Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (Vår 2018)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omhandler følgende temaområder:

  • Fysiske-, psykiske og psykososiale konsekvenser av overvekt
  • Forebyggende helsearbeid
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Kommunikasjonsmetoder og mestringsstrategier som kan styrke barnets og familiens motivasjon til endring av levevaner
  • Motiverende intervju

Arbeidskrav

  • Obligatorisk frammøte på samlingene, minimum 80 %
  • Refleksjonsnotat, situasjon fra praksis, max 1500 ord

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen eller få utstedt kursbevis.

Organisering og læringsformer

Studiet er samlingsbasert, totalt 9 dager. Første samling består av 3 dager, deretter 3 samlinger á 2 dager. Hver samlingsdag varer ca. 5 timer.

Undervisningsformene er forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstudier, praktiske øvelser, veiledning og bruk av ikt. Studentene anbefales å organisere seg i kollokviegrupper så tidlig som mulig.

Bibliotekansatte bidrar med undervisning i informasjonssøk, referanseteknikk og kildekritikk.

Det vil være kommunikasjon mellom lærere og studenter via elektronisk læringsplattform underveis i studiet.

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Internasjonalisering

Pensumlitteraturen vil være av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeoppgave etter nærmere retningslinjer. Besvarelsen skal være på maksimum 3000 ord.

Veiledning på oppgaven foregår i gruppe (Workshop).

Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor og vurderes etter karakterregel A - F.

Ved ikke bestått vurderingsresultat har kandidaten anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Ved ønske om forbedring av bestått resultat må hjemmeoppgaven skrives på nytt med ny problemstilling.

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.
Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Det tas forbehold om endringer i litteraturlisten frem til studiestart.

Biehl  A,  Hovengen R,  Grøholt, EK,  Hjelmesæth J,  Strand, BH, Meyer HE (2013). Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC Public Health 13, 2-8

Gerards SMPL, Dagnelie PC, Jansen MWJ, De Vries NK, Kremers SPJ (2012). Barriers to successful recruitment of parents of overweight children for an obesity prevention intervention: a qualitative study among youth health care professionals. BMC Family practice 13:37, 2-10

Glavin K, Roelants M, Strand BH, Juliuson PB, Kveim Lie K, Helseth S, Hovenengen R (2014). Important periods of weight development in childhood: a population-based longitudinal study. BMC Public Health 14 60, 2-8.

Harrington JW, Ngyen VQ, Poulson JF, Garland R, Pasquinelli L, Lewis D. Identifying the 'Tipping Point' Age for Overweight Pediatric Patients 2010. Clinical Pediatrics, 49(7) 638-643

Haugestvedt KTS, Graff -Iversen S, Bechensetten, B, Hallberg U (2011). Parenting an overeweight or obese child: A process of ambivalence. Journal of Child Health Care15: 71-80.

Helsedirektoratet. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer - nasjonal oppfølging av WHOs mål: Oslo Helsedirektoratet 2013

Isma, GE, Bramhagen AC, Ahstrom G, Östman M, Dykes AK (2012). Swedish Child Health Care nurses conception of overweight in children: a qualitative study (2012). BMC Familiy Practice 13:57, 2-11

Jùliusson PB, Eide GE,  Roelants M, Waaler PE, Hauspie R, Bjerknes R. Overweight and obesity in Norwegian children: prevalence and sosio-demographic risk factors 2010. Acta Pædiatrica, 99: 900-905

Ljungkrona.Falk L, Brekke H, Nyholm M (2013). Swedish nurses encounter barriers when promoting healthy habits in children. Health promotion International, 1-9.

Nygren P (2004) Handlingskompetanse. Om profesjonelle personer. Gyldendal Norsk Forlag

Puhl RM, Latner JD (2007). Stigma, Obestiy and the Health of the Nation's children. Psychological Bulletin, Vol 133, No 4, 557-580.

Regber S, Mårild S, Hanse JJ. Barriers to and facilitators of nurse-parent interaction intended to pormote healthy weight gain and prevent childhood obesity at Swedish child health centers 2013,  BMC nursing, 12-27

Rietmeijer-Mentink M, Paulis WD, van Middelkoop M, Bindels PJE, ven der Wouden C.(2013)  Difference between paretal perception and actual weight status: a systematic review. Maternal & Child Nutrition 9, 3-22.

Rudolf MCJ, Hunt C, George J, Hajibagheri  K, Blair M (2010). HENRY: development, pilot and long-term evaluation of a program to help practitiones work more effectively with parents of babies end pre-school children to prevent childhood obesity. Child: care, health and development 36, 6, 850-857

Schwartz, M.B., Chambliss, H.O'Neal, Brownell, K.D., Blair, S.N., Billington, C. (2003). Weight Bias among Health Professionals Specializing in Obesity. Obesity Research Vol.11 No.9

Story MT, Neumark_Stzainer DR, Sherwood NE, Holt K, Sofka D, Trowbridge FL, Barlow. SB (2002). Management of Child and Adelescent Obesity: Attitudes, Barriers, Skills and Training Needs Among Health Care Professionals. Pediatrics vol 110 210-214

 

Studiemodell

Obl. emne

Studiepoeng: 15

Vår 2018

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2019 16:33:04