Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2011–2012)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten :

Kunnskaper

har inngående kunnskap om ulike forståelses- og behandlingsmodeller og forstår deres ideologiske utgangspunkt og roller innenfor rusfeltet i dag

  • kan drøfte interaksjonen mellom rusmisbrukeren og det sosiale systemet rundt ham eller henne
  • kan gjøre rede for sentrale terapeutiske utfordringer ved motivasjons-, endrings- og reintegreringsarbeid
  • kan identifisere og vurdere ideologi og praktisk metodikk ved hospiteringsstedet
  • kan gjøre rede for teoretiske perspektiver i kartleggings- motivasjons- og forebyggingsverktøy

 Ferdigheter:

  • kan gjennomføre observasjoner og analysere struktur og innhold på hospiteringssted
  • kan foreta lokal tilpasning og gjennomføre et program for rusforebyggende arbeid
  • kan gjennomføre et prosjektarbeid innenfor et avgrenset fordypningsområde

  Generell kompetanse:

  • kan analysere egen profesjonskompetanse i forhold til fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • utvikler et bevisst forhold til egne verdier
  • anerkjenner fagområdets kompleksitet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:33:12