Programmet er nedlagt

Oppbygging og gjennomføring (Vår 2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omhandler følgende temaområder:

-        Inkludering i arbeidslivet
-        Utenforskap fra arbeidslivet
-        Arbeidsmarked og NAV
-        Supported Employment
-        Placement-support
-        Supported Employment og IPS
-        Veiledning og samarbeid med arbeidssøker, arbeidsgiver og andre velferdsaktører
-        Refleksjon over egen yrkesutøvelse
-        Nyere forskning og kritisk vurdere nyere forskning om metoder for arbeidsinkludering

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med til sammen fire samlinger.
Første samling vil være på tre dager, de neste tre samlingene vil være på to dager.
Hver samlingsdag varer ca. 6 timer. Forventet arbeidsinnsats for studenten er ca. 400 timer.

Studiet vil benytte ulike arbeidsformer for å utvikle kunnskaper og ferdigheter i arbeidsinkludering: Forelesning, seminar, veiledning, simulering, selvstudier og individuelle arbeidskrav, gruppearbeid og interaktive læringsplattformer.

Studiet vil bli organisert med 2 digitale samlinger og 2 samlinger med klasseundervisning, forelesninger, gruppearbeid og seminar. Det vil gjennomføres tre undervisningsøkter i Senter for simulering og innovasjon (SSI) ved Høgskolen i Østfold der alle må delta i simulering. Mellom hver samling skal den enkelte student gjennomføre øvelse/trening i bruk av SE-metodikken i egen praksis.

Bibliotekansatte bidrar med undervisning i informasjonssøk, referanseteknikk og kildekritikk.

Arbeidskrav

  1. Obligatorisk fremmøte til undervisning, minimum 80 %.

  2. Tre individuelle logger (maksimum 1500 ord), knyttet til egen praksis.
    Loggene må være levert til fastsatte frister, gitt av faglærer.

  3. Gjennomføring av tre simuleringer ved Senter for simulering og innovasjon ved Høgskolen i Østfold (SSI). Det er krav om 90 % tilstedeværelse i simuleringene.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen eller få utstedt kursbevis.

Vurdering
Hjemmeeksamen, individuell skriftlig over 5 dager, etter nærmere retningslinjer.
Besvarelsen skal være på maksimum 2500 ord.

Besvarelsen vurderes etter karakterregel A - F, hvor A er beste karakter og F ikke bestått. Besvarelsen sensureres av en intern og en ekstern sensor eller to interne sensorer. 

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.
Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Internasjonalisering

Kulturelt mangfold og betydningen av kulturkunnskap i arbeidsinkludering er et tema i studiet. I tillegg vil det være internasjonal litteratur i pensum.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert desember 2020.

Andreassen, T. & A.C. Bergene (2011.) Forpliktelse, omsorg eller nytte - arbeidsgiveres inkluderingsansvar og forventninger til NAV». Søkelys på arbeidslivet, nr.4 s. 317-334 (17 s.) https://www.idunn.no/file/pdf/51188311/art04.pdf

Andreassen, T. og K. Fossestøl. (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk - Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr. 2 s. 174-202. (8s.):
https://www.idunn.no/file/pdf/66695738/utfordrende_inkluderingspolitikk_-_samstyring_for_omforming.pdf

Corbiére, Marc., Villotti, Patrizia., Lecomte, Tania., Bond, Gary R., Lesage, Alain., Goldnes,Elliot M. (2014) Work Accommodations and Natural Support for Maintaining EmploymentTidskriftet Psychiatric Rehabilitation Journal 37 (2), 2014, 90-98 (8s)

Arbeids- og sosialdepartementet. (2016). NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet, Meld. St. 33 (2015-2016). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. (82s.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/

Bond, G. R., R. E. Drake & K. Campbell. (2016). Effectiveness of individual placement and support supported employment for young adults." Early Intervention in Psychiatry, 10 (4): 300-307. doi: 10.1111/eip.12175. (7s.)

Callahan, M., C. Griffin og D. Hammis. (2011). Twenty years of employment for persons with significant disabilities: A retrospective. Journal of Vocational Rehabilitation, 35 (3): 163-172. doi: 10.3233/JVR-2011-0565. (9s.)

Callahan, M.( 2009). Supported Employment/Customized Employment Matrix: The distinction between demand employment and a customized relationship. A White Paper. Gautier, MS: Marc Gold & Associates. (7s.) (Se Canvas)

Cimera, Robert Evert. 2016. "A comparison of the cost-ineffectiveness of supported employment versus sheltered work services by state and demographics of program participants." Journal of Vocational Rehabilitation, 45 (3): 281-294. doi:10.3233/JVR-160829 (13 s.).

