Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) (2012–2013)

Informasjon om studiet

Studiet er en videreutdanning som er nært knyttet til det direkte arbeidet med barn i barnehagen. Studiets fagprofil retter seg mot kunnskapsområdet: Kommunikasjon, språk og tekst, i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Studiets læringutbytte er at studentene får kunnskap om organisering og ledelse av barnehagens pedagogiske innhold og arbeidsmåter gjennom pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid og pedagogisk arbeid med språk.

Opptak

Bachelorgrad i førskolelærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere må være ansatt og arbeide i en barnehage.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet retter seg mot endrings- og utviklingsarbeid i fagområdet; kommunikasjon, tekst og språk.

Studiet består av to delemner :

LFPUBPD12 Pedagogisk dokumentasjon (15 studiepoeng)

LFPUBPP12 Pedagogisk arbeid med språk (15 studiepoeng)

Emnet LFPUBPD11 Pedagogisk dokumentasjon (15 studiepoeng) vil gi studentene kunnskap om pedagogisk dokumentasjon som verktøy og tenkemåte.

Læringsutbytte knyttes til utvikling av ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse på dette området.  I dette emnet skal studentene initiere, lede og gjennomføre et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.

Emnet LFPUBPP12 Pedagogisk arbeid med språk retter seg mot ulike perspektiver på kommunikasjon, tekst og språk i barnehagens hverdagsliv. Læringsutbytte knyttes til utvikling av ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse  på dette området.

Organisering og læringsformer

Studiet skal kombinere ulike læringsarenaer; samlinger ved høgskolen, veiledede nettverksgrupper og praktisk utviklingsarbeid i barnehagene. Studiet vil gjøres delvis nettbasert gjennom høgskolens læringsplattform. Studenten skal selv være med å vurdere eget og medstudenters arbeid underveis. Dette gjøres både i nettverksgruppene og ved studiesamlingene.

  • Studentene får tilbud om bibliotekundervisning i tilknytning til eget studiearbeid.
  • Studentene skal bruke IKT i forbindelse med informasjonssøk og kommunikasjon med medstudenter og lærere, og i tillegg bruke IKT i egne presentasjoner (jf. arbeidskrav)
  • Studentenes egenaktivitet er viktig i studiet. Studentene forventes å drive prosjektarbeid og teoristudier i periodene mellom samlingene
  • Studentene organiseres i nettverksgrupper
  • Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Se emnebeskrivelser for nærmere informasjon

Nettbaserte læringsaktiviteter
Mellom samlingene ved høgskolen vil kommunikasjon med studentene både av faglig og administrativ art foregå via studiets hjemmeside og fronter. Studentene må derfor ha tilgang til PC. Studenten får egen e-post adresse ved registrering til studiet.

Veiledning og arbeid i nettverksgrupper
Studentene skal arbeide sammen i nettverksgrupper mellom hver studiesamling. Dette er obligatorisk. Hver nettverksgruppe får en veileder fra høgskolen. Veiledningen knytter seg til studentenes arbeid i nettverksgruppene og til det systematiske pedagogiske utviklingsarbeidet som skal gjøres på egen arbeidsplass.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet, men det forutsettes at studentene jobber aktivt med studiets innhold i tilknytning til egen praksis.

Evaluering av studiet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • midtveisevaluering
  • underveisevaluering
  • sluttevaluering

Tilbakemelding underveis

Studentene skal selv være med å vurdere eget og medstudenters arbeid underveis i studiet. Faglærerne gir også veiledning og tilbakemelding på arbeidet med temaene i studiet.

Vurdering

Emnet Pedagogisk dokumentasjon vurderes ved en individuell muntlig eksamen. Emne Pedagogisk arbeid med språk vurderes ved muntlig gruppepresentasjon. 

Det benyttes karakterskala A - F, der A er beste og E laveste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Jobb og videre studier

?Studiet er en videreutdanning som strekker seg over ett år. Studiet egner seg for førskolelærere som skal være pådrivere og støttespillere i arbeidet med pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen.

Studiet kvalifiserer for arbeid i barnehagesektoren.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen 21.10.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Marianne Hatlem 7.12.2012

Studieplanen gjelder for

2012-2013
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 04:01:01