Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2011–2012)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner:

HSRUS20109 000 Forståelsesmodeller og ferdighetstrening, 15 studiepoeng
HSRUS20209 000 Metodikk og fordypning, 15 studiepoeng.

Organisering og læringsformer

Videreutdanningen organiseres som deltidsutdanning med 7 samlinger à 2-4 dagers varighet i løpet av hele studieåret og en 100 timers hospiteringsperiode.

Studiet har som ambisjon å utvikle refleksjon over egen yrkesrolle gjennom hospitering og kommunikasjonstrening. I tillegg vektlegges modellforståelse og spesifikk handlingskompetanse. Dette gjør at man må ta i bruk ulike arbeidsformer, så som forelesninger, selvstudier, kasusarbeid, gruppearbeid, rollespill, prosjektarbeid og veiledet praksis. Høgskolen tar i bruk studentaktive metoder og benytter nettstøttet undervisning og veiledning der dette vurderes som hensiktsmessig.

I forbindelse med studiets avsluttende prosjektoppgave i siste emne vil studentene få tildelt veileder for inntil to timers veiledning.

Praksis

I HSRUS20109 inngår en hospitering på egnet tiltak innenfor det fordypningsområdet studenten har valgt. Studentene skal selv finne egnet sted for praksisgjennomføring for å sikre at praksis knyttes opp mot studentens egen erfaring og interesseområde. Høgskolen godkjenner veileder og lærekontrakt mellom studenten og hospiteringsstedet. Studenter som ikke har funnet egnet hospiteringssted for praksisgjennomføring, må gjennomføre dette på et sted som anvises av høgskolen. Hospiteringsplass skal i prinsippet ikke være sammenfallende med studentens nåværende arbeidssted.

Med hospitering i spesialisthelsetjeneste og kommunal tjeneste, gis det ikke direkte betaling for veiledning. Dette er regulert gjennom en generell avtale mellom disse tjenestene og universiteter og høyskoler. Ved hospitering i private tiltak eller på arbeidssteder som ikke kommer inn under disse tjenesteområdene, dekkes ekstern veileders lønn direkte fra høgskolen etter gjeldende takster.

Den veiledede hospiteringsperioden skal være på minimum 100 timer.

Av dette brukes inntil 2 timer til veiledningssamtale mellom student og ekstern veileder knyttet til hospiteringen. Den resterende tiden brukes i virksomheten på praksisstedet for å oppfylle studentens lærebehov.

Hospiteringsplasser og studenters arbeidsforhold vil variere mye. På grunn av dette, vil hospiteringsforhold måtte kunne gjennomføres på ulike måter. Noen vil foretrekke å gjennomføre den som en sammenhengende 3-ukers heltidsbeskjeftigelse, andre vil foretrekke å spre den over lengre tid. Høgskolen er åpen for ulike løsninger. Hospiteringsforholdet reguleres gjennom avtaler mellom høgskolen og praksisstedet og gjennom egen lærekontrakt for studenten.

Det forutsettes at studenten deltar aktivt i virksomheten på hospiteringsstedet, slik at handlingskompetanse utvikles parallelt med den teoretiske fordypningen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egen yrkesutøvelse.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Tilbakemelding underveis

I videreutdanningen vil studentene gjennom ulike arbeidskrav få tilbakemelding underveis i studiet av faglærere. 

I studiets andre semester vil studentene bli fulgt underveis i form av veiledning. Studentene vil få tildelt en veileder til 2 timers veiledning i forbindelse med prosjektoppgaveskrivning.

Vurdering

Det benyttes varierte vurderingsformer, både individuelt og i gruppe. På studiet benyttes både karakterskala A - F og Bestått/Ikke bestått. Se emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelse av vurderingsformer.

Litteratur

Totalt pensum for studiet er ca 2000 sider. Utover felles kjernepensum (se emnebeskrivelsene), kan studentene selv velge fritt i forbindelse med individuell fordypningslitteratur. Forslag til individuell litteraturliste skal leveres høgskolen for godkjenning innen en fastsatt frist. 

Litteraturliste for de ulike emnene finnes i emnebeskrivelsene. I tillegg anbefales følgende litteratur:

Barth, Tom; Tore Børtveit og Peter Prescott (2001) Endringsfokusert rådgivning, Gyldendal Akademisk, 2001, 281 s.

Burns, Tom og Mike Firn (2002) Assertive Outreach in Mental Health. A manual for practioners. Oxford University Press. 387 s.

Studiemodell

Høst 2011

Videreutdanning i rusproblematikk- del 2

Vår 2012

Videreutdanning i rusproblematikk- del 2

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:33:13