Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2010–2011)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 20 studiepoeng og har følgende tema:

 • Organisering av tjenesten
 • IKT-forskriften/HMS
 • Innkjøp, serviceavtaler, avtaleformer, offentlige innkjøp
 • Tilstandsregistrering og vedlikeholdsplaner
 • Levetidsbegreper og livssykluskostnader
 • Energiøkonomisering og -oppfølging
 • Forvaltning, drift og vedlikehold
 • Ulike leieavtaler
 • Bygningsutviklingsmuligheter og begrensninger

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres i form av seks heldagsseminarer og selvstudium via læringsplattform på internett. I tillegg til seminarene forventes det høy grad av selvstudium og arbeid med prosjektoppgaver og egentester på internett.

Case for to prosjektoppgaver blir utarbeidet av faglærer.  Oppgavene gjenspeiler tema som er tatt opp på tidligere seminar. Studentene får ca to måneder til å gjennomføre hvert prosjekt. Omfang på oppgavene er ca 15 sider, vedlegg kommer i tillegg. I løpet av prosjektperioden vil studentene få veiledning via læringsplattformen.

Studentene må ha tilgang til internett for å kunne gjennomføre studiet.

Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være levert og godkjent av faglærer minst 3 uker før studenten kan fremstille seg til avsluttende eksamen:

 • 12 egentester med minimum 70 % riktig besvart på hver test. 
 • 2 prosjektoppgaver på 15 sider.

Evaluering av studiet

Studentene skal evaluere studiet midtveis og ved slutten på et skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav.

Vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager fra utleveringsdato.

Besvarelsen (prosjektoppgave) skal ha et omfang på 20 sider + eventuelle vedlegg.

Besvarelsen vurderes med bokstavkarakterene A - F, hvor A er best beståtte karakter, E er dårligst beståtte karakter, og F betyr "ikke bestått".

Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor.

Litteratur

Stousland, Carl,:Arkitektur del 1, 2008, Verdi

Stousland, Carl: Arkitektur del 2, 2008, Verdi

Gangsø, Svein og Stokke, Øvind:Tekniske installasjoner - del 1, 2007, Verdi

Gangsø, Svein og Stokke,Øyvind:  Tekniske installasjoner - del 2, 2007, VerdiGangsø og Øyvind Stokke, Tekniske installasjoner   -  del 3, 2007, Verdi

Gangsø, Svein: Branntekniske forhold og krav til boliger, 2007, Verdi

Vik, Bjørn: Bygningskonstruksjoner - del 1: Primære bygningsdeler. Grunn og fundamenter, 2007, Verdi

Moen, Tore Ingar: Bygningskonstruksjoner - del 2: Sekundære bygningsdeler og overflater, 2007, Verdi

Vik, Bjørn og Moen, Tore Ingar: Bygningskonstruksjoner - del 3: Supplerende bygningsdeler, fast inventar og prefab. rom, 2007, Verdi

Gangsø, Svein:  Drift av næringseiendommer, 2008, Verdi

Bjørberg, Svein og Stokke, Øyvind: Om NS 3424 - Tilstandsanalyse for byggverk, 2007, Verdi

1083 sider

Wigenstad, Tore: Tekniske føringsveier i større bygninger, 2005,  RIF/NPA

Haugrønning, Bente, Jensen, Rolf H. Medalen, Tor og  Wøhni, Arthur:Planlegging, vern og utbygging, PBL 2000, 2006.       

Kanenergi AS (It's learning, http://www.pblintro.no/)

NS 3424 og NS 3423, Standard.no

Plan- og bygningsloven, Lovdata (It's learning)

Tekniske forskrift, Lovdata (It's learning)

Veiledning til Teknisk forskrift, Lovdata (It's learning)

394 sider 

Totalt 1477 sider 

  Litteraturlista ble sist endret 03.03.10.

 

Studiemodell

Høst 2010

Vår 2011

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:34:09