Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad

Studieplan for Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng), kun for NAV-ansatte (Høst 2017)

Informasjon om studiet

Studiet er et oppdragsstudium, ta kontakt med HiØ VIDERE www.hiof.no/videre for nærmere informasjon.

I nyere satsing i arbeids- og velferdsforvaltingen skal brukere med sammensatte bistandsbehov gis tettere, enklere og bedre individtilpasset tilbud i den arbeidsrettede oppfølgingen (Meld.St.33: NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet). Supported Employment er en inkluderingsprosess/en metodisk tilnærming som bygger på prinsippene lønnet arbeid, ordinært arbeid og tidsubegrenset bistand, med utgangspunkt i empowerment og brukers eget ønske (EUSE 2010). Studiet vil gi studentene kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av Supported Employment som metodisk tilnærming for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte bistandsbehov.

Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på hvordan individuelle utfordringer kan påvirke møtet med arbeidslivet. Studiet vil sette fokus på hvordan arbeidsgivere er viktige samarbeidspartnere mot målet om økt arbeidsinkludering. Hvordan samarbeide for å skape gode relasjoner til arbeidsgivere, og andre velferdsaktører for å nå målet om ordinært lønnet arbeid.
Målgruppen for studiet er ansatte i NAV, og eventuelt personer i tilsvarende eller samarbeidene profesjons- og fagområder.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om

 • ulike teoretiske perspektiver på inkludering og utestenging og vurderer hvordan disse kan danne grunnlag for nye strategier i arbeidsinkludering av personer med sammensatte bistandsbehov
 • Supported Employment (SE) og Individual Personal Support (IPS) som metodisk tilnærming og hvordan disse kan bidra til å øke mulighetene for inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov i det ordinære arbeidsmarkedet
 • NAVs tjenester og virkemidler og vurderer hvordan disse kan benyttes som målrettede virkemiddel i inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov i det ordinære arbeidsmarkedet
 • sentrale elementer i arbeidsmarkedspolitikken med tiltak og virkemidler på lokalt nivå
 • arbeidslivet og kjenner arbeidstakerposisjon med rettigheter og plikter
 • nyere litteratur og forskning innenfor SE/IPS og kan på bakgrunn av dette reflektere over faglige problemstillinger i egen praksis

Ferdigheter

Kandidaten:                                 

 • kan anvende Supported Employment(SE) som metodisk tilnærming til arbeidsinkludering
 • kan anvende ulike metoder i å samarbeide for å etablere tillitsfull/anerkjennende relasjon
 • kan anvende ulike strategier for å samarbeide med arbeidssøkere, arbeidsgivere og ansatte i velferdstjenestene/privat sektor or å fremme mulighetene for arbeidsinkludering
 • har kunnskap om situasjonen i det norske arbeidsmarkedet og kan analysere hvordan dette kan få betydning for inkludering av personer med sammensatte bistandsbehov
 • kan gjøre litteratursøk for å finne og kritisk vurdere, nyere forskning om metoder som kan fremme og hemme arbeidssøkeres muligheter på arbeidsmarkedet

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, gjennomføre og systematisk evaluere bruk av SE som metode for arbeidsinkludering overfor brukere med sammensatte bistandsbehov
 • kritisk vurdere hvordan forhold på individ-, gruppe- og samfunnsnivå kan påvirke muligheter for arbeidsinkludering
 • kritisk drøfte faglige problemstillinger innen inkludering/arbeidsinkludering
 • reflekteree over egen yrkesutøvelse og kan justere denne i tråd med resultater fra nyere nasjonal og internasjonal litteratur og forskning

Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.
Det er krav om tilsetting ved NAV.

Deltakere uten formell kompetanse, eller som ikke ønsker å avlegge eksamen, kan følge studiet som etterutdanning (ikke studiepoenggivende). Deltakere som gjennomfører etterutdanning får utstedt kursbevis, under forutsetning av at arbeidskrav er gjennomført tilfredsstillende underveis.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omhandler følgende temaområder:

-        Inkludering i arbeidslivet

-        Utenforskap fra arbeidslivet

-        Arbeidsmarked og NAV; Tiltak og virkemidler

-        Supported Employment

-        Placement-support

-        Supported Employment og IPS

-        Veiledning og samarbeid med arbeidssøker, arbeidsgiver og andre velferdsaktører

-        Refleksjon over egen yrkesutøvelse

-        Nyere forskning og kritisk vurdere nyere forskning om metoder for arbeidsinkludering

 
Arbeidskrav

 1. Obligatorisk fremmøte til undervisning, minimum 80 %.
 2. Tre individuelle logger, knyttet til egen praksis.
  Loggene må være levert til fastsatte frister, gitt av faglærer.
 3. Gjennomføring av tre ferdighetstreninger i ferdighetssenteret ved Høgskolen i Østfold. Det er krav om 90% tilstedeværelse i ferdighetstrening.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene må være godkjent for å bli meldt opp til eksamen eller få utstedt kursbevis.

