Programmet er nedlagt

Hva lærer du? (Vår 2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om

 • viktigheten av inntektsgivende arbeid og dets verdi og betydning i samfunnet

 • situasjonen i det norske arbeidsmarkedet og hvordan dette kan få betydning for inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov

 • teoretiske perspektiver på inkludering og utestenging fra arbeidslivet

 • Supported Employment (SE) og Individual Personal Support (IPS) som metodisk tilnærming og hvordan disse kan bidra til å øke mulighetene for inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov i det ordinære arbeidsmarkedet

 • inkluderingskompetanse og bruk av ordinært arbeidsliv som mål og virkemiddel

 • nyere litteratur og forskning innenfor SE/IPS og kan på bakgrunn av dette reflektere over faglige problemstillinger i egen praksis

Ferdigheter

Kandidaten kan:                                 

 • anvende Supported Employment (SE) som metodisk tilnærming til arbeidsinkludering

 • anvende ulike metoder for å etablere anerkjennende relasjoner i samarbeid

 • anvende ulike strategier i samarbeid med arbeidstaker, arbeidsgiver og aktuelle samarbeidspartnere for å fremme muligheter for arbeidsinkludering

 • gjennomføre litteratursøk for å finne og kritisk vurdere, nyere forskning om metoder som kan fremme og hemme arbeidssøkeres muligheter på arbeidsmarkedet

 Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, gjennomføre og systematisk evaluere bruk av SE som metode for arbeidsinkludering overfor brukere med sammensatte bistandsbehov

 • kritisk vurdere hvordan forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå kan påvirke muligheter for arbeidsinkludering

 • kritisk drøfte faglige problemstillinger knyttet til arbeidsinkludering

 • reflektere over egen yrkesutøvelse og kan justere denne i tråd med resultater fra nyere nasjonal og internasjonal litteratur og forskning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:10:53