Collett, D.L. og A. Bragdø (2016.) Lindesneslosen - et individuelt oppfølgingsprosjekt blant utsatt ungdom. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13 (1): 171-177. (6 s.) https://www.idunn.no/file/pdf/66867293/lindesneslosen_-_et_individuelt_oppfoelgingsprosjekt_blant_u.pdf

Corbiére, Marc., Villotti, Patrizia., Lecomte, Tania., Bond, Gary R., Lesage, Alain., Goldnes,Elliot M. (2014) Work Accommodations and Natural Support for Maintaining EmploymentTidskriftet Psychiatric Rehabilitation Journal 37 (2), 2014, 90-98 (8s)

European Commission Justice (2011). Compendium of good practice. Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA 2011. Luxembourg: Publications Office of the European Union. (45 s.) DOi:10.18261 (Ligger også I Canvas)

European Union of Supported Employment (2010). European Union of Supported Employment: Verktøykasse. Nord-Irland: European Union of Support Employment/Leonardo da Vinci Partnership. (115 s): file:///C:/Users/eh/AppData/Local/Temp/eusetoolkit_korrektur3.pdf

Frøyland, K. (2015). "Å stå langt frå arbeid» - Refleksjonar og førestillingar om kven som kan jobbe. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12 (4): 307-316.(9s) https://www.idunn.no/file/pdf/66818960/aa_staa_langt_fraa_arbeid_-_refleksjonar_og_foerestillingar_o.pdf

Frøyland, K. og Spjelkavik, Ø. (red). (2014). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal. (200 s). (Del 1, del 2, del 3, del 4 og del 5).

Frøyland, Kjetil. 2016. "Applicability of IPS principles to job inclusion of vulnerabele youth." Journal of Vocational Rehabilitation, 45 (3): 249-265. (16 s.) (Se Canvas).

Frøyland, Kjetil 2020. «Arbeidsinkludering av utsett ungdom – i lys av Supported Employment og kapabilitetstilnærminga». Fagbokforlaget, Oslo. Ca 100 sider.

Glemmestad H. & L. Kleppe (red) 2019: Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. ca. 150 s.
Kap. 1,2,5,7,8.9.13,14,15. Universitetsforlaget, Oslo.

Gustafsson, J., J. Peralta. og B. Danermark (2013). The employer's perspective on Supported employment for people with disabilities: Successful approaches of Supported employment organizations. Journal Of Vocational Rehabilitation, 38 (2): 99-111. doi: 10.3233/JVR-130624. (12 s.)

Haug, E., B.E. Nilsen, E. Tangnæs og K.M. Paulsen (2017). Praksis og Kunnskapsutvikling i NAV-kontor, Sluttrapport fra KLAR-prosjektet. Fredrikstad HIØ 2017 (50 s.). (Se Canvas)

Hernes, T., I. Heum og P. Halvorsen(red.) (2012): «Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge». Gyldendal Akademiske Oslo. (150 s.) (Kap: 1,3,4,5,7)

Ivarsson, B. H., Ortiz, L. & Wirbing (2015). MI. Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. (91s.)

Kalstø, Å. M., M. Bråthen og J. Sørbø (2011). Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år? Arbeid og velferd , nr. 1, s. 11-23. 12 s https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/hvordan-gar-det-med-de-som-har-vaert-arbeidssokere-i-2-ar

Leticia San Martín-Rodríguez, Marie-Dominique Beaulieu, Danielle D'Amour & Marcela Ferrada-Videla.(2005). The determinants of successful collaboration: A review of theoretical and empirical studies, Journal of Interprofessional Care, 19:sup1, 132-147, DOI: 10.1080/13561820500082677 To link to this article: https://doi.org/10.1080/13561820500082677 (15s.)

Lippestad, J.W. og S. Steihaug. (2015). Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11 (3): 217-228.(11s.) https://www.idunn.no/file/pdf/66800753/hva_mener_mennesker_med_en_schizofrenidiagnose_er_viktig_fo.pdf

Maximova, T. (2019). Kvalifiseringstiltak for innvandrere og muligheter for Supported Employment. 12 s.
https://www.idunn.no/file/pdf/67122279/kvalifiseringstiltak_for_innvandrere_og_muligheter_for_supp.pdf

Mueser, K. and J. Cook. (2016). Why can't we fund supported employment? Psychiatric
Rehabilitation Journal, 39 (2): 85-89. doi: 10.1037/prj0000203. (4 s.)
https://psycnet.apa.org/fulltext/2016-27589-001.pdf

Parent, W. (2004). Supported and Customized Employment. Kansas: GLADNET Collection/Cornell University IRL School. (20 s.). http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1459&context=gladnetcollect

Spjelkavik, Ø., B. Hagen & K. Härkäpää. (2011). Supported employment i Norden. AFI-rapport 3/2011. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (63 s.)
https://evalueringsportalen.no/evaluering/supported-employment-i-norden

Sadeghi, T. & Silje B. Fekjær (2018). Frontline workers' competency in activation work. International Journal of Social Welfare. (12s). DOI: 10.1111/ijsw.12320 Int J Soc Welfare 2018 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12320

Svendsrud, A. (2015). Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4, s. 71-93 (22 s.). (Se Canvas).

