Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2015–2016)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med et omfang på 30 studiepoeng.

Studiet omhandler følgende tema:

Systemteoretisk grunnlagsforståelse:
- Systemteori og kybernetikk
- Epistemologi og virkelighetsforståelse
- Konstruktivisme og sosialkonstruksjonisme
- Etisk refleksjon
- Kulturelle antagelser og fagideologier
- Kulturaspektet i mellommenneskelig samhandling
- Kommunikasjon mellom mennesker med ulike kulturelle antakelser og verdier
- Kultur og makt

Familieteori:
- Familieteoriens utvikling
- Familielivssyklus og familien i historisk perspektiv
- Familiesosiologi og antropologi
- Familiens samspill med hjelpere og representanter fra offentlige instanser

Systemiske arbeidsmåter og metodikk:
- Forandringstenkning, ulike perspektiver på hva endring er og hvordan dette kan
  oppnås
- Samtalen som arena for henholdsvis stabilitet eller forandring
- Språkets plass i vår konstruksjon av virkeligheten - forandring av språk
- Strukturer og ulike posisjoner som redskap i kollegiale saksdiskusjoner og
  samarbeidsfora
- Reflekterende prosesser
- Forandringsteknikker og deres tilknytning til en teoretisk grunnlagsforståelse
- De viktigste familieterapeutiske tradisjoner

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med 6 samlinger som består av forelesninger og gruppe-/ refleksjonsarbeid. Studenten har ansvar for egen læring, og må delta i  basisgrupper. Det blir lagt vekt på refleksjon. Studenten skal arbeide med aktuelle tema og spørsmål knyttet til studiets pensumlitteratur.

Arbeidskrav:

  • Minimum 50 timer deltagelse i obligatorisk gruppearbeid
  • Ett refleksjonsnotat på 5 sider - problemstilling gis av faglærer

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det gis veiledning, etter avtale med veileder, på gruppe- og refleksjonsarbeid.

Vurdering

Individuell fagtekst
Innlevering av en individuell fagtekst, 12-15 sider, til fastsatt frist.
Kriterier for fagteksten gis av faglærer og innholdet skal være knyttet til studiets læringsutbytte.

Fagteksten vurderes av to sensorer, én intern og én ekstern, etter karakterregel A-F.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20. august 2015. Med forbehold om endringer frem til studiestart.

Litteraturlisten omfatter ca 2000 sider. Forelesningene anses som en styrking og utvidelse av litteraturen.

Bøker:
Nina Martinsen m.fl. 2014 Når blått og gult blir grønt. Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap. Kommuneforlaget, Oslo. 127 sider

Ellingsæter, A.L, Widerberg (red.) 2012. Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal akademiske, Oslo. 250 sider

Anderson, H., Jensen, P. 2008. Inspirasjon. Tom Andersen og reflekterende prosesser. Gyldendal forlag

Bjartveit,S., Kjærstad, T. 2001. Kaos og kosmos. Byggesteiner for individer og organisasjoner. Kolle forlag

Hertz, S. 2011. Barne - og ungdomspsykiatri. Nye perspektiver og uante muligheter,  Gyldendal Akademiske. Kap.1-11

Haaland, K.2005. LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler. Universitetsforlaget

Hårtveit,H., Jensen,P. 2004. Familien - pluss en. Tano forlag

Hårtveit,H. 2005. Perspektiver på parforhold. Univetsitetsforlaget

Jensen, P. 2009. Ansikt til ansikt. Gyldendal akademiske

Jensen, P., Ulleberg, I. 2011. Mellom ordene. Gyldendal Akademiske

Johnsen, A., Torsteinsson, V.W. 2012. Lærebok i familieterapi,Universitetsforlaget. Kap.1,2,3,4,5 og 7

Lundby, G. 2009. Terapi som samarbeid. Pax forlag

Watzlawick, P. m.fl.1980. Forandring. Gyldendal forlag, Også på engelsk Change. 2011. W.W. Norton Company. Inc . N.Y. London

Ølgaard, B. 2004. Kommunikasjon og Økomentale systemer - I følge Gregory Bateson. Akademisk forlag København

Artikler:
Bateson, Gregory: Mot en teori om schizofreni, I Engelstad, F, og Haugsgjerd,S (1979): I
Samspill og endring i familien. Pax. Oslo.

Hoffman, Lynn (1987): La oss legge makt og kontroll bak oss: Mot en "2 ordens systemisk
familieterapi.
Fokus på familien nr 3. Oslo.

Larsen, Tord (1998): Om å tenke forskjeller, I Ferman/Knutsen: Virkelighet og vitenskap.
Ad Notam Gyldendal. Oslo.

Minuchin; Salvadore (1996): Konstruktivismens forførelse; at definere magten væk vil ikke få
den til at forsvinde.
Fokus på familien nr 1. Oslo.

Rosenhan, David L (1984): On beeing Sane in Insane Places, I Watzlawick, P.: The Invented
Reality: Norton and Company. N.Y.

Tjernsland, Odd- Arne (1989): Fra univers til multivers - og tilbake igjen. Fokus på familien
nr 1. Oslo.

Tomm, K.1984. Et perspektiv på Milano senterets systemiske tilnærming. Del II Fokus på familien. Vol. 13,s 123 - 145. Universitetsforlaget

Tomm, K. 1984. Et perspektiv på Milano senterets systemiske tilnærming. Del I Oversikt over utvikling, teori og praksis. Fokus på familien. Vol. 13.s 67-82. Universitetsforlaget

Artikkelsamlingen kan kjøpes ved studiestart.

Anbefalt støttelitteratur:

Damasio, A.R, 2002 Følelsen av hva som skjer. Kroppens og emosjonenes betydning for bevisstheten. Pax forlag A/S, Oslo

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 04:12:15