 

Organisering og læringsformer

Studiet er samlingsbasert med til sammen fire samlinger; med to samlinger i hvert semester.
Første samling vil være på tre dager, de neste tre samlingene vil være på to dager. Hver samlingsdag varer ca. 6 timer.

Studiet vil benytte ulike arbeidsformer for å utvikle kunnskaper og ferdigheter i arbeidsinkludering: Forelesning, seminar, veiledning, ferdighetstrening og simulering, selvstudier og individuelle arbeidskrav, gruppearbeid og interaktive læringsplattformer.

Studiet vil bli organisert med klasseundervisning, forelesninger, gruppearbeid og seminar. Det vil gjennomføres tre undervisningsøkter i ferdighetssenteret der alle må delta i ferdighetstrening og simulering. Mellom hver samling skal den enkelte student gjennomføre øvelse/trening i bruk av SE-metodikken i egen praksis.

Bibliotekansatte bidrar med undervisning i informasjonssøk, referanseteknikk og kildekritikk.

Praksis

Det er ingen praksis i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet. Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egne vurderinger.

Internasjonalisering

Kulturelt mangfold og betydningen av kulturkunnskap i arbeidsinkludering er et tema i studiet. I tillegg vil det være internasjonal litteratur i pensum.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studentene gis tilbakemelding fra fagansatte på innleverte arbeider.
Tilbakemeldingen gis som muntlig/skriftlig individuell tilbakemelding eller som veiledning i gruppe.

Vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeoppgave over 5 dager, etter nærmere retningslinjer.
Besvarelsen skal være på maksimum 2000 ord.

Besvarelsen vurderes etter karakterregel A - F, hvor A er beste karakter og F ikke bestått. Besvarelsen sensureres av intern og ekstern sensor. 

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.
Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

 

Litteratur:

Litteraturlisten er sist oppdatert 04. oktober 2017.

Arbeids- og sosialdepartementet. 2016. NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet, Meld. St. 33 (2015-2016). Oslo: Arbeids- og sosialdep.(82s.) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/

Bejerholm, Ulrika, Cecilia. Areberg, Caisa. Hofgren, Mikael Sandlund C,  Miles. Rinaldi (2015) Individual placement and support in Sweden - a randomized controlled trail. Nordic Journal Psychiatry 2015. s.57 – 66 doi: 10.3109/08039488.2014.929739. Epub 2014 Jul 1. 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/08039488.2014.929739?needAccess=true

Bejerholm, Ulrika., Maria. E. Larsson, Suzanne Johanson (2017): Supported employment adapted for people with affective disorders—A randomized controlled trial212 – 220. Journal of affective disorders, 2017
https://ac.els-cdn.com/S0165032716310977/1-s2.0-S0165032716310977-main.pdf?_tid=1d657588-a807-11e7-addc-00000aacb362&acdnat=1507013597_c50d11b106549738d9cd5f9fea4b5611 

Bond, Gary R., Robert E. Drake & Kikuko Campbell. 2016. "Effectiveness of individual placement and support supported employment for young adults." Early Intervention in Psychiatry, 10 (4): 300-307. doi: 10.1111/eip.12175. (7 s.) 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eip.12175/abstract

Callahan, M., C. Griffin og D. Hammis. 2011. "Twenty years of employment for persons with significant disabilities: A retrospective." Journal of Vocational Rehabilitation, 35 (3): 163-172. doi: 10.3233/JVR-2011-0565. (9s.) 
http://griffinhammis.typepad.com/Kansas_Employment_Support_Digital_Library/20%20years.pdf

Collett, Daniel L. og Annlaug Bragdø. 2016. "Lindesneslosen - et individuelt oppfølgingsprosjekt blant utsatt ungdom." Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13 (1): 171-177. (6 s.) https://www.idunn.no/tph/2016/01-02/lindesneslosen_-_et_individuelt_oppfoelgingsprosjekt_blant_u.

European Commission Justice. 2011. Compendium of good practice. Supported Employment for people with disabilities in the EU and EFTA-EEA 2011 . Luxembourg: Publications Office of the European Union. (45 s.) 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/supported_employment_study.compendium_good_practice_en.pdf

European Union of Supported Employment. 2010. European Union of Supported Employment: Verktøykasse. Nord-Irland: European Union of Support Employment/Leonardo da Vinci Partnership. (115 s.) 
http://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010-Norwegian.pdf

Frøyland, Kjetil. 2015. "Å «stå langt frå arbeid» - Refleksjonar og førestillingar om kven som kan jobbe. "Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12 (4): 307-316. (9 s.) 
https://www.idunn.no/tph/2015/04/aa_staa_langt_fraa_arbeid_-_refleksjonar_og_foerestillingar_o

Frøyland, Kjetil og Spjelkavik, Øystein (red).2014. Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal. Kap. 1-11 (minus kap. 6) 187s

Gustafsson, Johanna, Julia Peralta og Berth Danermark. 2013. "The employer’s perspective on Supported employment for people with disabilities: Successful approaches of Supported employment organizations."Journal Of Vocational Rehabilitation, 38 (2): 99-111. doi: 10.3233/JVR-130624. (12 s.) 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15017419.2013.785976?needAccess=true

Hernes, Torgeir, I.Heum og P. Haalvorsen(red.)2012: «Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge». Gyldendal Akademiske Oslo(283s.)