Swanson, S., D. Becker.,& G.Bond (2013): "Job development Guidelines in Supported Employment. Psychiatric Rehabilitation Journal, 36 (2): 122-123.
https://psycnet.apa.org/fulltext/2013-19404-010.pdf

Terum, L. I. & J. T. Jessen (2015). Den tvetydige aktiveringen. Tidsskrift for velferdsforskning. r. 2, s. 96-109. (13s). (Se Canvas)

Tilson, G. & M. Simonsen (2013). "The personnel factor: Exploring the personal attributes of highly successful employment specialists who work with transition-age youth." Journal of Vocational Rehabilitation, 38 (2): 125-137. doi: 3233/JVR-130626. (12) http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=373eb713-dc13-45f6-a23f-50c9e1787e87%40sdc-v-sessmgr02

Wehman, P. (2012). "Supported Employment: What is it?" Journal of Vocational Rehabilitation, 37 (3): 139-142. doi: 10.3233/JVR-2012-0607. (3 s.) http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=373eb713-dc13-45f6-a23f-50c9e1787e87%40sdc-v-sessmgr02

Whitley, Rob, Kristin M. Kostick and Phillip W. Bush. 2010. «Desirable Characteristics and Competencies of Supported Employment Specialists: An Emprically-Grounded Framework». Administration and Policy in Mental Health 37:509-519. (10) doi: 10.1007/s10488-010-0297-9

Zhang, T. (2016). Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål? Søkelys på arbeidslivet, 33, 45-65.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-03 .20 s.

Sum: 1298

 

Anbefalt litteratur:

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2018) (ikke publisert): Kvalitetsveileder for Jobbspesialisten (Legges i Canvas) (10s).

Education and Culture DG. 2012. Supported Employment for people in disadvantaged situations. Position Paper. Brussel: Supported Employment Working for All/Leonardo da Vinci Partnership. (16 s.)

Education and Culture DG. 2012. Supported Employment for people in disadvantaged situations. Traning Case Studies. Brussel: Supported Employment Working for All/Leonardo da Vinci Partnership. (31 s.)

Haug, Erna, B.E. Nilsen, E. Tangnæs og K.M. Paulsen (2017): «Supported Employment, veileder for NAV-kontor» Fredrikstad HIØ 2017. (19s) https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/Relatert+informasjon/_attachment/479392?_download=true&_ts=15af60600e8

Haug, Erna, B.E. Nilsen, E. Tangnæs og K.M. Paulsen (2017): Supported Employment. Veileder for NAV-kontor. Vedlegg 1 til Kunnksapsbeskrivelsen fra KLAR-prosjektet. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/Relatert+informasjon/_attachment/479392?_download=true&_ts=15af60600e8

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (2015). Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2015 s. 1 – 36 (35s). https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2015/rapport_2015_12_trening_arbeidsmarkedstiltak.pdf

Ramsdal, H., C. Bjørkquist, M. Fineide, E. Haug og G. V. Hansen (2018). TIDLIG UTE OG TETT PÅ. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet “Ned med sykefraværet, IA-ledelse 2.0” TIDLIG UTE OG TETT PÅ. Høgskolen i Østfold, Oppdragsrapport 2018:1. (82s).
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2491532/Hefte1-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Helt ferske artikler om arbeidsinkludering

Nytt nummer av tidsskriftet «Søkelys på arbeidslivet» har flere artikler som er relevante for arbeidsinkludering: https://www.idunn.no/spa/2020/01-02

Innhold:
Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand?
Arild Aakvik, Tor Helge Holmås, Karin Monstad
Nedgang i sysselsettingen fra 2000–2017
– kan endringer i befolkningssammensetningen forklare alt?
Manudeep Bhuller, Lasse Eika
Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd – en effektevaluering
Otto Sevaldson Lillebø, Helene Berg
Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer
Magne Bråthen
Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp?
Kristian Heggebø, Magne Bråthen, Åsmund Hermansen
Høyt utdanna flyktningers tilnærminger til kvalifisering og arbeid
Johanne Hansen Kobberstad
Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger?
Erling Barth, Alex Bryson, Harald Dale-Olsen
Søkelys på Norden
Bedre sent enn aldri?
Karsten Albæk, Rita Asplund, Erling Barth, Lena Lindahl, Marte Strøm, Pekka Vanhala

Jeg minner også om KAI-kronikken:
https://www.oslomet.no/om/kai/kai-kronikken

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:13:09