Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avd Helse og velferd, studieleder Eli-Anne Skaug. Fagansvarlig Anne Regine Tvete

Studieplan for Overvekt hos barn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn før skolealder (15 studiepoeng) (Høst 2020)

Informasjon om studiet

Studiet er et betalingsstudium, ta kontakt med HiØ VIDERE www.hiof.no/videre for nærmere informasjon.

De siste ti til tjue år har det globalt sett blitt registrert en kraftig økning av overvekt hos barn og unge. Det er tydelig dokumentert at de første leveår er en kritisk periode for overvekt senere i livet, og kan medføre til fysiske, psykiske og sosiale plager. Nyere studier setter spesielt fokus på småbarnsalderen, fra 0-2 år. Overvektige barn rapporterer i flere undersøkelser om dårlig livskvalitet. Overvekt er et sensitivt tema og det sosiale stigma er en utfordring for den overvektige og familien. Profesjonelle som arbeider med disse utfordringene rapporterer ofte at de mangler tilstrekkelige ferdigheter i kommunikasjon, de opplever en følelse av utilstrekkelighet og at de ikke tror de kan lykkes med å hjelpe barnet og familien.

Målgruppen for studiet er alle som jobber med barn før skolealder og deres familier.

Bestått studium vil bidra til å styrke den profesjonelles forståelse av overvekt, kommunikasjonsferdigheter og mestringsfølelse, samt bevisstgjøring av egne holdninger i møte med overvektige barn og deres familier.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har inngående kunnskap om

 • samfunnsmessige og individbaserte forhold som kan forklare overvekt

 • fysiske-, psykiske og psykososiale konsekvenser av overvekt

 • stigmas betydning for overvektige

 • helsefremmende samtaler og mestringsstrategier som kan styrke barnets og familiens motivasjon til endring av levevaner

 • ulike kommunikasjonsmetoder

 • tverrfaglig samarbeid og kunnskap om effekt av ulike tiltak

Ferdigheter
Kandidaten kan:                                  

 • anvende ulike former for kommunikasjon

 • erkjenne betydningen av egen rolle i profesjonell kommunikasjon

 • bevisstgjøre seg egne holdninger til overvekt og utvikle handlingskompetanse i møtet med barnet og dens familie

 • anvende pedagogiske metoder i møte med barnet og dens familie

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • kommunisere målrettet med foreldre og barn om overvekt

 • veilede foreldre

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag

eller

2) Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova

eller

3) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet omhandler følgende temaområder:

 • Samfunnsmessige og individbaserte forhold som kan forklare overvekt

 • Fysiske-, psykiske og psykososiale konsekvenser av overvekt

 • Forebyggende helsearbeid

 • Tverrfaglig samarbeid og kunnskap om effekt av ulike tiltak

 • Kommunikasjonsmetoder og mestringsstrategier som kan styrke barnets og familiens motivasjon til endring av levevaner

 • Motiverende intervju

Arbeidskrav

 • Obligatorisk frammøte på samlingene, minimum 80 %

 • Refleksjonsnotat, situasjon fra praksis, maks 1500 ord

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen.

Organisering og læringsformer

Studiet er samlingsbasert, totalt 10 dager fordelt på 4 samlinger á 2 eller 3 dager. Hver samlingsdag varer ca. 5 timer.

Undervisningsformene er forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudier, praktiske øvelser, veiledning og bruk av elektronisk læringsplattform. Studentene anbefales å organisere seg i kollokviegrupper så tidlig som mulig.

Bibliotekansatte bidrar med undervisning i informasjonssøk, referanseteknikk og kildekritikk.

Det vil være kommunikasjon mellom lærere og studenter via elektronisk læringsplattform underveis i studiet.

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Internasjonalisering

Pensumlitteraturen vil være av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeoppgave etter nærmere retningslinjer. Besvarelsen skal være på maksimum 3000 ord.

Veiledning på oppgaven foregår i gruppe (Workshop).

Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor og vurderes etter karakterregel A - F.

Ved ikke bestått vurderingsresultat har kandidaten anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Ved ønske om forbedring av bestått resultat må hjemmeoppgaven skrives på nytt med ny problemstilling.

