Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2017–2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

  • har inngående kunnskap om aktuelle akuttmedisinske tilstander og metoder innen fagområdet, samt fagets egenart og plass i samfunnet
  • har grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon og samhandling, samt kunnskap om pårørende, deres reaksjoner og behov
  • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan i akutte og mindre akutte situasjoner, selvstendig vurdere situasjonen og utføre begrunnede kunnskapsbaserte tiltak, slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
  • kan i samarbeid med lege/sykepleier planlegge og mestre avanserte akuttmedisinske tiltak, og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig
  • behersker ledelse av et team i operativt arbeid ved ulykker og katastrofer
  • reflekterer over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten kan

  • utføre arbeidet etisk og juridisk forsvarlig
  • formidle sentralt fagstoff innen akuttmedisin, både skriftlig og muntlig, til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
  • utveksle synspunkt og erfaringer med andre innen det akuttmedisinske -, og tilhørende fagfelt, og bidrar til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:22:36