emne 2 (LFPUBPD09): Pedagogisk dokumentasjon (15 studiepoeng)

Emne 1 avsluttes våren 2010, mens emne 2 avsluttes høsten 2011. Se emnebeskrivelser for detaljert informasjon.

Organisering og læringsformer

Studiet skal kombinere ulike læringsarenaer; tre samlinger ved høgskolen pr. semester, veiledede nettverksgrupper og praktisk utviklingsarbeid i barnehagene. Studiet vil gjøres delvis nettbasert gjennom høgskolens læringsplattform. Studenten skal selv være med å vurdere eget og medstudenters arbeid underveis. Dette gjøres både i nettverksgruppene og ved studiesamlingene.

  • Studentene får tilbud om bibliotekundervisning i tilknytning til eget studiearbeid.
  • Studentene skal bruke IKT i forbindelse med informasjonssøk og kommunikasjon med medstudenter og lærere, og i tillegg bruke IKT i egne presentasjoner (jf. arbeidskrav)
  • Studentenes egenaktivitet er viktig i studiet. Studentene forventes å drive prosjektarbeid og teoristudier i periodene mellom samlingene
  • Studentene organiseres i nettverksgrupper
  • Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Se emnebeskrivelser for nærmere informasjon

Nettbaserte læringsaktiviteter
Mellom samlingene ved høgskolen vil kommunikasjon med studentene både av faglig og adminsitrativ art foregå via studiets hjemmeside. Studentene må derfor ha tilgang til PC og internett/e-post.

Veiledning og arbeid i nettverksgrupper
Studentene skal arbeide sammen i nettverksgrupper mellom hver studietsamling. Dette er obligatorisk. Hver nettverksgruppe får en veileder fra høgskolen. Veiledningen knytter seg til studentenes arbeid i nettverksgruppene og til det systematiske pedagogiske utviklingsarbeidet som skal gjøres på egen arbeidsplass.

 

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet, men det forutsettes at studentene jobber aktivt med studiets innhold i tilknytning til egen praksis.

Tilbakemelding underveis

Studentene skal selv være med å vurdere eget og medstudenters arbeid underveis i studiet. Faglærerne gir også veiledning og tilbakemelding på arbeidet med temaene i studiet.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, jf. den enkelte emnebeskrivelse.

I begge emner avholdes det muntlig, individuell eksamen der studenten reflekterer over egen læring i studiet, og over muligheter for å gå videre i arbeidet med utviklingsarbeid og pedagogisk dokumentasjon på egen arbeidsplass. I tillegg kan studentene prøves i øvrig lærestoff. Det benyttes karakterskala A - F, der A er beste og E laveste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen, 21. oktober 2009.

Studieplanen er revidert

Studieleder Kjersti Berggraf Jacobsen, april 2010. Endring i gjennomføringsperiode for emnet Pedagogisk prosjektarbeid.

Studieplanen gjelder for

2009 - 2010
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 04:00:59