Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2015–2016)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng, med fire hovedtema:

  • Utviklingshemming, fysisk helse og aldring hos personer med utviklingshemming - inkludert personer med Down syndrom, autisme og psykiske lidelser.
  • Etikk, jus og oppfatninger av aldring sett fra den eldres perspektiv og samfunnets perspektiv.
  • Miljøbehandlingens generelle prinsipper og veiledning av foresatte.
  • Spesifikk miljøbehandling innrettet mot utviklingshemming og aldring.

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres med undervisning på dagtid, samt selvstudium.
Studiet går over to semestre med fire to-dagers samlinger, totalt åtte dager. Dessuten gis det veiledning via elektronisk læringsplattform (Fronter) mellom samlingene.
Det legges opp til to to-dagers samlinger i høstsemesteret (fire dager). I vårsemesteret gjennomføres to to-dagers samlinger (fire dager). Det anbefales at studentene har samlinger i grupper (kollokviegrupper) i studietiden. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning og bruk av e-post/Fronter. Det forventes at studentene avsetter tid til selvstudium.

Arbeidskrav:

1)     Obligatorisk frammøte på minimum 80 % av studiesamlingene.
2)     To skriftlige individuelle arbeid på 1800 ord (+/- 10%).

Faglærer gir nærmere informasjon om retningslinjer og innleveringsfrist for oppgavene. Faglærer gir tilbakemelding på arbeidskravene i løpet av studiet.

Arbeidskravene må være godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt et kursbevis etter endt opplæring.
Dette forutsetter at deltakeren har gjennomført, og fått godkjent, arbeidskrav underveis.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til studiet

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studenten får tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen over tre dager, etter nærmere fastsatte kriterier av faglærer.

Hjelpemidler: alle hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterregel A - F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F betyr ikke bestått.

Eksamen vurderes av to sensorer.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 21.03.2014.
Det tas forbehold om endringer før studiestart

Larsen, F. K. & Wigaard, E. (red.)(2009 eller ny utgave 2014):Lærebok om utviklingshemning og aldring. Tønsberg: Aldring og helse forlaget. 400 sider.

I tillegg kommer et kompendium med pensum i utvalgte emner - nærmere informasjon ved studiestart.

Ressurssider:
http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1615&ItemID=1182
http://helsekompetanse.no/sor

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 03:54:08