 

Plagiatkontroll:

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Det tas forbehold om endringer i litteraturlisten frem til studiestart.

Biehl  A,  Hovengen R,  Grøholt, EK,  Hjelmesæth J,  Strand, BH, Meyer HE (2013). Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC Public Health 13, 2-8

Gerards SMPL, Dagnelie PC, Jansen MWJ, De Vries NK, Kremers SPJ (2012). Barriers to successful recruitment of parents of overweight children for an obesity prevention intervention: a qualitative study among youth health care professionals. BMC Family practice 13:37, 2-10

Glavin K, Roelants M, Strand BH, Juliuson PB, Kveim Lie K, Helseth S, Hovenengen R (2014). Important periods of weight development in childhood: a population-based longitudinal study. BMC Public Health 14 60, 2-8.

Harrington JW, Ngyen VQ, Poulson JF, Garland R, Pasquinelli L, Lewis D. Identifying the 'Tipping Point' Age for Overweight Pediatric Patients 2010. Clinical Pediatrics, 49(7) 638-643

Haugestvedt KTS, Graff -Iversen S, Bechensetten, B, Hallberg U (2011). Parenting an overeweight or obese child: A process of ambivalence. Journal of Child Health Care15: 71-80.

Helsedirektoratet. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer - nasjonal oppfølging av WHOs mål: Oslo Helsedirektoratet 2013

Isma, GE, Bramhagen AC, Ahstrom G, Östman M, Dykes AK (2012). Swedish Child Health Care nurses conception of overweight in children: a qualitative study (2012). BMC Familiy Practice 13:57, 2-11

Jùliusson PB, Eide GE,  Roelants M, Waaler PE, Hauspie R, Bjerknes R. Overweight and obesity in Norwegian children: prevalence and sosio-demographic risk factors 2010. Acta Pædiatrica, 99: 900-905

Ljungkrona.Falk L, Brekke H, Nyholm M (2013). Swedish nurses encounter barriers when promoting healthy habits in children. Health promotion International, 1-9.

Nygren P (2004) Handlingskompetanse. Om profesjonelle personer. Gyldendal Norsk Forlag

Puhl RM, Latner JD (2007). Stigma, Obestiy and the Health of the Nation's children. Psychological Bulletin, Vol 133, No 4, 557-580.

Regber S, Mårild S, Hanse JJ. Barriers to and facilitators of nurse-parent interaction intended to pormote healthy weight gain and prevent childhood obesity at Swedish child health centers 2013,  BMC nursing, 12-27

Rietmeijer-Mentink M, Paulis WD, van Middelkoop M, Bindels PJE, ven der Wouden C.(2013)  Difference between paretal perception and actual weight status: a systematic review. Maternal & Child Nutrition 9, 3-22.

Rudolf MCJ, Hunt C, George J, Hajibagheri  K, Blair M (2010). HENRY: development, pilot and long-term evaluation of a program to help practitiones work more effectively with parents of babies end pre-school children to prevent childhood obesity. Child: care, health and development 36, 6, 850-857

Schwartz, M.B., Chambliss, H.O'Neal, Brownell, K.D., Blair, S.N., Billington, C. (2003). Weight Bias among Health Professionals Specializing in Obesity. Obesity Research Vol.11 No.9

Story MT, Neumark_Stzainer DR, Sherwood NE, Holt K, Sofka D, Trowbridge FL, Barlow. SB (2002). Management of Child and Adelescent Obesity: Attitudes, Barriers, Skills and Training Needs Among Health Care Professionals. Pediatrics vol 110 210-214

 

Jobb og videre studier

Bestått studium vil bidra til å øke innsikt i årsaker til fedmeutvikling, styrke den profesjonelles kommunikasjonsferdigheter og mestringsfølelse, samt bevisstgjøring av egne holdninger i møte med overvektige barn og deres familier.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Mona Jerndahl Fineide, 21.03. 2017

Studieplanen er revidert

Studieleder Eli-Anne Skaug 20. februar 2020.

Studieplanen gjelder for

Høst 2020

Studiemodell

Høst 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 20:33:27