Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Vår 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Åpner for søking:
1. oktober
Ordinær søknadsfrist:
1. november
Semesteravgift:
0
Studieavgift:
0

Er du ansatt i NAV og ønsker å studere på deltid kan videreutdanningen Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepoeng) være noe for deg.

Supported Employment er en inkluderingsprosess/en metodisk tilnærming som bygger på prinsippene lønnet arbeid, ordinært arbeid og tidsubegrenset bistand, med utgangspunkt i empowerment og brukers eget ønske (EUSE 2010).

Studiet vil gi studentene kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av Supported Employment som metodisk tilnærming for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte bistandsbehov.

I nyere satsing i arbeids- og velferdsforvaltingen skal brukere med sammensatte bistandsbehov gis tettere, enklere og bedre individtilpasset tilbud i den arbeidsrettede oppfølgingen (Meld.St.33: NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet).

Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan individuelle utfordringer kan påvirke møtet med arbeidslivet.

Studiet vil sette fokus på hvordan arbeidsgivere er viktige samarbeidspartnere mot målet om økt arbeidsinkludering. Hvordan samarbeide for å skape gode relasjoner til arbeidsgivere, og andre velferdsaktører for å nå målet om ordinært lønnet arbeid.

Målgruppen for studiet er ansatte i NAV som enten er jobbspesialist gjennom tiltaket IPS eller Supported Employment, eller tilsatt i et prosjekt som jobber med arbeidsinkludering - eller er veileder som bruker Supported Employment i oppfølgingen av en definert målgruppe.

Kontakt

Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for helse og velferd Terje Grøndahl Fagansvarlig Erna Haug