Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Vår 2013)

Studiets læringsutbytte

Etter endt studium har kandidaten oppnådd følgende forventede læringsutbytte;

Kunnskap
- har kunnskap om diagnosene angst og depresjon
- har kunnskap om sårbarhetsfatorer, utløsende faktorer og opprettholdende faktorer
- kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet psykiske lidelser

Ferdigheter
- har ferdigheter til å kunne tilrettelegge og igangsette tiltak som kan bidra til bedring og økt arbeidsevne
- har ferdigheter innen samtale og veiledning
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- har integrert et brukerorientert perspektiv på yrkesutøvelsen

Generell kompetanse
- har økt forståelse for hvordan tilrettelegge ved sykemelding eller ved tilbakeføring til arbeid
- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:06:55