Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne som går over ett semester med følgende innhold

 • sykdomslære; diabetes Type 1 og Type 2  
 • akutte komplikasjoner
 • senkomplikasjoner
 • behandlingsstrategier:
  - blodsukkersenkende legemidler
  - levevaner
 • kartlegging og dokumentasjon
 • kontrollrutiner
 • lovverk
 • psykiske lidelser og diabetes
 • akutt sykdom og diabetes
 • livskvalitet ved kronisk sykdom
 • læring / mestring / undervisning
 • forskning og fagutvikling
 • praktiske ferdigheter:
  - blodsukkermåling og utstyr 
  - injeksjonsteknikk og utstyr
  - bruk av insulinpumpe
  - vurdering og behandling av fotsår

 

 

 

Organisering og læringsformer

Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium med 7 samlinger. 

Den første samlingen er en heldagssamling på seks timer. De neste fordeler seg gjennom semesteret og er hver på 4 undervisningstimer. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper.

Aktuelle læringsformer: formidlingsundervisning, seminar, veiledning, ferdighetstrening, simulering, selvstudier og arbeid med oppgaver.

Arbeidskrav:

Individuell skriftlig oppgave på maks. 1500 ord.

Arbeidskrav må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studentene kan fremstille seg til eksamen. Ved Ikke godkjent kan besvarelsen bearbeides 2 ganger.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Studiet blir derfor evaluert mot slutten på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på refleksjonsnotatet i gruppe.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Besvarelsen skal være på 1500 - 2000 ord.
Eksamensbesvarelsen vurderes av to interne sensorer. Besvarelsen vurderes på skalaen A - F, der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur

BAHR, R. and HELSEDIREKTORATET, 2009. Aktivitetshåndboken : fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet. (Kapittel 22-23) (http://helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/aktivitetshandboken/terapi/)

BJØRK, IDA TORUNN & MARIT SOLHAUG (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie : en ressursbok. Oslo : Akribe (Kapittel 1-3)

CLAUDI, T. and HELSEDIREKTORATET, 2009. Diabetes : forebygging, diagnostikk og behandling. Oslo: Helsedirektoratet. (kap 3,8-11) http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00113/Diabetes___Forebygg_113609a.PDF

Diabetesforbundet, 2011,Faktaark: Diabetes og rettigheter http://www.diabetes.no/filestore/-Diabetesno_-_filarkiv/Faktaark/Faktaark_/Diabetesogrettigheter-2011-NY.pdf (21/01/2011)

DUNNING, T., 2009. Periodontal disease - the overlooked diabetes complication. Nephrology Nursing Journal, 36(5), pp. 489-495.

GRAUE, M. and SKAFJELD, A., 2011. Diabetes : forebygging, oppfølging, behandling. Oslo: Akribe. (Kap 1-4,6-16)

Gustavsson-Karlsson,C.,Olsson, M.; Määttä, S. Upplevelser av att delta i samlat årsbesök hos personer med diabetes VÅRD I NORDEN 3/2009. PUBL. NO. 93 VOL. 29 NO. 3 PP 47-49

Haram, R., Nåden, D. Hvordan pasienter opplever å leve med leggsår, VÅRD I NORDEN 2/2003. PUBL. NO. 68 VOL. 23 NO. 2 PP 16-21

Lerdal, A. (2009). Å lese forskningsartikler. I: SYKEPLEIEN FORSKNING, VOL. 4, S. 328-330

Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). ( LOV-1999-07-02-63 HOD ) med tilhørende forskrifter (20/02/2011, http://lovdata.no/all/hl-19990702-063.html)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). ( LOV-1999-07-02-64 HOD ) med tilhørende forskrifter (20/02/11, http://lovdata.no/all/hl-19990702-064.html)

MOEN, A., BERGE, A., MØLSTAD, K., HELLESØ, R. and QUIVEY, M., 2008. Sykepleieres journalføring : dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe. (kap. 3-7)

PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Oslo. Dokumentasjon, Akribe forlag.www.ppsnett.no

WHO-Five Well-being Index (WHO-5); WHO Major Depression Inventory (MDI), http://www.who-5.org/

Selvvalgt pensum (ca 20 sider)

Studiemodell

Obl. emne

Studiepoeng: 10

Høst 2011

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2020 19:59:34