Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Høst 2017)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omhandler følgende temaområder:

 • Brukermedvirkning og individuell tilrettelegging
 • El-sikkerhet - teknisk terminologi og systemkunnskap
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Makt og forvaltning av makt
 • Sentrale aktørers roller og ansvar
 • Standarder og kravspesifikasjoner
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Ulike teknologier - muligheter, utfordringer og begrensninger
  - trygghet og sikkerhet
  - kompensasjon og velvære
  - sosial kontakt
  - behandling og pleie

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk frammøte på samlingene, minimum 80 %
 • 1 innleveringsoppgave

Arbeidskrav defineres nærmere av faglærer.

Arbeidskrav må være godkjent 3 uker før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få utstedt kursbevis.

Organisering og læringsformer

Studiet er samlingsbasert, med to samlinger av tre dager. Mellom samlingene skal studenten arbeide med selvstudier, individuelt eller i gruppe.

Det benyttes ulike undervisningsformer - ressursforelesninger, caseoppgaver, gruppearbeid, workshop og selvstudier.

Praksis

Ingen praksis i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Faglærer gir tilbakemelding på arbeidskrav og det vil være kommunikasjon mellom lærere og studenter via elektronisk læringsplattform.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeoppgave
Individuell skriftlig hjemmeoppgave etter nærmere retningslinjer. Besvarelsen skal være på maksimum 1500 ord.

Besvarelsen vurderes etter karakterregel A - F.

Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor. 

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal akademisk.

Askheim, O. P. (2016). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg. Tidsskrift for omsorgsforskning (2016) 2:24-36.

Aspnes, E. H., Ausen, D., Høyland, K., Mikalsen, M., Steen-Hansen, A., Storesund, K., Schjølberg, I., Svagård, I. og Walderhaug, S. (2012). Velferdsteknologi i boliger: muligheter og utfordringer (SINTEF Teknologi og samfunn) Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Rapporter/Velferdsteknologi_i_boliger_Rapport_revidert_120312.pdf.

Chidzambwa, L. (2013). The social considerations for moving health services into the home: A telecare perspective. Health Policy and Technology, 2(1), 10-25. doi: 10.1016/j.hlpt.2012.12.003

Fredskild, T. U. (Red). (2013). Velferdsteknologi i sundhedsvæsenet. Gads Forlag.

Helsedirektoratet. (2012). Velferdsteknologi: fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 (IS-1990). Hentet fra http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/velferdsteknologi-fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030/Publikasjoner/2012 07 Vedtatt velferdsteknologirapport IS-1990.pdf.

Hofmann, B. (2013). Ethical Challenges with Welfare Technology:  Review of the Literature. Sci Eng Ethics (2013) 19:389-406. doi: 10.1007/s11948-011-9348-1

Høgskolen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (2012) Kunnskapsbasert praksis (nettkurs). Hentet fra http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert-praksis/

Kallesøe, H. and Petersen, A.K. (2012). Teknologi, mennesker, faglighed: muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver. Aarhus: ViaSystime.

Karnebäck, S. (2003). Elfa-boken: fakta om elektronik. Lund: Studentlitteratur (aktuelle sider kommer senere)

NOU 2011: 11. (2011). Innovasjon i omsorg. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-11.html?id=646812

Rønning, R., E. Wigelius, et al. (2013). Innovationer i välfärden: möjligheter och begränsningar. Stockholm, Liber

Sørensen, F. (2011). Innføring i nettverk. Oslo: Bookworld (kapittel 1,2,3)

Teigen, H., Aarsæther, N. og Ringholm, T. (2013). Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm akademisk

Aasen, T. M. B., & Amundsen, O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal akademisk

Flere tips til vitenskapelige artikler og annen relevant litteratur blir presentert på høgskolens læringsplattform.

Studiemodell

Obl. Emne

Studiepoeng: 10

Høst 2017

 • HVBIV10117 Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 studiepoeng)
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 10:46:55