Programmet tar ikke opp nye studenter

Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Vår 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Åpner for søking:
20. november 2018
Ordinær søknadsfrist:
5. desember 2018
Semesteravgift:
NOK 600

Er du ansatt i NAV Buskerud eller NAV Østfold og ønsker å studere på deltid - kan videreutdanningen Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepoeng) være noe for deg.

Supported Employment er en inkluderingsprosess/en metodisk tilnærming som bygger på prinsippene lønnet arbeid, ordinært arbeid og tidsubegrenset bistand, med utgangspunkt i empowerment og brukers eget ønske (EUSE 2010).

Studiet vil gi studentene kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av Supported Employment som metodisk tilnærming for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte bistandsbehov.

I nyere satsing i arbeids- og velferdsforvaltingen skal brukere med sammensatte bistandsbehov gis tettere, enklere og bedre individtilpasset tilbud i den arbeidsrettede oppfølgingen (Meld.St.33: NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet).

Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan individuelle utfordringer kan påvirke møtet med arbeidslivet.

Studiet vil sette fokus på hvordan arbeidsgivere er viktige samarbeidspartnere mot målet om økt arbeidsinkludering. Hvordan samarbeide for å skape gode relasjoner til arbeidsgivere, og andre velferdsaktører for å nå målet om ordinært lønnet arbeid.

Målgruppen for studiet er ansatte i NAV Buskerud og NAV Østfold.

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE,
Avdeling for helse og velferd, studieleder Nita Ørmen Fagansvarlig Erna Haug