Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
20
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiet er delvis nettbasert med heldagsseminarer i Oslo.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE

Studieplan for Eiendomsøkonomi 1 (20 studiepoeng) (2010–2011)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium i et samarbeid mellom Senter for kompetanseutvikling (SKUT) ved Høgskolen i Østfold og Norges Eiendomsakademi AS (NEAK). SKUT har ansvaret for at studiet ligger på høgskolenivå, og NEAK har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.
Studiet omhandler bl.a. økonomistyring, regnskapsprinsipper, økonomiske analyser og budsjettering.
For mer informasjon, ta kontakt med www.neak.no

 

 

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne på 20 studiepoeng og har følgende tema:

 • økonomistyring sett i strategisk sammenheng
 • økonomiske modeller
 • gjennomgang av økonomiske begreper
 • regnskapsføring, eksempler på bokføring
 • analyse av finansregnskaper
 • oppbygging av resultatregnskap og balanse
 • regnskapsprinsipper
 • analyse av regnskaper; næringsvirksomhet, boligsameier, offentlig bygg osv.
 • analyse av lønnsomhet, likviditet og finansieringsstruktur
 • ulike krav for ulike virksomheter
 • krav til regulær drift av eiendom
 • krisesymptomer i og utenfor regnskapene
 • endringsledelse - betydning for økonomisk utvikling
 • kontantstrømanalyse - innledning
 • budsjettering - innledning

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres i form av seks heldagsseminarer og selvstudium via læringsplattform på internett. I løpet av studiet skal det arbeides med prosjektoppgaver og egentester med innleveringer på internett.

Case for 2 prosjektoppgaver og 12 egentester blir utarbeidet av faglærer. Oppgavene gjenspeiler tema som er tatt opp på tidligere seminarer. Studentene får ca to måneder til å gjennomføre hvert prosjekt. Omfang på oppgavene er ca 15 sider, vedlegg kommer i tillegg. I løpet av prosjektperiodene vil studentene få veiledning via en læringsplattform.

Studenten må ha tilgang til internett for å kunne gjennomføre studiet.

Arbeidskrav
Hver student skal levere og må få godkjent to prosjekter og 12 egentestene før han/hun kan fremstille seg til eksamen.

Evaluering av studiet

Studentene skal evaluere studiet midtveis og ved slutten på skjemaer fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Det blir gitt tilbakemelding på arbeidskravene.

 

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager fra utleveringsdato.

Besvarelsen (prosjektoppgaven) skal ha et omfang på 20 sider + eventuelle vedlegg.

Det benyttes graderte karakterer A - F, der A er best beståtte karakter, E er dårligst beståtte karakter, og F betyr "ikke bestått". Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor.

Litteratur

 • Banken, Kjell (1999). Analyse av finansregnskapet. Tano Aschehoug, hele boken.
 • Banken, Kjell (1999). Oppgavesamling til Analyse av finansregnskapet. Tano Aschehoug
 • Hoff, Kjell Gunnar (2005). Budsjettering - taktisk økonomistyring. Universitetsforlaget, hele boken
 • Hoff, Kjell Gunnar (2005). Oppgavesamling til Budsjettering - taktisk økonomistyring. Universitetsforlaget.

       

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Steinar Hurrød 01.07.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Terje Karlsen 03.05.2010.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2010-2011.

Studiemodell

Høst 2010

Eiendomsøkonomi 1 (20 studiepoeng)

Vår 2011

Eiendomsøkonomi 1 (20 studiepoeng)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 03:53:25