Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2015–2016)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som går over to semestre. Tema for studiet er:

 

Økonomisk ledelse

 • Entreprenørskap og etablering
 • Økonomistyring
 • Etikk og samfunn

Markedsføringsledelse

 • Grunnleggende markedsføring
 • Markedsføring av tjenester
 • Markedsføringsstrategi

Organisasjon og personalledelse

 • Organisering og administrasjon
 • Bedrifts- og medarbeiderutvikling
 • Lederstil, lederroller og motivasjon

Prosjektering/ prosjektledelse

 • Grunnleggende kompetanser
 • Posisjonering av prosjekt
 • Gjennomføring av prosjekt
 • Overlevering av prosjekt

Organisering og læringsformer

Studiet gjennomføres ved 8 dagssamlinger og selvstudium med veiledning via elektronisk læringsplattform. 

Tema i første semester: økonomisk ledelse, markedsføringsledelse og organisasjon og personalledelse.

Tema i andre semester: prosjektering og prosjektledelse.

I løpet av studiet skal det arbeides med totalt fire prosjektoppgaver. To av prosjektoppgavene skal utføres i første semesteret og de to siste i andre semester. Case for prosjektoppgavene blir utarbeidet av faglærerne. Oppgavene gjenspeiler tema som er tatt opp på tidligere seminar.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav første semester:
- 2 prosjektoppgaver

Arbeidskrav andre semester:
- 2 prosjektoppgaver

Arbeidskravene skal være godkjente minst 3 uker før respektive deleksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Plagiatkontroll:
Se vurdering.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Studenten får veiledning underveis via læringsplattformen og tilbakemeldinger på arbeidskravene. 

Vurdering

Deleksamen 1: Individuell skoleeksamen på 5 timer ved slutten av første semester. Alle hjelpemidler tillatt. Teller 50 %

 

Deleksamen 2: Individuell skoleeksamen på 5 timer ved slutten av andre semester. Alle hjelpemidler tillatt. Teller 50 %


Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter. 

Det benyttes karakterregel fra A til F, der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F er "ikke bestått".  Eksamen sensureres av en intern og en ekstern sensor.

Dersom studenten ikke består en av deleksamnene, kan den deleksamen som ikke er bestått tas på nytt. Ved ny eksamen (dvs. forbedring av karakter) må studenten ta begge deleksamener på nytt.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturen er oppdatert mai 2011.

Andreassen, Tor Wallin: Serviceledelse, Gyldendal, Oslo 2006

Levin, Morten, Fossen, Øystein og Gjersvik, Reidar: Ledelse og teknologi 8. utgave Gyldendahl, Oslo 2002

Myhre, Robert og Friberg Skaug,Trine:  Avtale- og lovverk for byggeledere, Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011

NS 3420-1, NS 3420-A, NS 3420-N, NS 3420-Q, NS 3420-S, NS 3420 BE, NS 3450:2006, NS 3451:2009, NS 8400:2005, NS 8405:2008, NS 8410:2005, NS 8430:2009, Standard Norge, Oslo

Plan og bygningsloven (2008), Lovdata

Roksvaag, Lorentz Arild: Økonomisk ledelse, Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011

Sintef Byggforsk: Byggforskserien, Oslo 2011

Skuterud, Rolf: Introduksjon til markedsføringsledelse, Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011

Skuterud, Rolf:  Introduksjon til organisasjon- og personalledelse, Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011

Veiledning til plan og bygningsloven 2008, Lovdata

Zeitham, Valerie A. og Bitner, Mary J: Services Marketing, McGraw-Hill, New York 2008

Studiemodell

Høst 2015

Vår 2016

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:10:41