Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Paramedic (60 studiepoeng) (2013–2016)

Informasjon om studiet

Utdanningen er eksternfinansiert og organisert som oppdragsstudie med Sykehuset Østfold HF som oppdragsgiver. Utdanningen gjennomføres i samarbeid mellom høgskole og helseforetak.

Studiet består av emnene Akuttmedisin I og II, Etikk, jus og kommunikasjon og Traumatologi og ambulanseoperativt arbeid.

Målgruppe er ambulansepersonell som vil kvalifisere seg videre for ambulansetjeneste.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidatens forventede læringsutbytte etter fullført og bestått utdanning er definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Det forventes at kandidaten etter fullført videreutdanning:

Kunnskaper

 • har inngående kunnskap om aktuelle akuttmedisinske tilstander
 • har grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon og samhandling samt kunnskap om pårørende, deres reaksjoner og behov
 • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

 • kan i akutte og mindre akutte situasjoner selvstendig vurdere situasjonen og utføre tiltak slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan i samarbeid med lege/sykepleier mestre avanserte akuttmedisinske tiltak og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig
 • kan beherske ledelse av et team i operativt arbeid ved ulykker og katastrofer

Generell kompetanse

 • kan utføre arbeidet etisk og juridisk forsvarlig
 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor akuttmedisin, både skriftlig og muntlig, til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det akuttmedisinske og tilhørende fagfelt, og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og fagbrev som ambulansepersonell, samt minimum to års relevant erfaring etter avlagt fagprøve og kompetansebevis for utrykningskjøring.

Følgende minstekrav til opptak på grunnlag av realkompetanse må være oppfylt:

 • Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret
 • Søker må kunne dokumentere nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet gjennom minst 5 års relevant yrkesutøvelse på heltid, eller tilsvarende  

Dokumentasjonen må i tillegg inkludere:

 • Fagbrev i ambulansefaget 
 • Norsk offentlig autorisasjon som ambulanse-/helsearbeider
 • Minimum 2 års erfaring fra ambulanseyrket etter relevant utdanning
 • Gjennomført ambulanseoperativt kurs 

Endelig prioritering foretas i samråd med søkers helseforetak.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Utdanningen består av fire emner:

HVPAR10113: Akuttmedisin 1 (20 studiepoeng)
HVPAR10213: Etikk, jus og kommunikasjon (10 studiepoeng)
HVPAR10313: Akuttmedisin 2 (15 studiepoeng)
HVPAR10413: Traumatologi og ambulanseoperativt arbeid (15 studiepoeng)

Alle fire emner er obligatorisk i videreutdanningen. Emnene gjennomføres i en bestemt sekvens, denne framgår av studiemodellen.

 

 

 

Organisering og læringsformer

Utdanningen er et deltidsstudium over fire semestre. Samlingene på høgskolen har et omfang på 230 timer, fordelt på 46 dager. Fordeling av samlinger og hospiteringer som er tilknyttet de ulike emnene, kommer fram under emnebeskrivelsene.

Studiet innbefatter fysiske samlinger i kombinasjon med bruk av nettbasert læringsmiljø i mellomperiodene. På samlingene vil arbeidsformene variere mellom forelesninger, øvelser, ferdighetstrening, gruppearbeid, framlegg og plenumsdrøftinger.

I mellomperiodene vil studentene jobbe med arbeidskrav, individuelt og i grupper, med veiledning fra høgskolen. Fronter brukes som nettbasert læringsmiljø for informasjon, kommunikasjon og veiledning under hele studieløpet.

Det legges vekt på undervisningsmetoder der studentens aktive deltagelse i læringsprosessen prioriteres, både i forelesninger, i gruppearbeid og i individuelle oppgaver. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet.

Et viktig utgangspunkt for studiet er at studentene har utdanning og erfaring fra tidligere. Studiet bygger på studentenes tidligere kunnskap og erfaringer. Gjennom hele utdanningen vil studentene ha en betydelig arbeidsinnsats mellom samlingene i høgskolen. De vil da arbeide med ulike varianter av problembaserte oppgaver.

Praksis

Hospiteringer
Med hospitering menes tidsbegrenset besøk eller deltakelse i en spesialavdeling i sykehus/legevakt eller hos etater som er ambulansetjenestens naturlige samarbeidspartnere. Studentene må formulere en egen målsetting i forbindelse med alle hospiteringene. Målsettingene må godkjennes av høgskolen og gis til veilederne på hospiteringsavdelingene.
      
Høgskolen inngår avtale om hospitering når denne er av en ukes varighet eller mer. Unntaket er valgfrie hospiteringer, der studenten selv må gjøre avtale med hospiteringssted. Forutsetningen for å inngå avtaler om hospiteringer, er at hospiteringsstedene utnevner én eller flere veiledere for studenten. Veilederen skal være studentens ressursperson under hospiteringen og legge til rette for gode læresituasjoner. Det er ingen avsluttende vurdering knyttet til hospiteringene. Etter avsluttet hospitering, må studenten skrive et refleksjonsnotat.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Internasjonalisering

Pensum omfatter internasjonal litteratur. Å møte pasienter fra andre kulturer er integrert i flere undervisningstema i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av hvert semester på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis handler om den kontinuerlige tilbakemelding studenten får på sine prestasjoner og på egen væremåte underveis i studiet. Tilbakemeldingen gis av lærer ved høgskolen. Lærer gir også tilbakemelding på arbeidskravene.

Vurdering

Vurderingsformene i studiet er varierte og lagt opp for å prøve kandidatene i forventet læringsutbytte. Vurderingen foregår i gruppe og individuelt. Det blir benyttet karakterregel A-F der A er beste beståtte karakter, E er dårligste beståtte karakter og F er ikke bestått, samt karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordninger og karakterregel står nærmere omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene.

 

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Det gir kompetanse til funksjon som Paramedic ambulansepersonell prehospitalt

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Terje Grøndahl, 28. juni 2013

Studieplanen gjelder for

Studieårene 2013- 2015.

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:13:24