Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om kommunikasjonsteori, familie- og systemteori
 • kunnskap om relasjonsperspektivet
 • kunnskap om og forståelse for samhandling i og mellom systemer
 • innsikt i betydningen av å kunne skifte mellom ulike forståelsesperspektiv
 • innsikt i tverrfaglig samarbeid 
 • grunnlag for kritisk tenkning når det gjelder rekkevidden og begrensninger i faglige teorier og metoder

Ferdigheter

Studenten

 • ser hjelperens eller den profesjonelles rolle i samhandling med klienter og andre involverte
 • kan anvende relasjonsperspektiv i faglig og tverrfaglig samhandling, innen og mellom systemer
 • kan planlegge og gjennomføre tiltak i samhandling med andre
 • kan vurdere tiltakenes virkning i samhandling med andre

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til økonomistyring
 • har innsikt i egne verdier og holdninger og den betydning disse faktorene har for fagutøvelsen i samhandling med andre

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2020 13:44:49