Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Paramedic (60 studiepoeng) (2011–2014)

Informasjon om studiet

Utdanningen er eksternfinansiert og organisert som oppdragsundervisning med Sykehuset Østfold HF som oppdragsgiver.

Studiet består av emnene Akuttmedisin I og II, Etikk, jus og kommunikasjon og Traumatologi.

Det forutsettes at studentene gjennom hele utdanningen arbeider i minimum 50 % stilling i ambulansetjenesten.

Målgruppe er ambulansepersonell som vil kvalifisere seg videre for ambulansetjeneste.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har inngående kunnskap om og kan vurdere aktuelle akuttmedisinske tilstander
  • har grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon og samhandling samt kunnskap om pårørende, deres reaksjoner og behov
  • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan i akutte og mindre akutte situasjoner selvstendig utføre og beherske tiltak slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
  • kan i samarbeid med lege/sykepleier mestre avanserte akuttmedisinske tiltak og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig
  • kan beherske ledelse av et team i operativt arbeid ved ulykker og katastrofer

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan utføre arbeidet etisk og juridisk forsvarlig
  • kan formidle sentralt fagstoff innenfor akuttmedisin både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det akuttmedisinske og tilhørende fagfelt, og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og fagbrev som ambulansepersonell, samt minimum to års relevant erfaring etter avlagt fagprøve og kompetansebevis for utrykningskjøring.

Følgende minstekrav til opptak på grunnlag av realkompetanse må være oppfylt:

- Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret
- Søker må kunne dokumentere nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet gjennom minst 5 års relevant yrkesutøvelse på heltid, eller tilsvarende.  

Dokumentasjonen må i tillegg inkludere:

- Fagbrev i ambulansefaget
- Norsk offentlig autorisasjon som ambulanse-/helsearbeider
- Minimum 2 års erfaring fra ambulanseyrket etter relevant utdanning
- Gjennomført ambulanseoperativt kurs 

Endelig prioritering foretas i samråd med søkers helseforetak.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

HVPAR10211: Etikk, jus og kommunikasjon (10 studiepoeng)
HVPAR10101: Akuttmedisin 1 (20 studiepoeng)
HVPAR10311: Akuttmedisin 2 (20 studiepoeng)
HVPAR10411: Traumatologi (10 studiepoeng)

Emnene er obligatorisk i Paramedic (60 studiepoeng).

 

 

 

Organisering og læringsformer

Utdanningen er et deltidsstudium over fire semestre. Samlingene på høgskolen har et omfang på 230 timer, fordelt på 46 dager. Fordeling av samlinger og hospiteringer som er tilknyttet de ulike emnene, kommer fram under emnebeskrivelsene.

Et viktig utgangspunkt for studiet er at studentene har utdanning og erfaring fra tidligere. Studiet bygger på studentenes tidligere kunnskap og erfaringer. Høgskolen har valgt arbeidsmåten problembasert læring. Gjennom hele utdanningen vil studentene ha en betydelig arbeidsinnsats mellom skolesamlingene. De vil da arbeide med ulike varianter av problembaserte oppgaver.

Veiledning i praksis vil bli gitt av studentens veileder. Veiledning blir knyttet opp mot yrkesutøvelsen.

Studenten skal skrive egen målsetning for praksis innenfor alle fire emnene. Målsetningene vil være retningsgivende ved veiledning.

Studenten må skrive en personlig målsetning for hver av hospiteringsperiodene (se under).

Praksis

Praksis
Med praksis menes veiledet ambulansetjeneste i jobbsituasjon. Dette betinger at tjenestestedet har et tilstrekkelig pasientgrunnlag slik at studenten kan få ferdighetstrening i sentrale områder i de aktuelle emner. Studenten skriver målsettnng for praksis i alle fire emnene. Målene må stå i forhold til både studiets mål og studentens individuelle lærebehov. Målene må godkjennes av høgskolen og gis til veileder.

I tillegg til den kontinuerlige tilbakemelding fra oppnevnt veileder, må studenten få godkjent praksis for å kunne fremstille seg til eksamen i HVPAR10411. Praksis vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisveil­eder/stasjonsleder har ansvar for snarest å kontakte høgskolen dersom det oppstår tvil om studenten kan oppnå godkjent praksis.

Hospiteringer
Med hospitering menes tidsbegrenset besøk eller deltakelse i en spesialavdeling i sykehus/legevakt eller hos etater som er ambulansetjenestens naturlige samarbeidspartnere. Studentene må formulere en egen målsetting i forbindelse med alle hospiteringene. Målsettingene må godkjennes av høgskolen og gis til veilederne på hospiteringsavdelingene.

Hospiteringer gjennomføres på følgende avdelinger/steder:

Hjerte-lungeovervåkning/Intensiv avdelingen uke HVPAR10111
Akuttmottaken uke HVPAR10311    
Barneavdeling/Nyfødtintensiv/fødeavdeling en uke HVPAR10311
Anestesiavdeling   to uker    HVPAR10311   
Selvvalgt hospitering                          to uker   HVPAR10411
Psykiatri en uke   HVPAR10411

      
Høgskolen inngår avtale om hospitering når denne er av en ukes varighet eller mer. Unntaket er valgfrie hospiteringer, der studenten selv må gjøre avtale med hospiteringssted. Forutsetningen for å inngå avtaler om hospiteringer, er at hospiteringsstedene utnevner én eller flere veiledere for studenten. Veilederen skal være studentens ressursperson under hospiteringen og legge til rette for gode læresituasjoner. Det er ingen avsluttende vurdering knyttet til hospiteringene. Etter avsluttet hospitering, må studenten skrive et refleksjonsnotat.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur er i pensum. Å møte pasienter fra andre kulturer er et tema i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av hvert semester på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis handler om den kontinuerlige tilbakemelding studenten får på sine prestasjoner og på egen væremåte underveis i studiet. Tilbakemeldingen gis av både høgskolen og veileder i praksis. Det gis også tilbakemelding på arbeidskravene.

Vurdering

Vurderingsformene i studiet er varierte; både muntlig og skriftlig vurdering, i gruppe og individuelt. Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståttkarakteren. F er ikke bestått.

To av emnene vurderes til Bestått/Ikke bestått. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Det gir kompetanse til funksjon som Paramedic ambulansepersonell prehospitalt

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten ved Avdeling for helse- og sosialfag, godkjent 05.05.2011

Studieplanen er revidert

Studieleder Finn Samuelsen, revidert 28.03.11

Studieplanen gjelder for

Studieårene 2011 - 2013.

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:13:23