Humerfelt, K. (2005): Begrepene brukermedvirkning og brukerperspektiv – honnørord med lavt presisjonsnivå. I Willumsen, E (red): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Oslo: Universitetsforlaget. (15-33) (18 s) (deler ut)

Ivarsson, B. H., Ortiz, L. & Wirbing (2015). MI. Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for sosialt arbeid Oslo: Gyldendal Akademisk. 91s.

Jordán De Urríes, F. Borja og Miguel Angel Verdugo. 2012. "Are we Walking Towards Integrated Employment? A Perspective from Europe and Australia." Journal of Vocational Rehabilitation, 37 (3): 143-145. doi: 10.3233/JVR-2012-0608. (2 s.) 
http://content.iospress.com/download/journal-of-vocational-rehabilitation/jvr608?id=journal-of-vocational-rehabilitation%2Fjvr608

Kalstø, Åshild Male, Magne Bråthen og Johannes Sørbø (2011) «Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år?» Arbeid og velferd , nr. 1, s. 11-23. 12 s. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/hvordan-g%C3%A5r-det-med-de-som-har-v%C3%A6rt-arbeidss%C3%B8kere-i-2-%C3%A5r;cmsnavno_JSESSIONID=5qIDNeK5-mNUhPOoB7vVHJPC

Lippestad, Jan-Wilhelm og Sissel Steihaug. 2015. "Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid?" Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11 (3): 217-228. (11 s.) 
https://www.idunn.no/tph/2015/03/hva_mener_mennesker_med_en_schizofrenidiagnose_er_viktig_fo?languageId=2

Mueser, Kim og Judith Cook. 2016. "Why can't we fund supported employment?" Psychiatric Rehabilitation Journal, 39 (2): 85-89. doi: 10.1037/prj0000203. (4 s.) 
http://psycnet.apa.org/fulltext/2016-27589-001.html

Parent, Wendy. 2004. Supported and Customized Employment . Kansas: GLADNET Collection/Cornell University ILR School. (20 s.) 
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1459&context=gladnetcollect

Spjelkavik, Øystein. 2012. "Supported Employment in Norway and in the other Nordic countries." Journal of Vocational Rehabilitation, 37 (3): 163-172. doi: 10.3233/JVR-2012-0611. (9 s.) 
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Supported-Employment-in-Norway-and-in-the-other-Nordic-countries

Spjelkavik, Øystein, Branko Hagen og Kristiina Härkäpää. 2011. Supported employment i Norden . AFI-rapport 3/2011. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. (63 s.) 
https://evalueringsportalen.no/evaluering/supported-employment-i-norden

Spjelkavik, Øystein og Grete Wangen, red. 2015. Improving supported employment. Next step 2013-2015.The case studies . Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet/Lifelong learning program Leonardo da Vinci. (69 s.) 
http://www.workinclusion.eu/uploads/1/5/2/6/15264358/booklet_next_step_case_studies.pdf

Strøm V, Scheel I, Dalsbø T, Kirkehei I. Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2015 s. 1 – 36 http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekt-av-arbeidsmarkedstiltak-pa-deltakelse-i-arbeidslivet-for-innvandrere

Stray, K. Nyheim (2011) Veilederen som endringsagent. I: Gaarder, I.E. og T.F. Gravås (red.) Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7. 26 s.

Terum, Lars Inge og Jorunn Theresia Jessen (2015). Den tvetydige aktiveringen. Tidsskrift for velferdsforskning , nr. 2, s. 96-109. 13 s. file:///C:/Users/eh/Downloads/1245804%20(1).pdf

Tilson, George og Monica Simonsen. 2013. "The personnel factor: Exploring the personal attributes of highly successful employment specialists who work with transition-age youth." Journal of Vocational Rehabilitation, 38 (2): 125-137. doi: 10.3233/JVR-130626. (12 s.) 
https://www.researchgate.net/publication/286969489_The_personnel_factor_Exploring_the_personal_attributes_of_highly_successful_employment_specialists_who_work_with_transition-age_youth

Wehman, Paul. 2012. "Supported Employment: What is it?" Journal of Vocational Rehabilitation, 37 (3): 139-142. doi: 10.3233/JVR-2012-0607. (3 s.) 
http://www.worksupport.com/documents/JVRSE_what_is_it1.pdf

Jobb og videre studier

Arbeidsinkludering er et politisk satsningsområde. Arbeids- og velferdsforvaltningen retter seg nå mot å øke mulighetene for at flere brukere med sammensatte bistandsbehov kan få nye muligheter i arbeidslivet. Supported Employment er en metodikk spesielt rettet mot arbeidsinkludering for disse brukerne, med et klart mål om å «komme raskt ut i arbeid». Denne kompetansen kan være etterspurt både i NAV-kontorene i arbeidsmarkedsbedrifter og andre tiltaksbedrifter.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Mona Fineide, 04.07.2017

Studieplanen gjelder for

Høst 2017

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:10:47