Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Vår 2013)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med følgende tema

  • diagnosene angst og depresjon
  • hvordan psykiske helseproblem påvirker arbeidsevnen
  • hvordan tilrettelegge løsninger i arbeid
  • hvor stor del av sykemelding og uføretrygd er lettere psykiske helseproblem årsak til?
  • hvordan arbeidsnærvær og arbeidsfravær påvirker psykisk helse
  • sårbarhetsfaktorer, utløsende faktorer, og faktorer som opprettholder angst og depresjon (kognitive forklaringsmodeller)
  • hva fører til bedring?
  • hvilke verktøy fra den kognitiv terapi sin verktøykasse kan brukes for å skape løsninger i arbeid?
  • søvnproblemer og tiltak
  • samtaleverktøy for hvordan ta opp tema og informere om tiltak og løsninger i arbeid for å bedre angst og depresjon

 

 

 

Organisering og læringsformer

Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium med to samlinger som til sammen utgjør fem dager.

Den første samlingen går over to dager med fokus på å lære hva angst, depresjon og søvnproblemer er. I tillegg vil studentene få innføring i verktøy de kan bruke i sin jobbhverdag.

Den andre samlingen går over tre dager med fokus på hvordan praktisk bruke verktøyene, øvelser på hvordan ta opp og introdusere verktøyene og tiltak i møte med deltakere. I tillegg vil det også være fokus på smertemestring i denne delen.

Arbeidsformen vil være undervisning, forelesninger og dialog, arbeid i grupper, individuelt arbeid og litteraturstudier. Studiet skal bidra til faglig og personlig utvikling samt økt refleksjonsnivå hos studentene.

Arbeidskrav:

1. Studentene skal levere ett individuelt refleksjonsnotat innen nærmere angitt frist og etter nærmere angitte retningslinjer.

2. Minimum 80 % deltagelse på samlingene.

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer senest tre uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

For at vi skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengig av studentenes tilbakemelding. Studentene skal derfor ved slutten av semesteret evaluere studiet skriftlig.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på refleksjonsnotatet.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.
Alle hjelpemidler tillatt.
Omfang: Maks 10 sider.

Eksamensbesvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er best og E dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.

Det stilles krav til selvstendig arbeid. For mer informasjon om lover og regler, eksamensinformasjon (fusk/plagiat), se www.hiof.no/studenthandbok

Se også tips om oppgaveskriving (akademisk skriving): http://www.hiof.no/nor/biblioteket/hvordan-skrive-oppgave_

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 28. november 2012

Berge, Trond - Repål, Arne (2004): Trange rom og åpne plasser. Alle kapitler unntatt kap. 18 (255 sider).

Berge, Trond - Repål, Arne (2005): Lykketyvene. Del 1 - del 6 (190 sider).

Borg, Marit (2009): "Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet: Brukererfaringer ved alvorlige psykiske lidelser" I: Tidsskrift for norsk psykologforening, nr. 46. Side 452 - 459 (8 sider).

Heier, Mona Skard - Wolland, Anne M. (2005): Søvn og søvnforstyrrelser, kap. 2, 4, 7, 8, 12 (93 sider).

Olsen, Bjørnar, Pål Nystuen (2010): En jobb å gjøre, fra jobbnerver til arbeidsnerver (253 sider).

Støttelitteratur:

SINTEF helse (2008) Kunnskapstatus: Arbeid, psykisk helse og rus (99 sider).

Mykletun, Arnstein - Knudsen, Ann Kristin (2009): Uførepensjonering for psykiske lidelser (18 sider).

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:06:55